15283987_611585195700811_3489098008878048174_n

Sabotsy mialohan’ny Epifania 31/12/2016 (Jn 1,1-18)

“Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny, dia tao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ny Teny. Tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany Izy. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy Izy, tsy nisy hary ny zavatra hary rehetra.Fa ny Teny ihany no tena Fahazavana, izay manazava ny olona rehetra tonga amin’izao tontolo izao.Tsy dia nisy nahita an’Andriamanitra […]

24742053

Zoma 30/12/2016 (Mt 2,13-15,19-23)

Fetin’ny FIANAKAVIANA MASINA anio. Ilay Fianakaviana nandray ny Zanak’Andriamanitra tonga nofo sy miara-monina amintsika dia i Jesoa Kristy. Nohamafisin’Andriamanitra ny maha sarobidy ny Fianakaviana satria tao anatin’izany indrindra Izy no tonga. Koa moa mba tsapantsika ve ny ny hasarodin’ny fianakaviana? Moa ve isika mba mihevitra ny mahasoa ny fianakaviantsika sa vao maika aza mampitondra fahoriana […]

dsc00709custom

Alakamisy 29/12/2016 (Lk 2,22-35)

“Dia nentin’ny Fanahy Masina i Simeona hankao amin’ny tempoly, ka nony nitondra an’i Jesoa zazakely ny rainy aman-dreniny hanao araka ny voadidin’ny Lalàna ny Aminy,dia nitrotro Azy izy ka nisaotra an’Andriamanitra nanao hoe: Ankehitriny, ry Tompo, vao alefanao am-piadanana araka ny Teninao ny mpanomponao,fa ny masoko nahita ny famonjena avy Aminao,izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena […]

images

Alarobia 28/12/2016 (Mt 2,13-18)

Mankalaza ny FETIN’IREO ZAZA MARTIRY TSY MANANTSINY ny Eglizy anio “Ary nony efa hitan’i Heroda fa voafitaky ny Majy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazakely rehetra tao Betlehema sy tamin’ny tany manodidina, hatramin’ny roa taona no ho midina, araka ny andro nofotopotorany tamin’ny Majy.Dia tanteraka tamin’izay ny tenin’i Jeremia mpaminany manao […]

15682940_1381787911840064_1290909997_n

Noely 25/12/2016

Teraka anio ilay Mpanavotra antsika,ilay Mpanjaka sy Tompon’ny Aina, ilay Fahazavana sy Famonjena ho antsika. Mifalia sy miravoa isika fa manome fiainam-baovao ho antsika Andriamanitra. Raiso eo amin’ny Fiainanao Izy fa Fitiavana sy Fanantenana no hatolony ho anao. Fanomezan’Andriamanitra sarodidy ho anao ny Zanany koa raiso ary zarao amin’ny hafa, amin’ny fianakavianao, amin’ny manodidina anao. […]

dsc_0512

Sabotsy 24/12/2016 (Lk 1,67-79)

“Ary dia feno ny Fanahy Masina Zakaria rainy, ka naminany hoe: Isaorana anie ny Tompo Andriamanitr’Israely, noho izy namangy sy nanavotra ny olony,ary nanangana tandro-pamonjena ho antsika tao amin’ny fokon’i Davida mpanompony,araka ny nolazainy tamin’ny vavan’ireo mpaminaniny masina hatramin’ny andro tany aloha,mba hamonjy antsika amin’ny fahavalontsika sy amin’ny tanan’izay rehetra mankahala antsika.” Nihira ny Tononkira […]

zurbaran-vierge-marie-avec-enfant-et-le-jeune-st-jean-baptiste-1662

Zoma 23/12/2016 (Lk 1,57-66)

“Ary izay rehetra nahare dia nandatsaka izany tao am-pony ka nanao hoe: Ho inona re ity zaza ity? Fa nomba azy ny tanan’ny Tompo.” Efa manakaiky tokoa ny Noely. Milaza ny nahaterahan’i Joany Baptista ny Vaovao Mahafaly anio. Manana anjara lehibe amin’ny fanomanana ny Fahatongavan’ilay Mpanjaka ny tany aman-danitra. Nomba azy tokoa ny tanan’Andriamanitra ka […]

img_1275

Alarobia 21/12/2016 (Lk 1,39-46)

Tsy nitazona ny hafaliany manokana i Masina Maria fa mandeha haingana namangy an’i Elizabeta rahavaviny. Manome hafaliana antsika Andriamanitra indrindra rehefa mandray Azy eo amin’ny fiainantsika isika. Fa zarao amin’ny hafa koa izany hafalianao izany indrindra amin’izao ankatoky ny Noely izao.

confession

Talata 20/12/2016 (Lk 1,26-38)

“Ny Fanahy Masina, hoy ny anjely namaly azy, no ho tonga ao aminao, ary ny herin’ny Avo indrindra hanaloka anao; noho izany dia hatao hoe Zanak’Andriamanitra ny Masina haterakao.” Hanana anaka ny Virjiny ka hitera-dahy ary Emanoela no hatao Anarany. Izany rehetra izany no fototry ny Finoantsika satria tena Andriamanitra tokoa i Jesoa ary manana […]

kerzenstaender

Alahady Fiaviana faha 4 18/12/2016 (Mt 1,18-24)

Voalaza matetika amin’ny Vaovao mahafaly androany i Zozefa izay lehilahy marina, tsotra, tia vavaka sy matahotra an’Andriamanitra ka nandray sy nanaiky izay voalazan’Andriamanitra taminy. Modely ho an’ny lehilahy sy ho antsika rehetra ity lehilahy nofidian’Andriamanitra hikolokolo ny Zanany ity. Isika koa dia manana adidy sy andraikitra hikolokolo an’Andriamanitra ho tonga nofo eo amin’ny fiainantsika amin’ny […]