DSC_1446

Alahady faha 3 Paka (Lk 24,13-35) 30/04/2017

MITOERA RE ETO AMINAY, TOMPO Iza amintsika mpino moa no tsy efa niaina tebiteby sy ahiahy, na zaza na tanora na ray aman-dreny : « Hanao ahoana izy ity ? », « Handresy ve aho sa ho resy ? », « Aiza ihany izy tsy hita ? », « Mbola tia ahy ve izy sa […]

image

Sabotsy 29/04/2017 (Jn 6,16-21)

“Fa hoy Izy taminy: Izaho ihany, fa aza matahotra.” Zovy tokoa no hangovitako, zovy no hatahorako ! Efa eo Izy ary miara-dalana amiko.

IMG_2096

Zoma 28/04/2017 (Jn 6,1-15)

“Nony nahita ny fahagagana nataon’i Jesoa ireo olona ireo, dia nanao hoe: Ity tokoa no ilay Mpaminany ho avy amin’izao tontolo izao. Dia fantatr’i Jesoa fa ho avy haka azy an-keriny hatao mpanjaka izy ireo, ka lasa indray izy irery nankany an-tendrombohitra. “ Nahafeno ny fepetra hamonjy ny olona amin’ny fahoriany tokoa i Jesoa ka […]

IMG_2054

Alakamisy 27/04/2017 (Jn 3,31-36)

“Izay mino ny Zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita ny fiainana, fa itoeran’ny hatezeran’Andriamanitra. “ Mazava tokoa fa ny Tompon’ny Aina sy ny fiainana dia afaka manome ny tena fiainana ho an’ireo mino sy matoky Azy. Tsy ny fiainana eto an-tany fotsiny fa ny Fiainana mandrakizay […]

lumière-de-croix-d-un-dieu-d-étreinte-de-main-6270393

Alarobia 26/04/2017 (Jn 3,16-21)

“ Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tia ny fahazavana, ka tsy manatona ny fahazavana sao hita miharihary ny asany; fa izay manao ny marina no manatona ny fahazavana, mba hiharihary ny asany, fa atao amin’Andriamanitra. “ Izay rehetra manao ny marina na tsy mahalala an’i Kristy aza dia efa miombona sahady amin’Andriamanitra Fahazavana […]

100_4131

Talata 25/04/2017 (Jn 3,7-15)

“Raha tsy mino Ahy ianareo amin’ny filazako ny zavatra ety an-tany, hataonareo ahoana no fino ny filazako ny any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny Zanak’olona izay any an-danitra.” Tsy vao izao amin’ny androntsika izao no nisy tsy nino an’i Jesoa fa efa tamin’ny androny. […]

gdes-tapes-vie-chrtienne-adoration-saint-sacrement-journe-du-pardon-car%c2%acme-2013-4

Alahady Paka 2A: Ny famindram-pon’Andriamanitra (Jn 20,19-31)

FIHAONANA AMIN’IZA NO TENA MITONDRA HAFALIANA HO AHY? Miomana vao maraina aho fa manana fotoana any amin’ny Préfecture. Inona avy no taratasy tsy maintsy homaniko? Inona daholo ny zavatra hilaina amin’izany? Rehefa vita izany fiomanan izany dia vonona aho ny hiatrika io fihaonana io. Raha ampitahaina amin’izany ny Andro Alahady ho anao sy ho ahy […]

image

Sabotsy Paka 22/04/2017 (Mk 16,9-15)

Ity Vaovao Mahafaly nosoratan’i Md Marka anio ity dia azo lazaina fa mamintina ireo fomba nisehoan’i Krist tafatsanagana ho velona. – Niseho tamin’i Marie Madelaine Izy. Ny momba an’ity vehivavy ity dia fantantsika fa nailikiny olona fa hoe mpanota saingy niova tanteraka , tia an’i Jesoa ka lasa vavolombelon’ny Fitiavan’Andriamanitra sy ny Fintsangan’i Kristy ho […]

image

Zoma 21/04/2017 (Jn 21,1-14)

“Ary hoy ilay mpianatra malalan’i Jesoa tamin’i Piera: Ny Tompo io. Nony ren’i Simona Piera fa hoe ny Tompo io, dia noraisiny nisikinany ny akanjony ivelany fa efa nesoriny ka nirotsaka tamin’ny ranomasina izy.” Hafaliana tokoa ho an’ireto Mpianatra malalan’i Jesoa ny fihaonana Taminy. Hafa ihany tokoa izany hoe fihaonana amin’ny olon-tiana. Moa ve mba […]

image

Alakamisy Paka 20/04/2017 (Lk 24,35-48)

“Mbola niresaka toy izany eo izy ireo, dia niseho teo afovoany Jesoa ka nanao taminy hoe: Ho aminareo anie ny fiadanana! Aza matahotra, fa Izaho ihany. Taitra sady natahotra izy ireo, fa nataony ho matoatoa no hitany.Ka hoy Izy taminy: Nahoana no mitebiteby ianareo, ary nahoana no miahanahana ao am-ponareo? Zahao ny tanako sy ny […]