IMG_2980

Alahady 30A 29/10/2017

« TIA AN’ANDRIAMANITRA SY NY NAMANA NO MAHA KRISTIANINA » Alahady tsotra faha-30 mandavantaona sahady isika ! tsy ho ela dia hifarana indray ny taona litorjikan’ny Fiagonana. Nandritra ny alahady maromaro teo aloha dia nampianatra antsika mahakasika ny fanjakan’ny lanitra i Jesoa tamin’ny alalan’ny fanoharana. Tamin’ny heriny anio kosa Izy dia mampiditra antsika tsikelikely handinika […]

image

Sabotsy (Lk 6,12-19) 28/10/2017

Fetin’i MD SIMONA sy JODY “Nony maraina ny andro dia niantso ny mpianany Izy ka nifidy roa ambin’ny folo lahy tamin’izy ireo, izay nomeny anarana hoe Apostoly: dia Simona izay nataony hoe Piera, sy Andre rahalahiny, Jakoba sy Joany, Filipo sy Bartelemy,Matio sy Toma, Jakoba zanak’i Alfe, sy Simona izay atao hoe Zeloty,ary Joda rahalahin’i […]

IMG_2872

Zoma (Lk 12,54-59) 27/10/2017

“Fa raha miara-mandeha amin’izay manana ady aminao ianao hanatrika ny mpitsara, dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dalana ianareo, fandrao tongany any amin’ny mpitsara ianao ka atolotry ny mpitsara amin’ny mpamatotra, ary alatsaky ny mpamatotra an-tranomaizina.” Mora ny miady aman’olona fa sarotra ny mihavana aman’olona. Fa izay indrindra no hanentanan’i Jesoa antsika mba […]

IMG_3016

Alakamisy (Lk 12,49-53) 26/10/2017

” Hoy Jesoa:Tonga hanipy afo ety ambonin’ny tany aho, ka akory ity faniriako mba hirehetan’izany sahady!Ary manana batemy hanaovana batemy ahy koa aho, ka ory manao ahoana aho ambara-pahatanterak’izany! Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany aho? Tsia, hoy izaho aminareo, fa fampisarahana aza. Satria hatramin’izao raha olona dimy an-trano iray, dia hanao andaniny, […]

IMG_0370

Alarobia (Lk 12,38-49) 25/10/2017

“Fa raha izany mpanompo izany kosa, manao anakampo hoe: Ela vao ho avy ny tompoko, ka amin’izany dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy amin’ny andro tsy ampoiziny sy amin’ny ora tsy fantany ny tompon’izany mpanompo izany, ka hataony rotiky ny kapoka izy, ary homeny […]

image

Talata (Lk 12,35-38) 24/10/2017

“Aoka ho voahetra ny valahanareo, ary ho voarehitra ny jironareo. Manaova toy ny olona izay miandry ny fotoana hiverenan’ny tompony avy amin’ny fampakaram-bady, mba hamoha azy miaraka amin’izay raha vantany vao tonga sy mandondOna izy. Sambatra ireo mpanompo tratran’ny tompony miambina raha tonga izy; lazaiko marina aminareo fa hisikina ny tompony ka hampipetraka azy hihinana, […]

image

Alahady 29A (Mt 22,15-21) 22/10/2017

HOMEO AN’ANDRIAMANITRA IZAY AN’ANDRIAMANITRA Adidintsika mpino kristianina tokoa ny manatanteraka ny raharaha maha olom-pirenena antsika satria isika moa miaina ao anatin’ny fiaraha-monina ka misy fepetra sy fitsipika arahana. Ohatra ny hoe fandoavana hetra, ny taratasy momba momba antsika voamariky ny fanjakana, fandraisantsika anjara amin’ny fampandrosoana ny fiaraha-monina. Tsy misy tokoa ny maha ratsy izany rehetra […]

image

Sabotsy (Lk 12,8-12) 21/10/2017

“Na iza na iza hanao teny manohitra ny Zanak’olona dia hahazo famelan-keloka ihany; fa izay hiteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy hahazo famelan-keloka intsony. Raha entina ho any amin’ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana ianare, dia aza manahy izay hamalianareo na izay holazainareo, fa hatoron’ny Fanahy Masina anareo eo no ho […]

image

Zoma (Lk 12,1-7) 20/10/2017

Hoy Jesoa:”fa hany tokony hatahoranareo dia izao: matahotra izay manam-pahefana hamarina any amin’ny afobe rahefa novonoiny ianareo; eny, hoy Izaho aminareo, matahora azy.” Matahora ny fahotana hoy Jesoa satria io no manakana antsika tsy hahazo sy tsy hiaina ilay Rakitra sarobidy dia ila Fitiavan’Andriamanitra. Ny Fanahy Masina ihany no afaka mitondra antsika hiaina izany Fitiavan’Andriamanitra […]

image

Alakamisy (Lk 11,47-54) 19/10/2017

“Hoy Jesoa: Loza ho anareo ry mpampianatra ny Lalàna, fa nalainareo ny fanalahidin’ny fahalalana, ka ianareo tsy niditra, ny te-hiditra nosakananareo. Raha mbola niteny izany izy, dia nododonan’ny Farisiana sy ny mpanora-dalàna, ary nozezehany fanontaniana maro, mba hamandrihany azy sy hahazoany vava latsaka hiampangana Azy.” Jesoa Zoky Malala ô, tsapanay tokoa ny Fitiavanao anay tsirairay, […]