sainte-famille

Alahady B Fetin’ny Fianakaviana Masina (Lk. 2, 22-40) 31/12/2017

FIANAKAVIANA MIFANKATIA, LANITRA ETY AN-TANY Ny alahady manaraka ny fetin’ny Noely dia alahady natao hankalazana manokana ny Fianakviana Masina tao Nazareta. Tonga  tety antany i Jesoa dia tsy tonga dia nilatsaka avy any an-danitra fa nisafidy ny lalana izay izoran’ny zanak’olombelona rehetra. Nanaiky hatera-behivavy izy, nanaiky ny hitoetra sy hitombo ary ho beazina ao anatin’ny […]

prayers-for-children

Asabotsy (Lk 2,36-40) 30/12/2017

“Ary nisy koa mpaminanivavy anankiray, dia Ana, zanak’i Fanoela fokon’i Asera; efa antitra dia antitra izy, dia fito taona no nanambadiany taorian’ny nahavirjiny azy, ary efa mpitondratena tokony ho efatra amby valopolo taona, sady tsy niala tao amin’ny tempoly, fa nanompo an’Andriamanitra andro aman’alina tamin’ny fifadian-kanina sy fivavahana. Tonga koa izy tamin’izany fotoana izany, ka […]

au-temple

Zoma (Lk 2, 22-35) 29/12/2017

“Ary indro, nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema; ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fanalana alahelo an’Israely, ary tao aminy ny Fanahy Masina, sady efa nanambaran’ny Fanahy Masina izy fa tsy hahita fahafatesana mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo. Dia nentin’ny Fanahy Masina izy hankao amin’ny tempoly, ka nony nitondra an’i […]

flight-to-egypt

Alakamisy (Mt 2,13-18) 28/12/2017

Fetin’ny Zaza tsy manantsiny martiry androany “Nony lasa izy ireo, indro nisy anjelin’ny Tompo niseho tamin’i Josefa tamin’ny nofy ka nanao hoe: Mifohaza hianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny, ary mandosira any Ejipta, dia mitoera any ambara-pilazako aminao indray, fa Heroda efa hitady ny Zazakely hovonoiny. Mbola alina dia nifoha izy, nitondra ny […]

image

Alarobia (Jn 20,2-8) 27/12/2018

Fetin’i MD JOANY APOSTOLY sy EVANJELISTA androany “Dia lasa izy nihazakazaka nankany amin’i Simona Piera sy ilay mpianatra malalan’i Jesoa, ka nanao tamin’ireo hoe: Nalain’olona tao am-pasana ny Tompo, ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin’ny fasana,ka niara-nihazakazaka izy roa lahy, saingy nandeha faingampaingana […]

image

Noely (Jn 1,1-18) 25/12/2017

«…fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tananan’i Davida dia Kristy Tompo » (Lk 2, 11). Zaza vao teraka no famantarana nomen’ny Anjely ny Mpiandry ondry tao anaty alimbe. Midika inona amintsika io famantarana izay sady tsy fahita matetika no mahavariana io ? Tsy Famantarana tsy misy dikany na tongatonga ho azy io famantarana […]

image

Alahady 4B (Lk 1,26-38) 24/12/2017

MISEHO SY MIPOSAKA ILAY HAZAVANA MAHAVONJY Faly miarahaba anareo rehetra ry Kristianina havana amin’izao Noely izao. Hafaliana no mameno ny fontsika kristianina satria miseho sy tonga nofo mihitsy ilay Andriamanitra tsy hita maso. Very tsy mahita lalana, tsy mahafantatara izay hizorana, tsy mahalala ny tena dikan’izao fiainana izao isika olombelona satria toa tsy mety hafampo. […]

image

Sabotsy (Lk 1,57-66) 23/12/2018

“Ary nony tonga ny andro hiterahan’i Elizabeta dia tera-dahy izy.Ary nahare ny miara-monina aminy sy ny havany fa efa nankalazain’ny Tompo ny famindram-pony taminy, ka dia niara-nifaly taminy.Nony afaka havaloana, dia tonga izy hamora ny zaza, ary Zakaria, araka ny anaran-drainy no ndeha hataony anarany.Fa niteny reniny nanao hoe: Tsia, tsy izany, fa hatao hoe […]

image

Zoma (Lk 1,46-56) 22/12/2017

“Ary hoy Maria: Mankalaza ny Tompo ny fanahiko, ary faly sy ravo amin’Andriamanitra Mpamonjy ahy ny foko, fa notsinjoviny ny fiambanian’ny ankizivaviny. Fa indro, hatramin’izao, dia hataon’ny taranaka rehetra hoe, sambatra aho,satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay Mahefa. Ary masina ny anarany,sady amin’izay matahotra azy hatramin’ny taranaka fara mandimby ny famindram-pony.Nahefa asa mahery tamin’ny […]

image

Alakamisy (Lk 1,39-45) 21/12/2017

“Niainga Maria tamin’izany andro izany, ka nandeha haingana ho any amin’ny tany be tendrombohitra, ho any an-tanana anankiray any Jodà,ary niditra tao an-tranon’i Zakaria ka niarahaba an’i Elizabeta. Nony vao ren’i Elizabeta ny fiarahaban’i Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny Fanahy Masina Elizabeta,ka nanandra-peo niantso mafy hoe: Nosoavina noho ny […]