image

Zoma 31/03/2017 (Jn 7,1-30)

“Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany; fa izay mitady ny voninahitr’ilay naniraka azy no marina, ary tsy misy fitaka ao aminy.” Jesoa no nanatanteraka izany voalohany satria tsy nitady voninahitra ho an’ny Tenany Izy fa ho an’Andriamanitra. Nahafoy ny Ainy teo ambony hazofijaliana. Koa katsaho aloha ny Voninahitr’Andriamanitra sy ny Fanjakany […]

image

Alakamisy 30/03/2017 (Jn 5, 31-47)

“Fa manana fanambarana manoatra ny an’i Joany Aho, satria ny asa nomen’ny Ray hovitaiko sady ataoko tokoa no manambara fa iraky ny Ray Aho. Ary ny Ray izay naniraka Ahy dia izy indrindra no nanambara Ahy. Ianareo tsy nandre ny feony na oviana na oviana, na nahita ny tarehiny, sady tsy manana ny Teniny mitoetra […]

IMG_2031

Alarobia 29/03/2017 (Jn 5,17-30)

“Lazaiko marina dia marina aminareo: Tsy mahazo manao na inona na inona ho azy ny Zanaka, afa-tsy izay hitany ataon’ny Ray; ary izay rehetra ataon’ny Ray dia ataon’ny Zanaka koa.” I Jesoa dia manatanteraka ny sitrapon’ny Ray. Manome Aina, mpiaro ny Aina. Nananany fahavalo izany saingy tsy nampihemotra azy. Izay ataon’ny Ray dia ataon’ny Zanaka. […]

image

Talata 28/03/2017 (Jn 5,1-16)

“Ary hoy ny navalin’ny marary: Tompoko, tsy mba manana olona handroboka ahy amin’ny dobo rahefa mihetsiketsika ny rano; ka nony mba mandeha aho, dia ny hafa no tafidina alohako. Hoy Jesoa taminy: Mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Niaraka tamin’izay dia sitrana ralehilahy, ka nentiny ny fandriany dia lasa izy nandeha. Ary sabata ny andro […]

image

Alahady faha 4A Karemy 26/03/2017 (Jn 9,1-38)

JAMBA AHO TALOHA ARY MAHIRATRA ANKEHITRINY Isan’ny asongadin’i Md Joany ao amin’ny Vaovao Mahafaly nosoratany ny hoe Jesoa Fahazavan’izao tontolo izao. Mialohan’ity Evanjely norenesintsika androany ity izao i Jesoa niteny hoe: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao: izay manaraka Ahy tsy mandeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’ny fiainana.” (Jn 8,12) Mazava ho azy fa matoa […]

image

Sabotsy 25/03/2017 (Lk 1,26-38)

Mankalaza ny Filazan’ny Anjely tamin’i Masina Maria fa hiteraka ny Mpamonjy isika androany. “Dia hoy Maria: Inty aho ankizivavin’ny Tompo, aoka anie ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. “ Ity faneken’i Maria ity dia hialohavan’ny faneken’i Jesoa ny Rainy ihany koa. Tsy mora ny manao “Eny” (manaiky) amin’Andriamanitra fa […]

image

Zoma 24/03/2017 (Mk 12,28-34)

“Koa tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra, sy amin’ny fanahinao rehetra, sy amin’ny sainao rehetra, ary amin’ny herinao rehetra. Izany no didy voalohany. Ary ity no faharoa mitovy aminy ihany koa: Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo. “ Jesoa Zoky ô, miangavy ahy tokoa Ianao amin’ny izay […]

open-hands-of-god-hands-306713_640

Alakamisy 23/03/2017 (Lk 11,14-23)

“Fa raha ny rantsan-tanan’Andriamanitra no androahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan’Andriamanitra.” Eo tokoa ny tanan’Andriamanitra rehefa resy ny ratsy. Moa ve tsapako sy hitako izany? Moa ve aho mandray anjara miaraka amin’io “tanan’Andriamanitra “io? Mampiasa ny safidiko handresy nyratsy ve aho? Tonga tokoa Ianao ry Jesoa handrava ny fahefan’ny satana, ny […]

sans-titre

Alarobia 22/03/2017 (Mt 5,17-19)

“ Koa amin’izany, izay handika ny anankiray amin’ireo didy madinika indrindra ireo, ka hampianatra ny olona toy izany, dia ho kely indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra; fa izay hanatanteraka sy hampianatra ireo kosa dia ho lehibe amin’ny fanjakan’ny lanitra.” Izay kely sy osa eo imason’ny olona dia sarobidy eo imason’Andriamanitra. Ampio aho Andriamanitra mba hanana fomba […]

confession1-3

Talata 3A Karemy 21/03/2017 (Mt 18,21-35)

“Nangoraka ny fon’ilay tompon’izany mpanompo izany, ka sady nandefa azy handeha no namoy ny trosa taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo, dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay ananany denie zato; noraisiny tamin’ny tendany ilay io ka nokendainy nataony hoe: Aloavy ny trosako any aminao. Niankohoka ilay namany, dia nifona taminy nanao hoe: Mba […]