image

Teny soa sakafo anio Sabotsy (Lk 9,43-45) 30/09/2017

Fetin’i MD JERÔME ,Pretra sy Mpampianatry ny Eglizy “Dia talanjona izy rehetra noho ny halehiben’Andriamanitra. Ilay mbola gaga tamin’izay rehetra nataon’i Jesoa iny izy rehetra, dia hoy Izy tamin’ny mpianany: Alatsaho tsara ao amin’ny sofinareo izao rehetra izao, satria tsy maintsy hatolotra ao am-pelatanan’ny olona ny Zanak’olona. Fa tsy azon’izy ireo izany teny izany, fa […]

image

Zoma (Jn 1,47-51) 29/09/2017

Fetin’ireo Arakanjely MISELY, GABRIELY,RAFAELY androany “Dia namaly azy Natanaely, ka nanao hoe: Raby o, Ianao no Zanak’Andriamanitra, Ianao no Mpanjakan’Israely.Ary hoy Jesoa taminy: Mino ianao satria nilazako fa hitako tao ambanin’ny aviavy ianao; mbola hahita zava-dehibe noho izany aza ianao. Dia hoy koa Izy: Lazaiko marina dia marina aminareo fa hahita ny lanitra misokatra sy […]

image

Teny soa sakafo anio Alakamisy (Lk 9,7-9) 28/09/2017

“Ary Heroda tetrarka nandre izay rehetra nataon’i Jesoa ka tsy hitany be ihany izay hevitra, fa ny sasany nanao hoe: Joany no nitsangana tamin’ny maty; ny sasany nilaza hoe: Elia no niseho; ary ny sasany nanao hoe: Ny anankiray tamin’ny mpaminany taloha no efa nitsangana tamin’ny maty. Dia hoy kosa Heroda: Raha ny amin’i Joany, […]

image

Alarobia (Lk 9,1-6) 27/09/2017

Fetin’i MD VINCENT DE PAUL Pretra “Ary namory ny Apostoly roa ambin’ny folo lahy Jesoa ka nanome azy hery sy fahefana handroaka ny demony rehetra sy hanasitrana ny aretina. Ary naniraka azy hitory ny fanjakan’Andriamanitra sy hanasitrana ny marary. Dia hoy izy taminy: Aza mitondra na inona na inona any amin’izay halehanareo any, na tehina, […]

a group of young adults

Teny soa sakafo anio Talata (Lk 8,19-21) 26/09/2017

Fetin’i MD CÔME SY DAMIEN “Ary tonga hankao amin’i Jesoa ny reniny sy ny rahalahiny, fa tsy afa-nihaona Taminy noho ny habetsahan’ny vahoaka, ka nisy nilaza Taminy hoe: Ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao te-hihaona Aminao. Dia novaliany hoe: Ny reniko sy ny rahalahiko, dia izay mihaino sy mankato ny tenin’Andriamanitra.” Ny fihevitr’Andriamanitra dia […]

image

Alahady 25A (Mt 20,1-16) 24/09/2017

TSY MISY VERY ASA IZANY AO AMIN’ANDRIAMANITRA Any Madagasikara any dia tsy mikarama 50 centimes isan’andro akory ny olona iray mpiasa tany. Fa mbola tantara koa aza hoe mety hahita asa ve sa tsia. Tadidiko fahiny tao Ambohibary Sambaina rehefa maraina ny andro dia maro ireo olona mitondra angady mijoro ao an-tsena miandry ireo olona […]

image

Sabotsy (Lk 8,4-15) 23/09/2017

Fetin’i MD PADRE PIO Jesoa Zoky Malala ô, homeo ahy ny fahasoavanao hahafahan’ny foko mandray ny Anao , ny Teninao ka mba hamokatra sy hanova ny fiainako manontolo ho tia manompo fa tsy ho tompoina. Amen

image

Alakamisy (Mt 9,9-13) 21/09/17

Mankalaza ny Fetin’i MD MATIO APOSTOLY EVANJELISTA isika anio. ” Tsy ny salama no mila dokotera hoy Jesoa fa ny marary.” Niantso an’i Matio ilay mpamory hetra sy noheverin’ny olona fa mpanota ianao Jesoa satria Ianao dia tsy mba manavakavaka fa tia sy te hamonjy ny olona rehetra. Jesoa Zoky Malala o, Ianao irery ihany […]

image

Teny soa sakafo anio Alarobia 20/09/2017 (Lk 7,31-35)

Hoy Jesoa hoe :” Mifady hanina i Joany Baptista lazainareo fa adala, mihinana sy misotro ny Zanak’Olona lazainareo fa lian-kanina sy mpisotro ary sakaizan’ny mpanota.” Raha mandinika tokoa isika dia lasa mitsaratsara olona sy mimenomenona ary mahita lazaina foana ary mety mankahala olona mihitsy aza isika. Manasa antsika i Jesoa mba hiala amin’izany toetra ratsy […]

image

Teny soa sakafo anio Talata (Lk 7,11-17) 19/09/2017

Nangoraka ity vehivavy namoy ny zanany lahy i Jesoa ka nanome azy indray ny aina hivelomana. Velona indray ilay tovolahy efa maty. Misy endrika fahafatesana roa: – maty ny vatana noho ny aretina – maty ny fanahy noho ny fahotana I Jesoa irery ihany no mahavelona antsika koa aza miala Aminy ary araho ny torolalana […]