Lumen-fidei-ou-l-humilite-de-la-foi_visuel

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 29/02/2016 (Lk 4,24-30)

“Ny Mpaminany tsy masina an-taniny hoy Jesoa satria tsy nety nandray Azy, tsy nanokatra ny fony ireo mpiray tanàna taminy.”  Inona ny fampianarana lehibe azo tsoahintsika avy amin’izany? – Ilaina ny fanetren-tena mba hahafahantsika mahatsapa fa miteny amin’ireo ankizy , tanora, olon-dehibe izay fantantsika ny fiaviany, ny tantaram-piainany Andriamanitra. – Ilaina ny fanetren-tena na dia […]

rv6156_articolo

Teny soa sakafo anio Alahady 3D Karemy 28/02/2016 (Lk 13,1-9):

Antso avo amin’ny fibebahana no anentanana antsika androany Alahady faha telo amin’ny Karemy. Sady fanomezana maimaim-poana avy amin’Andriamanitra ny fibebahana no mitaky fandraisana andraikitra avy amintsika. Manampy antsika amin’izany lalana mankany amin’ny fibebahana izany ny fahaizantsika mahatsapa fa tsy hoe avy amin’Andriamanitra akory ny famaizana na ny fahavoazana mitranga. Fa ireny zava-mitranga ireny kosa anefa […]

DSC_9178

Teny soa sakafo anio Sabotsy 27/02/2016 (Lk 15,1-3.11-32)

Mikasika ny Famindram-pon’Andriamanitra be Fitiavana ny Vaovao Mahafaly anio tamin’ny alalan’ny  fanoharana nataon’i Jesoa. Tena nilatsaka ambany, nikorosy fahana, toa tsisy dikany intsony ny fiainan’ilay zaza mpandany rehefa niaina izao karazana faharatsiana rehetra izao. Nidina grady hoy ny fitenenana. Ny fahotana tokoa dia mahatonga antsika hidina ambany , mahatonga ny fiainantsika ho very sy ho […]

Teny soa sakafo anio Zoma 26/02/2016 (Mt 21,33-46)

Fanoharana momba ilay mpiasan’ny tanimboaloboka izay namono ireo iraky ny Tompon’ny tanim-boaloboka no aroson’i Jesoa ho dinihantsika androany. Nanankinan’Andriamanitra andraikitra hitantanta ny tanimboalobony isika rehetra koa enga isika ho mpanompo mahatoky tokoa fa tsy sanatria hanidy ny fontsika na tsy hiaino sy hamono ireo iraka nirahiny hanampy antsika hikarakara ny Fanjakany dieny ety antany.

La Salette

ALIM-BAVAKA HO AN’NY FAMINDRAMPON’ANDRIAMANITRA

Ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris sy Ile-de-France dia manasa amin’ny alim-bavaka izay hatao ny : Zoma 4 marsa 2016 Amin’ny 8 ora ka hatramin’ny 11ora sy sasany alina  Eglise Saint-Albert Le Grand 122 rue de la Glacière, Paris 13e Ny loha-hevitra hodinihina sy halalinina mandritra ny fotoana : « Ny asa soa sy asam-pamonjena ara-nofo […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 24/02/2016 (Mt. 20, 17-28)

Tsy mba ho tahaka izany aminareo; fa izay te-ho lehibe aminareo kosa, no aoka ho mpanomponareo izy… ary izay te-ho lohany aminareo, no aoka ho andevonareo: dia tahaka ny Zanak’olona izany; fa Izy tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro.” Ny vita Batemy rehetra dia nantsoin’i Jesoa […]

© Patty Andria Rondro

FIFAMPIZARANA 28 FEVRIER 2016 : PAROLES DE CONFIRMES

Ils ont reçu le sacrement de la confirmation en 2009, 2013, 2015 ; voici leurs témoignages sur ce que ce sacrement a fait dans leur vie spirituelle et leur vie de jeunes, adultes et responsables dans la foi.   Faly Rasolojaona (confirmé en 2009) : « Ce sacrement a structuré ma vie,  je suis spirituellement affirmé et serein […]

????????????????????????????????????

Teny soa sakafo anio alatsinainy 22/02/2016 ( Lk 6,36-38)

“Aoka ho mpamindra fo tahaka ny Rainareo mpamindra fo ianareo. Ary aza mitsara, dia tsy hotsaraina ianareo; aza manameloka, dia tsy hohelohina ianareo; mamelà, dia havela ianareo. Manomeza, dia homena ianareo; fatra tsara, mifatratra, sady mihintsana no avo loha no homena ho ao am-pofoanareo: fa izay famarana namaranareo ihany no hamarana ho anareo koa.” Rehefa […]

Teny soa sakafo anio Alahady 21/02/2016 (Lk 9, 28b-36)

“Rahefa tokony ho havaloana taorian’ny nilazany an’izany, dia nitondra an’i Piera sy Jakoba ary Joany izy ka niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka. Raha mbola nivavaka izy, dia niova toetra ny tarehiny sady tonga fotsy manjopiaka ny fitafiany. Ary indro nisy roa lahy niresaka taminy, dia Moizy sy Elia,…” Zava-dehibe ny VAVAKA. Hita taratra eto ny […]

Teny soa sakafo anio Sabotsy 20/02/2016 (Mt. 5, 43-48)

“Aoka ho lavorary toy ny Rainareo izay any an-danitra ianareo”! Inona no mahalavorary? I Jesoa ihany no manome ny valiny: ny FITIAVANA. “Aza manan-trosa aman’olona ankoatry ny fifankatiavana” hoy i Md Paoly. Ry Andriamanitra mampiposaka ny masoandro sy mandrotsaka ny orana amin’ny olomarina sy olondratsy ô, ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Izay manome fitiavana […]