Teny soa sakafo anio Alatsinainy 31/10/2016 (Lk. 14, 12-14)

“Ho sambatra hianao, satria tsy mba manan-kavaly anao ireo” Manana toerana lehibe eo anatrehan’Andriamanitra ny madinika. Ny asa ataon’i Jesoa dia ny MITIA ny mahantra. Mila fahavononana izany. Hita taratra hatreny am-pandraisana ny asa fiantrana madio. Miantomboka amin’ny tsiky izany ary miafara amin’ny fanomezana izay tsy miandry valiny. Ampio izahay Jesoa hahafoy tena, hahafoy ny […]

Teny soa sakafo anio alahady 30/10/2016 (Lk. 19, 1-10)

“Midina faingana ry Zake fa tsy maintsy hiantrano ao aminao aho androany!” Zake: poblikana, sefon’ny mpamory hetra. Nankahalain’ny olona satria mpambotry sy mpanambaka ny hafa. Manampy trotraka izany ny toe-batany: fohy ralehilahy ka zary voaeso ary mety ho saro-kenatra aza vokatr’izany. Ny manodidina dia nimonomonona sy nankahala rehefa niantrano tao aminy i Jesoa. Misy toetra […]

Teny soa sakafo anio Sabotsy 29/10/2016 (Lk 14,1.7-11)

“Izay manandra-tena dia haetry! Izay manetry tena dia hanandratra!” Manaitra antsika i Jesoa tsy ho revon’ny dera amam-boninahitra izay mandalo. Raha te hianatra hanetry tena dia tsotra ny teknika: omeo an’Andriamtanitra ny toerana voalohany. Ny ambiny manaraka eny ihany. Misaotra anao izahay Jesoa nahatratra izao faran’ny herinandro izao. Omeo hery hazoto hivavaka sy hamonjy lamesa […]

image

Alakamisy 27/10/2016 (Jn 14,1-6)

Aoka tsy hitebiteby ny fonareo. Mino an’Andriamanitra hianareo, ka minoa ahy koa. Misy fitoerana maro ao an-tranon’ny Raiko; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo aho; fa handeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo ary rahefa lasa aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo, dia ho avy indray aho haka anareo ho any amiko, dia izay […]

dsc09850_prof-de-foi-college-immaculee-conception-pau-custom

Talata 25/10/2016 (Lk 13,18-21)

“Dia hoy koa Jesoa: Ny inona no tahaka ny fanjakan’Andriamanitra, ary ny inona no hanoharako azy? Tahaka ny voan-tsinapy izy, izay nalain’ny olona ka namboleny tamin’ny tanimboliny, dia nitombo ka tonga hazo, ary nitoeran’ny voro-manidina ny rantsany. Dia hoy indray izy: Inona no hanoharako ny fanjakan’Andriamanitra? Tahaka ny lalivay izay nalain’ny vehivavy anankiray izy, ka […]

image

Alahady faha 30 D 23/10/2016 (Lk 18,9-14)

HOHENOIM-BAVAKA NY MANETRY TENA Tamin’ny Alahady lasa teo isika dia nolazain’i Jesoa fa « Kristianina satria mivavaka » fa tsy hoe « kristianina aho ka andeha hivavaka ». Mazava ho azy izany fa ny fahazotoana mivavaka, faharetana mivavaka no maha kristianina antsika. Mbola izay maha zava-dehibe ny vavaka izay ihany no hodinihantsika amin’ity alahady faha […]

xvm3094d308-0c5c-11e6-90ed-23c75dbadbfa

Sabotsy 22/10/2016 (Lk 13,1-9)

Mankalaza ny Fetin’i MD JOANY PAOLY II isika anio. “Tsia, hoy Izaho aminareo; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho very tahaka azy avokoa ianareo rehetra. Dia nanao ity fanoharana ity koa izy: Nisy lehilahy anankiray nanana aviavy nambolena tamin’ny tanim-boalobony, ka nankeo aminy mba hitady voa fa tsy nahita. Dia hoy izy tamin’ny mpiasa […]

18-770x425

Zoma 21/10/2016 (Lk 12,54-59)

“Fa raha miara-mandeha amin’izay manana ady aminao ianao hanatrika ny mpitsara, dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dalana hianareo, fandrao tongany any amin’ny mpitsara ianao ka atolotry ny mpitsara amin’ny mpamatotra, ary alatsaky ny mpamatotra an-tranomaizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao hianao ambara-pahaloanao ny variraiventy farany indrindra.”

p1000487-3c7c4

Alakamisy 20/10/2016 (Lk 12, 49-53)

“Tonga hanipy afo ety ambonin’ny tany Aho, ka akory ity faniriako mba hirehetan’izany sahady! Ary manana batemy hanaovana batemy ahy koa Aho, ka ory manao ahoana aho ambara-pahatanterak’izany! Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany aho? Tsia, hoy Izaho aminareo, fa fampisarahana.” Fanirian’i Jesoa ary notanterahany hatramin’ny farany sy namoizany ny ainy mihitsy ny […]