image

Talata (Jn 17,1-11) 30/05/2017

Fetin’i MB JEANNE D’ARC mpiaro faharoa an’i Frantsa isika androany. “Mangataka ho azy ireo Aho. Tsy mangataka ho an’izao tontolo izao Aho, fa ho an’izay nomenao Ahy, satria Anao izy ireo (fa Anao izay Ahy rehetra, ary Ahy izay Anao rehetra), ary nahazo voninahitra amin’izy ireo Aho.” Efa Anao tokoa izahay Jesoa Zoky Malala koa […]

IMG_2227

Alahady Paka 7A 28/05/2017

MITOHY NY TANTARA KOA VONONA VE IANAO? Vao avy nankalaza ny Fiakaran’i Jesoa Kristy any an-danitra isika. Ankininy amintsika ankehitriny ny manohy ny asany ary matoky antsika Izy fa tena hanohy ny nataony tokoa isika . Izany indrindra ny dikan’ny vavaka nataony voalaza anio hoe: “tsy ho eto amin’izao tontolo izao intsony Aho; izy ireo […]

Jesus Christ Praying Wallpapers

Sabotsy (Jn 16,23-28) 27/05/2017

“Amin’izany andro izany dia tsy hanontany Ahy na inona na inona intsony ianareo. Lazaiko marina dia marina aminareo fa na inona na inona hangatahinareo amin’ny Ray, dia homeny anareo amin’ny Anarako.” Ny vavaka dia loharanon-kafaliana, manome hery antsika entina miatrika ny fiainana, fomba hiresahantsika amin’Andriamanitra sy hamborahantsika Aminy ny fiainantsiak rehetra. Fa tokony ho tadidintsika […]

image

Zoma (Jn 16,20-23) 26/05/2017

Fetin’i MD FILIPO Néri anio Hoy Jesoa alohan’ny hijaliany sy hahafatesany ary hitsanganany ho velona: “halahelo ianareo, fa hody hafaliana ny alahelonareo.” Manana fanantenana fa tsy mijanona eo amin’ny alahelo ny fiainantsika fa hody hafaliana izany satria eo amintsika mandrakariva Andriamanitra.

image

Alakamisy Fiakaran’i Kristy any an-danitra (Asa 1,1-11) 25/05/2017

“Ry lehilahy avy any Galilea, nahoana ianareo no mijanona eto mibanjina ny lanitra? Iny Jesoa nalaina taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo Azy niakatra any an-danitra.” Ankehitriny tsy voafetran’ny fotoana sy ny toerana intsony ny fisian’i Jesoa fa eo amintsika mandrakariva Izy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina izay manilo […]

image

Alarobia (Jn 16,12-15) 24/05/2017

Hoy Jesoa:”Mbola manan-javatra betsaka holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny; fa rahefa tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitaridalana anareo amin’ny marina rehetra, satria tsy hiteny ho azy Izy, fa izay rehetra ho reny no holazainy, ary ny zavatra ho avy no hambarany aminareo.” Mampianatra antsika Jesoa mba hanana faharetana amin’ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra […]

image

Talata (Jn 16,5-11) 23/05/2017

Hoy Jeso anio:”Milaza ny marina aminareo anefa Aho fa mahasoa anareo ny handehanako; satria raha tsy mandeha Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpanafaka alahelo; fa raha mandeha Aho, dia haniraka Azy ho aty aminareo.” Tonga nofo toa antsika tokoa Jesoa ka mety voafetry ny fotoana sy ny toerana ny niainany teto an-tany. Fa […]

IMG_2167

ALAHADY PAKA 6 (Jn 14,15-21) 21/05/2017

IZAY MANANA NY DIDIKO KA MITANDRINA AZY NO TIA AHY Tianao ve ny ray aman-dreninao ? Inona ny fomba hataonao hanehoanao izany fitiavanao azy ireo izany ? Moa ve tsy asehontsika tokoa amin’ny alalan’ny fiteny, fihetsika, fiainantsika ny fitiavana azy ireo ? Matoa isika toy izao dia noho ireo ray aman-dreny ireo. Isan’ny hanehoantsika ny […]

image

Sabotsy (Jn 15,18-21) 20/05/2017

Hoy Jesoa: “Raha halan’izao tontolo izao ianareo, dia fantaro fa Izaho no halany talohanareo. Raha olon’izao tontolo izao ianareo, dia ho tian’izao tontolo izao izay azy; fa noho ianareo tsy olon’izao tontolo izao, dia halan’izao tontolo izao ianareo.” Mampahatsiahy ny fampianaran’ilay Pretra iray izay ity Tenin’i Jesoa ity. Ny kristianina hoy izy dia manao ny […]

image

Alakamisy (Jn 15,9-11) 18/05/2017

“Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo koa, ka mitomoera amin’ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo no hitoetra amin’ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didin’ny Raiko sy itoerako amin’ny fitiavany. Izaho no milaza izany aminareo, dia mba ho ao aminareo ny fifaliako, ary mba ho lavorary ny fifalianareo.”