Teny soa sakafo anio alahady 31/07/2016 (Lk 12,13-21).

“Tamin’izay dia nisy anankiray tao amin’ny vahoaka nanao tamin’i Jesoa hoe: ry Mpampianatra, mba ilazao kely ny rahalahiko hizara ny lovanay amiko. Fa hoy Jesoa taminy: Ralehilahy ô, iza moa no nanendry ahy ho mpitsara na ho mpizara aminareo? Ary hoy izy tamin’ny olona: Tandremo tsara sao azon’ny fahihirana hianareo, fa ny ain’ny olona tsy […]

Teny soa sakafo anio Sabotsy 30/07/2016 (Mt 14, 1-12)

“… Ary tamin’iny andro nankalazana ny nahaterahan’i Heroda, dia nandihy teo anatrehan’ny olona nasaina ny zanakavanin’i Herodiada, ka nahafaly an’i Heroda. Noho izany dia nianiana izy hanome azy izay zavatra hangatahiny na inona na inona. Efa nomen-dreniny hevitra rahateo razazavavy, ka hoy izy hoe: Omeo ahy eto amin’ny lovia ny lohan’i Joany Batista. Dia nalahelo […]

Teny soa sakafo anio Zoma 29/07/2016 (Jo 11,19-27). Fetin’i Mb Marta androany.

“Izaho no fanaganan-ko velona… Izay mino Ahy na maty aza mbola ho velona”. Rehefa tonga ny fahafatesana dia torovana ny saina amam-panahy. Rariny loatra raha mitomany izay voakasik’izany sy ireo manodidina azy. Kanefa, ao anatin’izay indrindra no tokony hampivohitra ny finoana ny fitsanganana ary mampiantso hoe “raha mba teo mantsy ianao Jesoa dia ho velona […]

Teny soa sakafo anio Alakamisy 27/07/2016 (Mt 13, 47,53).

“Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny harato nalatsaka tany anaty ranomasina, ka nanangona izao karazan-kazandrano rehetra izao; rahefa feno izy dia nosarihana ho eny amoron-drano, ka nipetraka ny olona nifantina ny tsara hataony an-karona, fa ny ratsy kosa nariany.” Efa fantatsika izany fa tsy afaka ny hanao mody fanina isika: hinia tsy halala an’Andriamanitra. Samy […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 27/07/2016 (Mt 13, 44-46)

« Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha, izay hitan’olona ka nafeniny tao ihany aloha; dia lasa tamin-karavoana izy nivarotra izay rehetra mety ho fananany, ary nividy io saha io. » Aiza tokoa moa no hahitana ny fanjakan’ny lanitra ? « Sambatra ny madio fo, fa hahita an’Andriamanitra izy » Matio 5,8 […]

Teny soa sakafo anio Talata 26/07/2016 (Mt 13, 36-43)

“Aoka hihaino izay manan-tsofina hihainoana” Ny Evanjely androany dia milaza mikasika ny fanoharana nataon’i Jesoa mikasika ny voa tsara sy ny voan’ahidratsy”. Tsy sasatra i Jesoa, Zanakolona, no Mpamafy ny voa izany hoe ny tenin’Andriamanitra. Etsy ankilany, i satana mamafy ny voan’ahidratsy. Inona ary no tokony hataontsika mba hamoa tsara rehefa tonga ny taom-pijinjana? Tsotra […]

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 25/07/2016 (Mt. 20, 20-28)

“Aoka ireto zanako roalahy ireto mba hipetraka eo an-kavananao ny anankiray ary eo an-kavianao ny anankiray, ao amin’ny fanjakanao… izay te-ho lehibe aminareo kosa, no aoka ho mpanomponareo izy,… tahaka ny Zanak’olona izany; fa izy tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro.” He, impiry moa izahay ry […]

image

Sabotsy 23/07/2016 (Mt 13,24-30)

“Nony naniry ny vary ka niteraka, dia nitranga koa ny ahi-dratsy. Dia avy ny mpanompon-dralehilahy nanao hoe: Tompoko, moa tsy voa tsara va no nafafinao tao amin’ny taninao, ka nahoana no tonga misy ahi-dratsy koa? Ny fahavaloko no nanao izany, hoy ny navaliny. Tianao va ny handehananay hiava azy? hoy ireo mpanompony taminy. Tsia, hoy […]

image

Zoma 22/07/2016 (Jn 20,11-18)

Fetin’i MB MARIE MADELEINE anio. Tsy zovina amintsika tokoa ny Fiainan’i Mb Maria Madeleine. Ny fony sy ny fiainany dia nandray ny Famindram-pon’Andriamanitra ary lasa nanova ny fiainany manontolo izany. Izy no ilay vehivavy nahita voalohany ny Tompo nitsangana ho velona. Tsy mba Mpianatr’i Kristy noho ny teny nambarany izy na ny fihetseham-pony, na ny […]

image

Alakamisy 21/07/2016 (Mt 13,10-17)

“Fa ianareo kosa, sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre.” Mahafaly izany Tenin’i Jesoa izany satria manentana antsika Izy mba hahatsapa ny maha sarobidy sy maha zava-dehibe ny Finoantsika Azy. Tsy lavitra antsika tokoa Izy fa mifandray sy mifankahazo am-po Aminy isika. Noho izany na ny taloha na ny ankehitriny dia samy […]