image

Alarobia 31/08/2016 (Lk 4,38-44)

Nanasitrana ny rafozam-bavin’i Piera i Jesoa satria tonga Izy hanasitrana sy hanafaka antsika amin’ny fanandevozan’ny fahotana sy ny rofy isankarazany. Fa isan’ny zava-dehibe koa ny fanokanana fotoana hivavahana toy ny nataon’i Jesoa satria hery lehibe ho antsika izany.

image

Talata 30/08/2016 (Lk 4,31-37)

“Tao amin’ny sinagoga dia nisy lehilahy azon’ny demony maloto, ka niantso mafy nanao hoe: Aoka re, fa mifandraharaha inona Aminao izahay, ry Jesoa avy any Nazareta o? Tonga handringana anay va Ianao? Fantatro raha Ianao, dia ilay Masin’Andriamanitra.” Efa Mpandresy ny Ratsy sy ny fanahy maloto tokoa Ianao ry Jesoa koa matoky izahay manana Anao. […]

Kirchliche Trauung

Alatsinainy 29/08/2016 (Mk 6,17-29)

Mankalaza ny Martirin’i MD JOANY BAPTISTA isika anio “Fa Heroda io ihany no naniraka hisambotra sy hamatotra an’i Joany tany an-tranomaizina, noho ny amin’i Herodiada vadin’i Filipo rahalahiny izay nalainy ho vady. Satria Joany nanao taminy hoe; Tsy mahazo manam-bady ny vadin-drahalahinao ianao.” Notapahina ny lohan’i Md Joany satria sahy nilaza ny marina sy ny […]

humilde-fr

Alahady faha 22 Mandavan-taona 28/08/2016 (Lk 14,1.7-14)

“IZAY MANETRY TENA NO HASANDRATRA” Ny fanetren-trena sy ny halemem-panahy no tian’ireo Vakiteny Masina hifantohan’ny saintsika androany. Toetra tokony hananana, toetra mampiavaka an’ireo mpanara-dia sy mpianatr’i Jesoa Kristy tokoa ireo. Izy no fakan-tahaka voalohany ny amin’izany. Izy no ilay efa nilaza hoe: “Mianara Amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho, dia hahita […]

Confirmation

Sabotsy 27/08/2016 (Mt 25, 14-30)

Mahatsiaro an’i MB MONIKA isika anio “Dia mba nanatona kosa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray ka nanao hoe: Tompoko, fantatro fa olona lozabe ianao, fa mijinja amin’izay tsy namafazanao, ary manangona amin’izay tsy nanahafanao,ka natahotra aho dia lasa naleviko tany anatin’ny tany ny talentanao: koa indro averiko aminao ny anao. Namaly ilay tompony ka […]

image

Zoma 26/08/2016 (Mt 1-13)

“Ary raha mbola nandeha nividy izy, dia tonga ny mpampakatra, ka izay efa niomana no niara-niditra taminy tao amin’ny fampakaram-bady, dia nohidiana ny varavarana.Nony afaka kelikely, dia tonga kosa ireto virjiny sasany ka nanao hoe: Tompoko, tompoko, vohay izahay. Fa hoy ny navaliny azy: Lazaiko marina aminareo fa tsy fantatro akory ianareo.Koa miambena ianareo, fa […]

Hary

Alakamisy 25/08/2016 (Mt 42-51)

Mahatsiaro an’i MD LOUIS isika anio. “Koa miambena ary, fa tsy fantatrareo izay tapak’andro hihavian’ny Tomponareo.Hevero tsara fa raha fantatry ny tompon-trano izay ora hihavian’ny mpangalatra, dia hiambina izy fa tsy havelany hotalina ny tranony.Koa aoka ary ho vonona koa hianareo, fa ho avy amin’ny ora tsy ampoizinareo ny Zanak’olona.Iza moa no mpanompo mahatoky sy […]

Christ misericordieux

Alarobia 24/08/2016 (Jn 1,45-51)

Fetin’i MD BARTHELEMY na NATANAELY anio. “Nony nahita an’i Natanaely tamy nanatona Azy Jesoa, dia nilaza azy hoe: Io no tena Israelita tokoa, izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy: Ahoana no nahalalanao ahy? Ary hoy ny navalin’i Jesoa azy: Talohan’ny niantsoan’i Filipo anao, dia hitako tao ambanin’ny aviavy ianao.Dia namaly azy Natanaely, ka […]

image

Talata 23/08/2016 (Mt 23,23-26)

“Ry mpitari-dalana jamba, ny moka tantavaninareo, nefa ny rameva atelinareo! Mila loza ianareo, ry mpanora-dalàna sy Farisiana mpihatsaravelatsihy, fa ny vohon’ny kapoaka sy ny lovia diovinareo, nefa ny ao anatiny feno halatra sy tsy fahononana.Ry Farisiana jamba, diovy aloha ny atin’ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny vohony.” Miantefa amintsika Pretra sy […]

IMG_1522

Alatsinainy 22/08/2016 (Mt 23,13-22)

“Loza ho anareo mpanora-dalàna sy Farisiana mpihatsaravelatsihy, fa hidianareo eo anoloan’ny olona ny fanjakan’ny lanitra; ka ny tenanareo tsy miditra, ny olona hiditra sakananareo. Loza ho anareo, mpanora-dalàna sy Farisiana mpihatsaravelatsihy, fa ny fivavahanareo lavareny no entinareo mihinana ny fananan’ny mpitondratena; izany no vao mainka hahamafimafy kokoa ny fanamelohana anareo.” Ny kristianina tsy mandà fanomezana […]