Teny soa sakafo amiko Alakamisy 31/03/2016 (Lk 24,35-48)

“Ho aminareo anie ny Fiadanana” hoy Jesoa. Tonga teo ampovoan’ireo Mpianatra i Kristy nitsangana ho velona. Nilaza izany mba hankahery sy hanala ny tahotra ary niseho fa tena Velona tokoa Izy. Kristy Zokinay ô, enga anie ho tsapanay tokoa fa efa nomenao ny Fiadanana izahay ka na inona zavatra mitranga amin’ny fiainanay dia mandry ivohon’ny […]

image

Teny soa sakafo anio Alarobia manaraka ny Paka 30/03/2016 (Lk 24,13-35)

Taty aorian’ny nahafatesan’i Jesoa dia teny andalana ho any Emaosy ireto Mpianatra roalahy , nifampizara ny alahelony, ny ahiahiny fa teo indrindra no niara-dalana taminy i Kristy. Mino sy matoky koa izahay ry Kristy Zoky Malala fa tonga miara-dalana aminay Ianao eto amin’ity tany fandalovana ity. Miraharaha ny ahiahinay sy ny tebitebinay ary ny fijalianay […]

image

Teny soa sakafo anio Talata manaraka ny Paka 29/03/2016 (Jn 20,11-18)

Hoy Kristy tamin’i Maria Madalenina:”mandehana mankany amin’ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe: Miakatra ho any amin’ny Raiko sy ny rainareo Aho, ary any amin’Andriamanitro sy Andriamanitrareo.” Miantso sy maniraka antsika i Jesoa Kristy mba haneho sy hanambara amin’ny fiainantsika fa mpanara-dia Azy isika, mampandresy sy mampanjaka ny Fitiavana miaraka Aminy isika. Aleloia

Jesus-quittantlatombe-S.Dewey

Teny soa sakafo anio Alahadin’ny Paka 27/06/2016 (Jn 20,1-9)

Faly miarahaba antsika rehetra tratry ny Paka e! Inona tokoa moa no dikan’ny Paka? I Kristy ilay Zanak’Andriamanitra dia nirahiny hanazava ny fiainantsika. Io Fahazavana ao am-pontsika io no manosika antsika hiova ho amin’ny Fiainam-baovao. Fandalovana sy fiovana ary fiampitana ny Paka. Ny vahoaka Hebrio teo ambany fahefan’ny mpanandevo azy dia nandalo, niova, niampita nakamin’ny […]

991806-ruben-enaje-54-ans-subi

Teny soa sakafo anio Zoma Masina 25/03/2016 (Jn 18,1-19,42)

Manomboka androany ilay hateloan’ny Paka. Koa andron’ny Fijaliana sy ny nahafatesan’i Jesoa anio. Nafoin’i Jesoa ho antsika tanteraka ilay tena zava-dehibe sy sarobidy Aminy dia tsy inona izany fa ny AINY ho fanavotana sy fitiavany antsika. Tsy teny na fihetsika fotsiny no nolazain’i Jesoa hoe “Vatako Ity, Rako Ity halatsaka ho anareo sy ho an’ny […]

IMG_2161

Teny soa sakafo anio Alakamisy Masina 24/03/2016 (Jn 13,1-15)

Mankalaza ny namoronan’i Jesoa ny Eokaristia misy ny Vatany sy ny Ràny isika anio. Tsy misy manam-pitiavana lehibe indrindra noho ny mahafoy ny ainy ho an’izay tianay. “Samia mandray sy mihinana an’ity ianareo fa Vatako sy Ràko ity, hiorenan’ny fanekem-pitiavana vaovao, halatsaka sy homena ny besinimaro ho famelana ny fahotana, ataovy izao ho fahatsiarovana Ahy.” […]

Chartres 3

DEUX JOURS DE BONHEUR AVEC LES JEUNES CHRÉTIENS

La  81ème édition du pèlerinage de Chartres  pour les 18/30 ans s’est déroulée  le  18, 19 et le 20 mars 2016 sous le thème « Heureux les miséricordieux » (Mt 5 : 7). Sept jeunes de la FKMP ont rejoint le diocèse de Paris pour participer à ce pèlerinage accompagné par Père Nirhy. Le pèlerinage s’est organisé  autour […]

images

Teny soa sakafo anio Alarobia Masina 23/03/2016 (Mt 26,14-25)

Isan’ny Mpianatr’i Jesoa tokoa i Jodasy teny ampiandohana saingy indrisy fa tsikelikely dia latsaka tamin’ny fahazarana fotsiny, tsy nahita izay tena lala-kizorana, tsy nanokatra ny fony ary namadika ny Tompo. Toa lasa fankahalana aza. Natakalony fitiavam-bola sy voninahitra ilay Fitiavan’Andriamanitra izay tsy iza fa i Jesoa . Ampio aho ry Ray Malala mba tsy hamadika […]

Teny soa sakafo anio Talata Masina 22/03/2016 (Jn 13,21-38)

Efa miroso tsikelikely amin’ny fandinihana ny Fijalian’i Jesoa isika ka anio Talata dia voalaza ao amin’ny Evanjely ny namadihan’i Jodasy an’i Jesoa ary ny Handavan’i Piera an’i Jesoa alohan’ny maneno akoho. Tao anatin’izany dia tsy nolazain’i Jesoa mazava tamin’ireo Mpianany ilay hamadika Azy fa tamin’ny fomba hafa sy mendrika. Ary nanoloana ny hafanam-pon’i Piera fa […]