image

Alakamisy (Mt 24,42-51) 31/08/2017

“Koa aoka ary ho vonona koa ianareo, fa ho avy amin’ny ora tsy ampoizinareo ny Zanak’olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy hendry izay notendren’ny tompony ho mpifehy ny ankiziny, mba hanome hanina azy amin’ny fotoany? Sambatra izany mpanompo izany raha tonga ny tompony ka mahita azy manao izany.” Mieritreritra isika indraindray fa lavitra Andriamanitra, […]

IMG_2853

Alarobia (Mt 23,27-32) 30/08/2017

“Loza ho anareo, ry mpanora-dalana sy Farisiana mpihatsaravelatsihy, fa tahaka ny fasana voalalotra fotsy ianareo eto ivelany ka miseho ho tsara, fa ao anatiny feno taolam-paty sy olitra. Toy izany koa, ianareo eto ivelany miseho ho marina eo imason’ny olona, nefa ao anatinareo feno fihatsarambelatsihy sy faharatsiana.” Mamitaka ny hita maso fa ny ao ampo […]

image

Talata (Mk 6,17-29) 29/08/2017

Fankalazana ny naha Martiry an’i MD JOANY BAPTISTA “Fa Heroda io ihany no naniraka hisambotra sy hamatotra an’i Joany tany an-tranomaizina, noho ny amin’i Herodiada vadin’i Filipo rahalahiny izay nalainy ho vady. Satria Joany nanao taminy hoe; Tsy mahazo manam-bady ny vadin-drahalahinao ianao.Koa tonga halan’i Herodiada izy sy niriny ho faty aza, saingy tsy azony […]

Teny soa sakafo anio alarobia 23/08/2017(Mt. 20, 1-16a)

“Maninona no midonanà-poana eto ianareo?” Ny Evanjely androany dia ahatarafana ny toetrantsika manoloana ny fibebahana. Misy ny manao izay amin’ny vao maraina (mbola zaza), na misandratr’andro (zatovo), na mitatao vovonana (olondehibe), na tolakandro (zokiolona), na hariva (ray aman-dreny efa nahazo taona). Raha zohina dia rehefa manakaiky ny fahafatesana ny olona (na kely io na lehibe) […]

Teny soa sakafo anio talata 22/08/2017 (Mt. 19, 23-30)

Raha nahatsikaritra isika fa tato ho ato dia niverimberina ny hafatr’i Jesoa mikasika ny fifandraisantsika amin’ny harena. Indroapolo eo ho eo. Tsy tongatonga ho azy izany. Miteny mafy antsika izy (sarotra amin’ny mpanankarena ny miditra amin’ny fanjakan’ny lanitra… [Mt. 19, 24]). Tsara ho marihina fa tian’i Jesoa daholo isika. Tsy ny harena no tsy ilaina […]

Teny soa sakafo anio alahady 20/08/2017 (Mt.15, 21-28)

“Ravehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao.” Omaly i Jesoa dia nampianatra momba ny fahadiovam-po (avelao ny zaza hanatona ahy). Izay mivoaka ny fon’ny olona no mahaloto azy (cf Mt. 15, 19-21). Ny tohiny androany dia mikasika ny faharetana sy ny finoana. Maro ny fanoharana momba izany fa ohatra roa no […]

Teny soa sakafo anio sabotsy 19/08/2017 (Mt. 19, 13-15)

“Avelao ny zaza hanatona Ahy…” Tsy tonga lafatra isika olombelona ary mieritreritra indraindray fa ny olondehibe ihany no mahatakatra sy mikatsaka anni Jesoa. Nabaribarin’i Jesoa eto fa manana anjara ao aminy avokoa ny olona rehetra eny fa na dia ny zaza madinika aza. Amin’ny fiainantsika an-davan’andro dia mety miseho amin’ny endrika maro ny fanakatsakanana ny […]

Teny soa sakafo anio zoma 18/08/2017 (Mt. 19, 3-12)

“Izay nakamban’Andriamanitra, aoka tsy ho sarahan’ny olona…” Hentitra ny hafatr’i Jesoa eto momba ny fanambadiana. Ny olombelona mantsy dia nitady làlana hatrany hialany amin’ny fifanekena nosoniaviny. Miandahy miambavy izy ity ankehitriny. Ny tokantrano dia lamban’akoho araka ny fahendrena malagasy. Fotoana lehibe araka izany ny fiomanana mialohan’ny mariazy. Tsara raha fantatro ny zavatra takiana amiko mialohan’ny […]

Teny soa sakafo anio Alakamisy 17/08/2017 (Mt. 18, 21-35. 19, 1).

“Avelao ny helokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay” Ho tohin’ny omaly alarobia dia fanoharana momba ilay mpanompo ratsy fanahy no fampianaran’i Jesoa androany. Im-pitopolo fito izany hoe isak’izay mangataka famelana ilay nahavita heloka dia tokony havela amin’ny fo madio. Ny heloka ibabohana mody rariny ary izay atao aman’olona dia mivaly amin’ny tena ihany na […]

Teny soa sakafo anio 16/08/2017 (Mt 18, 15-20)

Sitrak’Andriamanitra ny hahasoa ny zanany rehetra. Manana adidy ny hifampianatra sy hifananatra isika. Raha tahiany ka te hitarika ny rahalahy (anabavy, rahavavy) hiaiky hadisoana sy hiova famindra isika dia mila manao izany am-pitiavana. Mila manaja ny mahaolona ary tsy manala baraka. Ny fananarana dia atao amin’ny mangingina. Ny fifanekena avohitr’izany dia manana hasina eo anatrehan’Andriamanitra. […]