image

Alakamisy (Mt 4,18-22) 30/11/2017

Fetin’i MD ANDRE APOSTOLY anio. “Ary raha nitsangatsangana teny amoron-dranomasin’i Galilea Jesoa, nahita olona mirahalahy, dia Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahiny, nanarato teo amin’ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo.Dia hoy izy taminy: Avia hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny haratony niaraka tamin’izay izy ireo, ka nanaraka azy.” Jesoa […]

image

Alarobia (Lk 21,12-19) 29/11/2017

“Fa alohan’izany rehetra izany ianareo dia hosamborina, hoenjehina, hoentina any amin’ny sinagoga sy an-tranomaizina, ary hatolotra amin’ny mpanjaka sy ny mpanapaka noho ny Anarako. Izany no ho tonga aminareo, dia mba ho vavolombeloko ianareo.Koa alatsaho ao am-ponareo ny mba tsy hihevitra mialoha izay havalinareo akory;fa Izaho ihany no hanome vava anareo, sy fahendrena tsy ho […]

IMG_3526

Talata (Lk 21,5-11) 28/11/2017

“Ary nisy nilaza ny tempoly ho voaravaka vato tsara sy fanatitra saro-bidy, fa hoy Jesoa: Ho avy ny andro handravana ireo zavatra rehetra hitanareo ireo, ka tsy havela hisy vato mifanongoa eo izay tsy horavana.” Mandalo tokoa izao rehetra izao ka tsy tokony ireny no hifikirantsika , tsy tokony ireny no hironan’ny fo amam-panahintsika. Andriamanitra […]

image

Alahady 34A Fety KRISTY MPANJAKA (Mt 25,31-46) 26/11/2017

AZA MIANDRY NY AMPITSO FA SAO TARA Mifarana ny Taonan’ny Eglizy amin’izao fankalazana an’i Kristy Mpanjaka izao. Fa raha manao jery todika iny taona lasa iny isika tsirairay moa ve mba nanao ahoana tokoa ny fiainam-pinoantsika? Sendra sao natoritory sy varimbariana amin’izao fiainana mandalo izao ka maika nanalavitra an’Andriamanitra aza? Indray andro any tokoa hadinin’Adriamanitra […]

image

Sabotsy (Lk 20,27-40) 25/11/2017

“Dia hoy Jesoa taminy: Ny zanak’izao fiainana izao no mampaka-bady sy avoaka hampakarina;fa izay efa hita ho mendrika hahazo ny fiainana ho avy sy ny fitsanganana amin’ny maty kosa, dia tsy mba mampaka-bady, na avoaka hampakarina,ary tsy mety maty intsony izy, fa tahaka ny anjely sady zanak’Andriamanitra, satria zanaky ny fitsanganana amin’ny maty.Ary raha ny […]

IMG_3522

Zoma (Lk 19,45-48) 24/11/2017

“Nony niditra tao an-tempoly Jesoa, dia nandroaka ny mpivarotra sy ny mpividy tao,ka nanao taminy hoe: Efa voasoratra, fa ny tranoko dia trano fivavahana, nefa ianareo kosa nanao azy ho zohin’ny mpangalatra. Dia nampianatra isan’andro tao an-tempoly Izy; fa ny lehiben’ny mpisorona sy mpanora-dalàna ary ny loholona kosa nitady hahafaty azy;nefa tsy hitan’izy ireo izay […]

IMG_3514

Alarobia (Lk 19,11-28) 22/11/2017

Fetin’i MB CECILE anio. “Dia niantso folo lahy tamin’ny mpanompony izy ka nanome azy mina folo ary nanao taminy hoe: Ampitomboy ireny mandra-piveriko. Fa nankahala azy kosa ny vahoaka iray tanin-drazana aminy ka nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe: Tsy tianay hanjaka aminay iny lehilahy iny.” Ny Finoana no fanomezana tsara indrindra nomen’Andriamanitra mba hampitombointsika […]

IMG_2856

Talata (Lk 19,1-10) 21/11/2017

Fety nanolorana an’i Masina Maria “Fa Zake kosa nijoro nanao tamin’ny Tompo hoe: Tompoko, indro ny antsasaky ny fananako omeko ny mahantra, ary raha misy zavatr’olona nalaiko tsy an-drariny dia honerako inefatra hoatra azy. Dia hoy Jesoa taminy: Tonga amin’ity trano ity androany ny famonjena, satria zanak’i Abrahama koa ity lehilahy ity, fa ny hitady […]

IMG_0486

Alahady 33A (Mt 25,14-30) 19/11/2017

AZA MATAHOTRA HIOVA SY HANAIKY NY FIHAVAOZANA Nisy tovolahy kely iray nilaza tamin’ny Pretra iray fa iangavian’ny ray aman-dreniny foana izy isan’andro hanao raharaha ao antrano dia matetika mandà ny hanatanteraka izany. Nolazain’ilay Pretra anefa fa aza heverina ho fampijaliana na fanandevozana azy izany adidy sy andraikitra homena azy izany fa tena fitiavana ary fahatokisana […]

image

Zoma (Lk 17,26-37) 17/11/2017

“Ary toy ny niseho tamin’ny andron’i Noe no hiseho koa amin’ny andron’ny Zanak’olona: nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoa-jazavavy, mandra-pahatongan’ny andro nidiran’i Noe tao amin’ny sambo fiara, dia tonga ny safo-drano ka nandringana azy rehetra. Ary koa tahaka ny tamin’ny andron’i Lota: nihinana sy nisotro ny olona, nividy sy nivarotra, ary namboly […]