IMG_2562

Alahady faha 17A (Mt 13, 44-52) 30/07/2017

IZA NO TENA HOMENAO NY FITIAVANAO INDRINDRA? Iza no tena homenao ny fitiavanao? Moa ve mba efa nandinika io fanontaniana io tokoa isika tsirairay teo amin’ny fiainana? Iza no tena tinao indrindra eo amin’ny fiainanao? Inona sa iza no heverinao fa sarobidy noho ny zavatra rehetra? Inona no tena saro-pady sy saro-bidy ho anao eo […]

IMG_2548

Sabotsy (Lk 10,38-42) 29/07/2017

“Nanan-drahavavy anankiray atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan’ny tongotry ny Tompo nihaino ny teniny; fa Marta kosa sahirana tamin’ny fanompoana be. Dia niato kely izy ka nanao hoe: Tompoko, tsy mampaninona anao va ny amelan’ny rahavaviko ahy hanompo irery? Mba asaovy manampy ahy re izy. Fa namaly ny Tompo ka nanao taminy hoe: […]

image

Zoma (Mt 13,18-23) 28/07/2017

“Fa ilay nafafy tamin’ny tany lonaka kosa no izay mandre ny teny ka mahalala azy; dia mamoa, ny sasany avo zato heny, ny sasany enim-polo, ary ny sasany telo-polo heny.” Tsy manavaka Andriamanitra fa tia ny hahavonjy ny olona rehetra ka manome ny Teniny amin’olona rehetra tsy ankanavaka. Fa mila manokatra ny fontsika isika handray […]

IMG_1295

Alakamisy 27/07/2017 (Mt 13,10-17)

“Fa ianareo kosa, sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa maro ny mpaminany sy ny olo-marina naniry hahita ny hitanareo fa tsy nahita, ary handre ny renareo fa tsy nandre.” Moa tokoa va isika mahita sy mahare ny Tenin’Andriamanitra ? Manainga antsika Jesoa mba hanokatra ny fontsika […]

image

Talata (Mt 20,20-28) 25/07/2017

Mankalaza ny Fetin’i MD JAKOBA APOSTOLY isika androany “Fa nasain’i Jesoa hanatona Azy izy ireo, ka nilazany hoe: Fantatrareo fa ny mpanjakan’ny jentily mandidy azy mafy, ary ny lehibeny mifehy fatratra.Fa tsy mba ho tahaka izany aminareo; fa izay te-ho lehibe aminareo kosa, no aoka ho mpanomponareo izy. Ary nony nandre izany izy folo lahy […]

IMG_2534

Teny soa sakafo Alahady 16A (Mt 13,24-43) 23/07/2017

HOMEO FAHARETANA AHO RY RAY MALALA Ô! Mifangaro eo amin’ny fiainantsika tokoa ny soa sy ny tsy mety, ny tsara sy ny ratsy. Raha ny momba ny tontolo iainana ohatra dia misy ny horohoro tany, misy ny avandra, misy ny tondra-drano, misy ny hafanana be, misy ny hatsiaka be, misy ny haitany. Na dia maro […]

image

Sabotsy (Jn 20,11-18) 22/07/2017

Fetin’i MB MARIE MADELEINE “Fa Maria kosa nijanona nitomany teo ivelan’ny fasana. Ary teo am-pitomaniana, dia niondrika nitsirika ny tao anaty fasana izy,ka nahita anjely roa niakanjo fotsy, nipetraka tao amin’izay nipetrahan’ny vatan’i Jesoa, ny iray teo an-doha, ary ny iray teo an-tongotra.Dia hoy izy ireo taminy: Ravehivavy, nahoana no mitomany hianao? Ka hoy izy […]

image

Zoma ( Mt 12,1-8) 21/07/2017

“Raha fantatrareo mantsy ny hevitry ny teny hoe: Ny famindram-po no sitrako fa tsy ny sorona, dia tsy ho nanameloka ny tsy manan-tsiny ianareo; satria tompon’ny sabata aza ny Zanak’olona.” Ilaina ny Lalàna hanampy antsika hahalala ny tokony hatao fa raha arahina anjambany sy antery ary tsy misy Fitiavana dia vao maika aza manimba. Koa […]

image

Alakamisy (Mt 11,28-30) 20/07/2017

“Mankanesa aty Amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo Aho. Ento ny jiogako, ary mianara Amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho, dia hahita fiadanana ho an’ny fanahinareo ianareo;fa mora entina ny jiogako, ary maivana ny entako.” Misaotra Anao izahay Jesoa Zoky Malala ô, fa asehonao tokoa […]

IMG_2409

Alarobia (Mt 11,25-27) 19/07/2017

“Tamin’izany andro izany, dia hoy indray Jesoa: Misaotra anao Aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany tamin’ny hendry sy be saina Ianao, ary nanambara azy tamin’ny tso-po kosa. Eny, misaotra Aho, Raiko, fa izany no sitra-ponao.” Fa angaha moa tsy natao ho an’ny olona rehetra ny Hafatra avy amin’Andriamanitra? Fa […]