image

Talata 31/01/2017 ( Mk 5,21-43)

Mankalaza ny Fetin’i MD DON BOSCO isika anio. Nanasitrana ilay vehivavy narary nandritra ny taona maro i Jesoa ary namelona ilay zazavavy kely maty zanak’i Zaira. Nangoraka ireo olona ireo i Jesoa satria nanana finoana ireo fa i Jesoa tokoa no manafaka antsika amin’ny ratsy, ny aretina, ny loza, ny fahafatesana sy ny loza rehetra. […]

510

Alatsinainy 30/01/2017 (Mk 5,1-20)

“Andeha ihany mody any an-tranonao any amin’ny havanao ka lazao aminy izay zava-dehibe nataon’ny Tompo taminao sy ny namindrany fo taminao.” Isika koa dia nantsoin’i Jesoa mba hanao toy izany koa. Tsy hoe hanaratsy ny hafa na ny finoan’ny hafa, tsy hoe hitsaratsara ny hafa. Fa hanambara amin’ny hafa amin’ny alalan’ny fitenintsika, fihetsika ataontsika, fiainantsika […]

Sermon

Alahady 4A 29/01/2017 (Mt 5,1-12)

“Sambatra ny mahantra am-panahy, fa azy ny fanjakan’ny lanitra. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova ny tany. Sambatra izay mitomany, fa halana alahelo. Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa ho voky izy. Sambatra ny mamindra fo, fa hamindrana fo izy. Sambatra ny madio fo, fa hahita an’Andriamanitra izy. Sambatra ny tia […]

5-jesus-calms-storm

Sabotsy 28/01/2017 (Mk 4,34-41)

Mankalaza ny Fetin’i MD THOMAS D’AQUIN isika anio. “Fa Jesoa kosa natory teo am-body sambo kely tambonin’ny ondana, ka nofohazin’izy ireo izy nilazany hoe: Ry Mpampianatra ô! tsy mampaninona Anao va raha maty izahay? Dia nifoha Izy ka niteny mafy ny rivotra, ary nilaza tamin’ny ranomasina hoe: Mangina, mitonia. Dia nitsahatra ny rivotra, ary nitony […]

Jesus-semeur

Zoma 27/01/2017 (Mk 4,26-34)

“Ary hoy koa i Jesoa: Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin’ny tany.” Diniho kely ange ity fanoharana ity e. Indro i Jesoa mamafy voa. Tsy mahafantatra hoe inona tokoa moa izany no mety ho avy eo fa mamafy aloha ny zava-dehibe ary manantena vokatra tsara mazava ho azy. Fa haniry […]

10734461-17706386

Alakamisy 26/01/2017 (Mk 4,21-25)

Mankalaza ny fetin’i MD TITE sy MD TIMOTHEE isika anio. “Ary hoy koa i Jesoa taminy: Moa entina hapetraka ao ambanin’ny vata famarana na ambanin’ny farafara va ny jiro? Moa tsy hapetraka amin’ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy haposaka. Izay manan-tsofina hihainoana, aoka izy hihaino. Dia […]

la_conversion_de_saint_paul

Alarobia 25/01/2017 (Mk 16,15-18)

Mankalaza ny nibebahan’i MD PAOLY isika anio “Ary hoy i Jesoa taminy: Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely amin’ny voary rehetra. Izay hino ka hatao batemy dia ho voavonjy; fa izay tsy hino dia hohelohina.” Mankalaza ny Fibebahan’I Md Paoly isika anio. Isan’ny Apostoly koa i Paoly rehefa nisehoan’I Jesoa ka niova, nibebaka […]

10421569_1556705604604614_5910958109162832025_n

Talata 24/01/2017 (Mk 3,31-35)

«Fa nisy olona maro nipetraka nanodidina Azy, dia nilazana Izy natao hoe: Indreo ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady Anao. Fa novaliany hoe: Iza moa no reniko sy rahalahiko? Dia nijery izay nipetraka nanodidina Azy Izy ka nanao hoe: Ireo no reniko sy rahalahiko; fa na iza na iza manao ny sitra-pon’Andriamanitra, dia […]

jesus robe blanche

Alatsinainy 23/01/2017 (Mk 3,22-30)

“Fa izay hiteny ratsy ny Fanahy Masina no tsy hahazo famelan-keloka na oviana na oviana, fa manam-pahotana mandrakizay.” Amin’ity Vaovao Mahafaly nosoratan’i Marka ity dia milaza fa i Jesoa dia nifanandrina sy naharesy an’i Satana. Matetika anefa isika mieritreritra fa mahery ny ratsy, toa tsinotsinona ny herintsika manoloana azy. Fa anio Jesoa dia maneho amintsika […]

Servant autel 13

Aalahady faha 3 A 22/01/2017 (Mt 4, 12-23)

“Avia hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo.” Niantso ny Mpianatra roa ambiny folo i Jesoa satria zava-dehibe izany amin’ny asam-pamonjena tanterahiny. Tsy nametraka ny Teniny fotsiny Jesoa fa indrindra niantso ireo Mpianany hiara hitoetra sy hiara-miaina Aminy. Teo ampanaraha dia an’i jesoa nandritra ny telo taona izy ireo dia nanana fomba fiainana vaovao: fiovana […]