g35

Zoma 30/09/2016 (Lk 10,13-16)

“Izay mihaino anareo mihaino Ahy, ary izay manamavo anareo manamavo Ahy; izay manamavo Ahy anefa dia manamavo izay naniraka Ahy.” Tsy miteny mivantana amintsika tokoa Andriamanitra ankehitriny fa misy ireo Mpanelanelana toy ny dimbin’ny Apostoly, ny Papa, ny Eveka, ny Pretra. Fa isika tsirairay tokoa dia nirahiny hanambara Azy amin’ny hafa. Fa isika kosa anefa […]

p1040295

Alarobia 28/09/2016 (Lk 9,57-62)

“Dia nisy iray hafa koa nanao taminy hoe: Hanaraka anao aho, Tompoko, fa aoka aloha hanao veloma ny ao an-tranoko aho. Fa hoy Jesoa taminy: Rahefa mety ho mpitana angadin’omby miherika, dia tsy sahaza ny fanjakan’Andriamanitra.” Anio dia milaza i Jesoa fa fiainana vaovao no miaraka Aminy ary tsy mahasoa ny mikombona amin’ny lasa sy […]

58b07bf8

Talata 27/09/2016 (Lk 9,51-56)

“Ary nony efa antomotra ny andro tsy maintsy hanalana azy, dia nanapa-kevitra hankany Jerosalema Izy,ka nandefa iraka nialoha azy. Dia nandeha ireo ka niditra tao amin’ny tanàna anankiray tany amin’ny Samaritana, mba hanomana ny fandraisana Azy; fa tsy nisy nandray Azy ny olona, satria olona hankany Jerosalema no fijeriny Azy.Nony nahita izany Jakoba sy Joany […]

enfantdedieu

Alatsinainy 26/09/2016 (Lk 9,46-50)

“Na iza na iza mandray itony zazakely itony amin’ny anarako dia mandray Ahy, ary na zovy na zovy mandray Ahy dia mandray ilay naniraka Ahy; fa izay kely indrindra eo aminareo rehetra dia izy no lehibe. Dia niteny Joany nanao hoe: Ry Mpampianatra ô, nahita olona anankiray nandroaka demony tamin’ny anaranao izahay, ka noraranay, satria […]

mauvais-riche-et-re-lazare-4c1980

Alahady faha 26 D 25/09/2016 ( Lk 16,19-31)

“Nisy mpanan-karena anankiray niakanjo jaky sy rongonim-bazaha madinika, sady nanao fihinanam-be isan’andro. Ary nisy kosa mahantra ferena anankiray atao hoe Lazara nivalandotra teo am-bavahadiny. Naniry hihinana ny sombin-kanina latsaka tamin’ny latabatr’ilay mpanan-karena izy, fa ny alika avy no tonga ka nilelaka ny feriny.” Vao tsy ela akory no nisy ny Eklipsa tany amin’ny Tanindrazantsika tany […]

maxresdefault

Sabotsy 24/09/2016 (Lk 9,43-45)

“fa norahonan’i Jesoa ny fanahy maloto, dia nositraniny ilay zazalahy ka nomeny an-drainy. Dia talanjona izy rehetra noho ny halehiben’Andriamanitra. Ilay mbola gaga tamin’izay rehetra nataon’i Jesoa iny izy rehetra, dia hoy Izy tamin’ny mpianany: Alatsaho tsara ao amin’ny sofinareo izao rehetra izao, satria tsy maintsy hatolotra ao am-pelatanan’ny olona ny Zanak’olona. Fa tsy azon’izy […]

gdes-tapes-vie-chrtienne-adoration-saint-sacrement-journe-du-pardon-car%c2%acme-2013-4

Alakamisy 22/09/2016 (LK 9,7-9)

“Ary Heroda tetrarka nandre izay rehetra nataon’i Jesoa ka tsy hitany be ihany izay hevitra, fa ny sasany nanao hoe: Joany no nitsangana tamin’ny maty; ny sasany nilaza hoe: Elia no niseho; ary ny sasany nanao hoe: Ny anankiray tamin’ny mpaminany taloha no efa nitsangana tamin’ny maty.Dia hoy kosa Heroda: Raha ny amin’i Joany, dia […]

lampe_140418

Alarobia 21/09/2016 (Mt 9,9-13)

Mankalaza ny fetin’i MD MATIO isika anio. toy izao ny tantara niantsoan’i Jesoa an’i Matio ka tsy naharay ny lambany i Matio fa babon’i Jesoa ny fony ary tonga Mpianatra nahafoy ny ainy ho an’i Jesoa mihitsy aza. “Ary nony niala teo Jesoa dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Matio, nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy […]

IMG_1330

Talata 20/09/2016 (Lk 8,19-21)

“Ary tonga hankao amin’i Jesoa ny reniny sy ny rahalahiny, fa tsy afa-nihaona Taminy noho ny habetsahan’ny vahoaka, ka nisy nilaza Taminy hoe: Ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao te-hihaona Aminao. Dia novaliany hoe: Ny reniko sy ny rahalahiko, dia izay mihaino sy mankato ny Tenin’Andriamanitra.” Tena zava-dehibe tokoa ny Tenin’Andriamanitra ka tsy hoe […]

aubegranby1juin2004

Alatsinainy 19/09/2016 (Lk 8,16-18)

“Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na mametraka azy ao ambany farafara; fa ao ambony fanaovan-jiro no apetrany, mba hahitan’izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra sy haharihary. Koa tandremo ary ny fihainonareo, fa izay manana no homena, ary izay tsy manana no […]