Teny soa sakafo anio Zoma 30/06/2017 (Mt 8,1-4.)

“Mety aho, madiova ianao!” Maro karazany ireo aretina mety hahazo antsika. Tsarovy anefa fa i Jesoa dia manasitrana izay rehetra mamatotra antsika. Meteza! Atolory azy izay mavesatra amintsika. Toy ity olona boka hitantsika ao amin’ny evanjely androany ity, nangataka tamin’i Jesoa ary sitrana, dia nadio ny habokany. N’inona n’inona zioga entintsika dia aza misalasala miantso […]

Teny soa sakafo anio alakamisy 29/06/2017 (Mt. 16, 13-19) Fankalazàna ny Fetin’i Md Piera sy Paoly Apôstôly anio.

I Piera sy Paoly dia nitàna andraikitra lehibe teo amin’ny Fiangonana. I Piera no vatolampin’ny Finoana. I paoly kosa dia isan’ny andrin’ny asa fitoriana. “Tonga namonjy ahy ny Tompo, sy nankahery fo ahy, mba hanatontosako ny fitorian-teny” (2 Tim. 4, 6-8. 17-18). Ny tanataran’izy mirahalahy ireto dia manamarika sy maneho ny Famindrampon’Andriamanitra. Rehefa nosamborina sy […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 28/06/2017 (Mt 7,15-20.)

“Ny voany no hahalalana ny hazo”. Ny hazo tsara dia mamoa tsara. Ny mpianatr’i Jesoa dia izay mahay mifankatia (Jo. 13, 35) sy mamokatra fitiavana eo amin’ny fiarahamonina. Tsy vitan’ny sento amin’ny andro alahady tokoa mantsy ny atao hoe mino. Fa mila fahavonona miatrika ny ady isan’andro mba hamoa tsara lalandava. Esory ao am-ponay ry […]

Teny soa sakafo anio Talata 27/06/2017 (Mt. 7, 6.12-14).

“Koa amin’izany, izay rehetra tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy amin’ny olona koa toraka izany, fa izany no Lalàna sy Mpaminany.” Nomen’Andriamanitra fahasoavana lehibe isika dia ny fahaizana misafidy izany. Nomeny fahalalahana isika hamakafaka izay mahasoa. Ampahafantariny antsika androany fa raha te hanasoa sy hanova zavatra ho tsara kokoa dia mila manomboka izany amin’ny […]

100_0513

Alahady faha 12 A (Mt 10,26-33) 25/06/2017

“Koa aza matahotra, fa mihoa-bidy lavitra noho ny fody maro ianareo. Ary amin’izany izay rehetra hanaiky Ahy eo anatrehan’ny olona dia ho ekeko izy eo anatrehan’ny Raiko izay any an-danitra.” Mankahery antsika izay mety kivy sy malahelo, mijaly sy sahirana noho ny antony maro i Jesoa androany. Miara amintsika mandrakariva Izy ary tsy mandao antsika. […]

image

Sabotsy (Lk 1,57-66) 24/06/2017

Mankalaza ny andro nahaterahan’i Md Joany Baptista isika androany. “Ary izay rehetra nahare dia nandatsaka izany tao am-pony ka nanao hoe: Ho inona re ity zaza ity? Fa nomba azy ny tanan’ny Tompo.” Hain’Andriamanitra foana ny manome antsika ny hafaliana, fiadanana, fahasoavana rehefa mifikitra sy miombona Aminy mandrakariva isika. Momba antsika mandrakariva Izy.

image

Alakamisy 22/06/2017 (Mt 6,7-15)

“Fa raha mamela ny hadisoan’ny olona ianareo, dia havelan’ny Rainareo any an-danitra koa; fa raha tsy mamela ny hadisoan’ny olona kosa ianareo, dia tsy havelan’ny Rainareo koa ny hadisoanareo.” Izay hambarantsika, hinoantsika dia tokony hampifanarahantsika amin’ny hataontsika rehetra: fiteny, fihetsika, fiainana.

image

Alarobia (Mt 6,1-6) 21/06/2017

“Tandremo sao hataonareo eo imason’ny olona ny asa soa hataonareo mba hahitany azy; fa raha izany dia tsy hahita valisoa amin’ny Rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin’izany raha manao fiantrana ianao, dia aza mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon’ny mpihatsaravelatsihy ao amin’ny sinagoga sy eny an-dalambe, mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina […]

img_8683

Talata (Mt 5,43-48) 20/06/2017

“Fa Izaho kosa milaza aminareo: Tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin’izay mankahala anareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika sy manendrikendrika anareo; mba ho zanaky ny Rainareo izay any an-danitra ianareo, dia Ilay mampiposaka ny masoandrony amin’ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina.” Misaotra Anao izahay […]