35040788-2

Alarobia 30/11/2016 (Mt 4,18-22)

Mankalaza ny Fetin’i MD ANDRE Apostoly ny Eglizy androany. “Ary raha nitsangatsangana teny amoron-dranomasin’i Galilea Jesoa, nahita olona mirahalahy, dia Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahiny, nanarato teo amin’ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. Dia hoy izy taminy: Avia hanaraka ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo.” Nandao ny aratony sy ny fananany ary […]

p1030772-smile

Talata 29/11/2016 (Lk 10,21-24)

“Tamin’izay nientan-kafaliana tamin’ny Fanahy Masina i Jesoa ka nanao hoe: Misaotra anao aho, ry Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, noho hianao nanafina izany tamin’ny mahay sy ny hendry, fa nanambara azy tamin’ny zaza madinika kosa. Eny, Raiko, fa izany no sitra-ponao. Efa nomen’ny Raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny Zanaka […]

image_preview

Alatsinainy 28/11/2016 (Mt 8,5-11)

“Fa na dia olom-pehezina aza aho, mba mifehy miaramila ihany koa, ka raha lazaiko amin’ny iray hoe: Andeha ianao, dia mandeha izy; ary amin’ny anankiray: Ataovy izao, dia manao izy. Gaga Jesoa nony nandre izany, ka hoy Izy tamin’izay nanaraka Azy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany Aho tamin’Israely.” […]

avent41

Alahady Fiavian’ny Tompo 1A 27/11/2016 (Mt 24, 37-44)

Manomboka androany ny fotoana hankalazantsika ny Fiavian’ny Tompo. Hiomanantsika amin’izao vanim-potoana izao ny fankalazana amin’ny fomba manetriketrika ny nahatongavan’i Jesoa Zanaka ho Nofo, izany hoe ny Noely, porofo-pitiavana ary fototry ny famonjena antsika. Hoy indrindra ny lohahevitra naroso androany hoe: “Aza revon’ny ambany maso fa aoka ho avo fijery”. Toa lasa sakana hanadinoana an’Andriamanitra ny […]

priere

Sabotsy 26/11/2016 (Lk 21,34-36)

“Tandremo ary fandrao vesaran’ny fihinanan-doatra sy ny fimamoana ary ny fiahiana izao fiainana izao ny fonareo, ka tratrany tonga tampoka aminareo anie izany andro izany e! Fa ho sahala amin’ny fandrika hahavoa ny olona rehetra mitoetra eto ambonin’ny tany izany. Koa miambena ary, ary mivavaha mandrakariva mba ho mendrika ho afaka amin’izany loza rehetra tsy […]

fm-3

NIVAVAKA HO AN’I MADAGASIKARA SY NY FKMP

I Mb Terezin’i Jesoa zazakely no nofidian’ny vaomieran’ny Fiaraha-monina ho mpiaro sy fakan-tahaka ho azy ireo. Isany antony iray nahatonga anay namarana ny taonan’ny famindrm-po tany Lisieux izany tamin’ny zoma 11 sy sabotsy 12 novambra 2016 lasa teo. Maro ny fahasoavana azon’ny tsirairay tamin’ny fandehanana tany, fa ny  hamintinina azy dia hafaliana, fiaraha-mivavaka ary fifampizarana  […]

kolotsaina-13-juillet-2016-copie

FENO 20 TAONA NY KOLONTSAINA MALAGASY ETO AMIN’NY FKMP

“Chers enfants, cher(e)s jeunes, par la Grâce de Dieu nous fêtons les 20ans du Vaomieran’nyKolontsaina! Merci pour votre persévérance et continuons à apprendre en Christ ce qui nous enrichit, restons dans la quête du savoir et de l’amour de l’autre à travers nos cultures. Soyons fiers de notre précieuse culture malagasy ,notre identité, notre richess […]

eucharist-adoration

Zoma 25/11/2016 (Lk 21,29-33)

“Ary Izy nanao fanoharana taminy hoe: Jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra: raha vao hitanareo fa manaroka izy, dia fantatrareo fa akaiky ny fahavaratra. Toy izany koa raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia fantaro fa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa tsy ho lany ity taranaka ity ambara-pahatongan’izany rehetra izany. […]

venue-du-christ

Alakamisy 24/11/2016 (Lk 21,20-28)

“Dia ho hita amin’izay ny Zanak’olona avy any ambonin’ny rahona amim-pahefana sy voninahitra lehibe. Raha vao miantomboka izany zavatra izany, dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo, fa efa akaiky ny fanavotana anareo.” Tonga hanavotra antsika tokoa i Kristy koa araraoty ny fiainana mandalo hanomanana ny andro lehibe fiaviany. Rehefa izany dia tsy mampatahotra antsika ny […]

Man jump through the gap. Element of design.

Alarobia 23/11/2016 (Lk 21,12-19)

“Na ny ray aman-dreny sy ny rahalahinareo aza, mbamin’ny havana aman-tsakaizanareo dia hanolotra anareo koa, ka hovonoiny ny maro aminareo, ary ho halan’ny olona rehetra ianareo noho ny Anarako; nefa tsy hisy ho very na dia singam-bolo iray amin’ny lohanareo aza. Ny faharetanareo no hamonjenareo ny tenanareo.” Mahalala ny tantaram-piainantsika tsirairay Andriamanitra ary milaza tokoa […]