Screenshot_2016-04-30-15-18-54-1

Retour des Frateux – Lourdes 2016

Le FRAT c’est une expérience unique et magique remplie d’émotions et intense. Pendant le FRAT je me suis sentie plus proche de Jésus et j’ai appris à communiquer avec les autres, partager ma joie, prier la Vierge Marie, et encore plus rentrer dans la vie de l’Eglise. Pour moi, les moments qui m’ont le plus […]

reconforter-ses-proches-3251457jpqtt_2041

Teny soa sakafo anio Sabotsy 30/04/2016 (Jn 15, 18-21)

Hoy Jesoa anio ao amin’ny Vaovao Mahafaly: “Raha halan’izao tontolo izao ianareo, dia fantaro fa Izaho no halany talohanareo.” I Jesoa tokoa no mpialoha lalana antsika, efa niainany sy nodiaviny ary fantany ny fanenjehana, ny fankahalana, ny fijaliana sy ny fahoriana eo amin’ny fiainantsika. Mankahery antsika Izy manao hoe: “Sambatra ianareo tevatevaina sy enjehina noho […]

Teny soa sakafo anio Zoma 29/04/2016 (Jn 15,12-17)

Mankalaza ny Fetin’i MB CATHERINE DE SIENNE Virjiny sy Mpampianatry ny Fiangonana isika androany. Hoy ny Vaovao Mahafaly androany hoe: “Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho an’ny sakaizany. Ianareo no sakaizako, raha manatanteraka izay andidiako anareo. Tsy ataoko hoe […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 27/04/2016 (Jn 15, 1-8)

  “Izaho no foto-boaloboka, ianareo no sampany… Hovoninahitry ny Raiko ianareo raha mamoa be…” Ry Jesoa Tompo sambatra izahay raha mitoetra ao aminao ary ianao honina ao anatinay! Ny sampana izay tsy miray dia ho rantsanana ka ho fongana sy kina. Raha tsy miray hina ny loha sy ny vatana ary ny rantsam-batana dia tsy […]

Teny soa sakafo anio Talata26/04/2016 (Jn 14, 27-31a)

Hoy i Jesoa amin’ny Evanjely io hoe: “Fiadanana no avelako aminareo, fiadanako no omeko anareo, tsy mba tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no omeko anareo. Aoka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo.” Tsy hoe Fiadanana tsisy olana na fijaliana na fahasarotana ny Fiadanana homen’i Jesoa antsika fa ny fahatsapatsika tsirairay fa afaka miombona mandrakariva amin’Andriamanitra […]

Teny soa sakafo anio Alatsinainy25/04/2016 (Mk 16,15-20)

Mankalaza ny Fetin’i Md Marka Evanjelista isika androany. Hoy Jesoa anio:” Izay hino ka hatao batemy dia ho voavonjy; fa izay tsy hino dia hohelohina. Ary izao no famantarana homba izay mino: Handroaka demony amin’ny anarako izy, hiteny amin’ny fiteny tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy […]

jesus-a-la-rescousse-e1460336095222

Teny soa sakafo anio Alahady 5D Paka 24/04/2016 (Jn 13,31-35)

INONA NO HAHAFANTARANA FA MPIANATRO IANAREO? Samy mikaroka ny fomba hanehoany ny maha izy azy ny olona tsirairay, na fikambanana, na antokon’olona na vondron’olona. Voadinika sy voafakafaka tokoa fa zovy amintsika olombelona moa no tsy hiezaka hanasongadina ny maha samy hafa azy mihoatra ny hafa. Samy manana ny fomba fisainany, fomba mapiavaka azy , ny […]

Teny soa sakafo anio Sabotsy 23/04/2016 (Jn 14,7-14)

“Raha nahafantatra Ahy ianareo, dia ho nahafantatra ny Raiko koa; hatramin’izao, dia mahafantatra azy ianareo, sady efa nahita Azy. Dia hoy Filipo taminy: Asehoy anay ny Ray, Tompoko, dia ampy ho anay izany.Fa hoy Jesoa taminy: Izay ela izay no nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany ve aho, ry Filipo? Izay nahita Ahy, […]

image

Teny soa sakafo anio Zoma 22/04/2016 (Jn 14,1-6)

Hoy Jesoa mankahery antsika anio: “Aoka tsy hitebiteby ny fonareo. Mino an’Andriamanitra ianareo, ka minoa Ahy koa. Misy fitoerana maro ao an-tranon’ny Raiko; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha Aho hanamboatra fitoerana ho anareo, ary rahefa lasa Aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo, dia ho avy indray Aho haka anareo […]

01

Teny soa sakafo anio Alakamisy 21/04/2016 (Jn 13,16-20)

“Ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony” hoy Jesoa ao amin’ny Vaovao Mahafaly anio. Matetika mety milaza isika fa tsy manan-tsafidy izany mpanompo izany, tsy mba manana ny fahafahany, mety hoe tsy mba afaka miaina ankafaliana fa voatery tsy maintsy manaraka ny hampanaovin’ny tompony. Tsy toy izany anefa isika fa hoy Jesoa manampy hoe:”Sambatra isika […]