image

Talata 31/05/2016 (Lk 1,39-56) Fety Famangian’i Masina Maria an’i Elizabeta

Samy Hafaliana no nanentana an’i Masina Maria sy i Jesoa tao ankibony,Mb Elizabeta rahavaviny sy i Joany tao ankibony. Ny Fanahy Masina no miasa amin’izy ireo . Izany HAFALIANA izany tokoa no mampiavaka antsika kristianina satria tia antsika Andriamanitra, miteraka io Hafaliana io ny fihaonantsika Aminy. Miteraka hafaliana ho antsika ny mahatsapa fa tsy manary […]

Servant autel 12

Alatsinainy 30/05/2016 (Mk 12,1-12)

“Nony tonga ny fotoana, dia naniraka ankizilahy anankiray ho any amin’ny mpamboly izy mba handray vokatry ny tanim-boaloboka.” Isika tsirairay dia nametrahan’Andriamanitra fitokisana hanohy ny asany. manantena vokatra tsara avy amintsika Izy. Vokatra tena azo tsapain-tanana. Koa noho izany dia isika tsirairay no tokony hiezaka manokana ary avy eo dia miampita amin’ny fifandraisana sy ny […]

image

Alahady Fetin’ny Sakramenta Masina 29/05/2016 (Lk 9,11-17)

Ny Vaovao Mahafaly anio manambara an’i Jesoa nanome sakafo ho an’ireo olona reraka sy noana. Tandindon’ny Eokaristia izany. Ny Eokaristia izay tsy Iza fa i Jesoa Mofo Velona nidina avy any an-danitra mampiombona sy tohan’aina ho antsika mba hahafahantsika miaina ireo soa toavina nomen’Andriamanitra. Koa anjarantsika no mandini-tena alohan’ny handraisantsika izany Komonio Masina izany mba […]

La-paix-Christ-theme-choisi-pour-cette-nouvelle-edition-Frat-fait-echo-Annee-misericorde_0_1400_846

Teny soa sakafo anio Sabotsy 28/05/2016 (Mk 11,27-33)

“Dia tonga tany Jerosalema indray izy ireo. Ary raha niasa dia teo anatin’ny tempoly Jesoa, dia nanatona azy ny lohandohan’ny mpisorona sy mpanora-dalàna ary ny loholona, ka nilaza taminy hoe: Fahefana avy aiza no anaovanao izao zavatra izao? Ary iza no nanome fahefana anao hanao izany?” Toa tsy fantatr’ireto lohandohany ireto ny Fahefana hananan’i Jesoa […]

A large group of mixed size and shape candles burning with bright flames on a black background.

Teny soa sakafo anio Zoma 27/05/2016 (Mk 11,11-25)

Hoy Jesoa:”Koa amin’izany lazaiko marina aminareo, fa na inona na inona angatahinareo amin’ny fivavahana, minoa fa ho azonareo izany, dia ho tanteraka tokoa izany.” Zava-dehibe tokoa ny Finoana sy ny Fahatokisantsika an’Andriamanitra rehefa mivavaka Aminy isika. Koa ireto zavatra telo lehibe ireto ary no azontsika rehefa mangataka amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka isika: – Fiadanana ao […]

image

Teny soa sakafo anio Alakamisy 26/05/2016 (Mk 10,46-52)

“Mandehana fa ny Finoanao no mahavonjy anao” Finoana mandresy tahotra , Finoana mahafindra tendrombohitra, Finoana manentana ny fiainako hanantena fiainana anjakan’ny Fitiavana, Fiadanana, Fahamarinana. Finoana mampifandray ahy amin’ilay Mpahary tia ahy mandrakariva.

X3B6S2-yhYcTmtygufwQiioCxiQ

Teny soa sakafo anio Alarobia 25/05/2016 (Mk 10, 32-45)

“Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany; fa izay te-ho lehibe indrindra no aoka ho mpanomponareo, ary izay te-ho ambony indrindra eo aminareo no aoka ho andevonareo rehetra. Fa ny Zanak’olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro.” Izay te hanaraka Ahy hoy Jesoa dia aoka hitondra […]

Mpiservy lamesa 2016

FANOLORANA LAKROA NY MPISERIVY LAMESA

Ny Alahady 22 Mey 2016 dia Fankalazana ny Fetin’ny Trinite Masina. Mampiavaka ny finoana kristianina izany Fety izany. Finoana an’Andriamanitra TOKANA OLONA TELO. Fa mbola niavaka ihany koa ny Alahady 22 Mey teto amin’ny FKMP, satria nisy lanonana tsotra fanolorana Lakroa ara-pomba litorizika ireo Mpiserivy Lamesa. Tsotra fa nampihetsi-po ireo mpiara-mivavaka. Mahita izato fanoloran-tenan’ireto ankizy […]

sans_titre_2-18

Teny soa sakafo anio Talata 24/05/2016 (Mk 10, 28-31)

“Ary hoy Piera taminy: Indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao. Dia hoy ny navalin’i Jesoa azy: Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona mahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany noho ny fitiavany Ahy sy ny Evanjely, ka tsy hahazo zato heny ankehitriny amin’ity […]

image

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 23/05/2016 (Mk 10,17-27)

“Ry Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko hahazahoako ny Fanjakan’ny Lanitra? Hoy ity lehilahy mpanakarena. Hoy ny navalin’i Jesoa azy: Mandehana hamidio ny fanananao ka homeo ny mahantra dia avia manaraka Ahy.” Tian’i Jesoa mba ho tena ampitiavana tanteraka no hanarahantsika Azy ka io Fitiavana io no manosika antsika hanome tsy misy tambiny, io no […]