image

Alakamisy 30/06/2016 (Mt 9,1-8)

“Matokia anaka, voavela ny fahotanao.” Teny ambaran’i Jesoa antsika izany androany. Inona tokoa moa ny dikan’ny hoe matoky an’Andriamanitra? Miaiky sy resy lahatra amin’ny heriny sy ny fahefany fa Izy no mitsimbina sy miaro antsika. Matoky Azy fa tsy mandao antsika Izy ary Be Fitiavana sy mamindra fo antsika. Fo Masin’i Jesoa, matoky Anao izahay.

image

Alarobia 29/06/2016 (Mt 16,13-19)

Mankalaza ny Fetin’i MD PIERA sy MD PAOLY ny Eglizy anio. Fety lehobe tokoa anio satria azo lazaina fa andry hijoroan’ny Eglizy ireo Apostoly Martiry ireo. I PIERA dia Tena tia an’i Jesoa ary sahy nilaza ny Tena Finoany:” Ianao no ilay Mesia”, i PAOLY indray dia mafana fo ary niova fomba fiainana rehefa nihaona […]

image

Talata 29/06/2016 (Mt 8,23-27)

“Nahoana no saro-tahotra ianareo ry kely finoana?” Fetin’i Md Irenée de Lyon Martiry anio. Manasa antsika i Jesoa anio mba hanana fahatokisana sy fanantenana manoloana ny rivo-mahery sy ny fitsapana isan-karazany. Manome fanantenana vaovao ho antsika manoloana ireo hevitra sy sary haseho etsy sy eroa tsy manaja ny zo aman-kasina maha olona. Izay misy an’i […]

Ranom-bavaka

26 JIONA 2016 – FETIM-PIRENENA MALAGASY

Ry Tanindrazanay malala ô   Andro alahady ny fahatsiarovana ny fetim-pirenenana Malagasy tamin’ity taona 2016 ity, andro alahady izay maha-tafavory ny Kristianina katolika eto Paris sy ny manodidina miara-mivavaka midera sy mankalaza ny Tompo. Araka izany dia nahatsiaro sy nitondra am-bavaka manokana an’i Madagasikara ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris sy ny manodidina (FKMP) ny […]

image

Alatsinainy 27/06/2016

“Mpampianatra ô, hanaraka Anao aho na aiza na aiza alehanao.” Ampio aho Jesoa mba ho tena manara-dia Anao ka tsy hiantehitra amin’ireo karazana andriamanitra hafa toy ny vola sy ny fahafinaretana mandalo ary ny voninahitra satria misy fetrany ihany ireny. Ny diako eto antany feno fisedrana sy olana anie ho zary Hafaliana sy Fiadanana matoky […]

image

Zoma 24/06/2016 (Lk 1,57-66.80)

Mankalaza ny Nahaterahan’i MD JOANY BAPTISTA ny Eglizy anio. Misaotra Anao Jesoa fa mitondra hafaliana sy fiadanana ho anay ny Fihaonanay Aminao Misaotra Anao satria, na tamin’ny teny na tamin’ny fiainany dia nasehon’i Md Joany Baptiste anay ny lalam-pibebahana fa Ianao koa ankehitriny mila ny fonay mitodika Aminao. Joany Baptista dia nanambara Anao, fa ankehitriny […]

img_0235-1

Alakamisy 23/06/2016 (Mt 7,21-29)

“Tsy izay rehetra manao Amiko hoe: Tompo, Tompo, no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra; fa izay manao ny sitra-pon’ny Raiko izay any an-danitra, Izy ihany no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra.” Manaitra antsika kristianina àry Jesoa anio mba hijoro ho vavolombelona marina isika ka tsy mpiteny fotsiny fa mpandray andraikitra, manatanteraka, miasa. Ny vavaka ataontsika sy ny […]

photo 2

Alarobia 22/06/2016 (Mt 7,15-20)

“Toy izany ny hazo tsara rehetra mamoa voa tsara, ary ny hazo ratsy rehetra mamoa voa ratsy.” Ray ô, hafindrao sy homeo ahy ny Fonao, mba hamokatra tsara aho. Ka hahafahan’ny hafa mifaly sy mivelona ny Fitiavanao. Amin’izay dia ho haza tsara tokoa aho izay miorim-paka ao Aminao. Ny fihetsiko sy ny teniko ety ivelany […]

Servant autel 13

Talata 21/06/2016 (Mt 7,6.12-14)

“Koa amin’izany, izay rehetra tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy amin’ny olona koa toraka izany, fa izany no Lalàna sy Mpaminany. Midira amin’ny vavahady ety, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana mankany amin’ny fahaverezana, ka maro no mahazo any; fa tery kosa ny vavahady, ary ety ny lalana mankany amin’ny fiainana, ka […]

ChDaofhWUAApF3q

Alatsinainy 20/06/2016 (Mt 7,1-5)

Ny Vaovao Mahafaly mampandrinika antsika aroson’ny Eglizy anio: “Aza mitsara mba tsy hotsaraina ianareo; fa araka ny fitsarana hataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny famarana hamaranareo no hamarana anareo koa. Ary nahoana ianao no mahita ny tapak’ahitra ao amin’ny mason’ny rahalahinao, nefa tsy mahita ny sakamandimby izay eo amin’ny masonao? Ary ahoana no ilazanao […]