image

Teny soa sakafo anio Sabotsy 30/01/2016 (Mk 4,35-41)

“Tsy mampaninona Anao ve ry Jesoa raha maty eto izahay?  Ry kely Finoana, nahoana no mbola matahotra ianareo?” Tsarovy mandrakariva ry mpamaky sy kristianina havana fa ny fiainantsika dia toy ity sambokely hatopatopan’ny onja nefa miaraka amintsika ao anaty sambokely ao i Jesoa. Inona no fihetsika sy hataoko rehefa tojo olana sy fahasahiranana ary fahoriana […]

Teny soa sakafo anio Zoma 29/01/2016 (Mk 4, 26-34)

“Mitsimoka aloha, mandravina avy eo, mamony izay vao mamoa …” Oharin’i Jesoa amin’ny voa (vary sy voatsinapy) afafy ny fanjakan’Andriamanitra. Tsy fantatra hoe ahoana ny fomba faniriny saingy hita maso kosa ny vokany. Toy izany ny fanjakan’Andriamanitra ao am-pontsika. Raha vantany vao manaiky ny hamafazana ny fontsika dia Andriamanitra no miahy ny sisa rehetra mandra-pahatongan’ny […]

Teny soa sakafo anio Alakamisy 28/01/2016 (Mt 23,8-12):

Mankalaza ny Fetin’i MD THOMAS D’AQUIN , Pretra sady Mpampianatry ny Fiangonana isika anio. Ny maha olona antsika: saina,vatana,fanahy dia tian’Andriamanitra hirona sy hiaina ny Fahamarinany. Koa aoka ary isika hanovo hery amin’ny alalan’ny vavaka izay  ka ho afaka hitia an’Andriamanitra amin’ny fontsika, herintsika, fanahintsika manontolo isika. Hoy Jesoa hoe:”Raha mitoetra ao anatinareo ny Teniko […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 27/01/2016 (Mk 4,1-20)

Voalazan’ny Vaovao Mahafaly anio ny Fanoharana nataon’i Jesoa mikasika ny Mpamafy. Isika tsirairay avy dia sady mpamafy no voa afafy. Rehefa avy mandray ny Tenin’Andriamanitra isika dia tokony hanaiky ovainy satria Teny tsy miova fa manova antsika amin’ny tsaratsara koakoa hatrany. Ary rehefa vonton’io Tenin’ny Fiainana io isika dia afaka mitory amin’ny hafa. Natao hotoriana […]

image

Teny soa sakafo anio Talata 26/01/2016 (Lk 22,24-30)

Mankalaza ny Fetin’i MD TIMOTE sy TITO isika anio. Samy tompon’andraikitra nanampy an’i MD PAOLY izy roalahy ireo. Hoy Jesoa amintsika anio:” Izay te ho lehibe aminareo no aoka ho mpanomponareo.” Asehon’i Jesoa ary fa izay tompon’andraikitra sy manana andraikitra ao amin’ny Eglizy dia natao hanompo fa tsy hotompoina. Hitarika ny olona hanatona an’Andriamanitra sy […]

DSC_9802

ADIAAMADA (Association ArsiDiosezy Avaratra sy Atsinanan’i MADAgasikara)

Ny fikambanana ADIAAMADA, dia fikambanan’olon-tsotra tsy miankina araka ny lalàna nivoaka tamin’ny taona 1901, niorina tamin’ny taona 2006. Mpinamana vitsivitsy, matetika mihaona, mitafa sy mialavoly miaraka, no nanangana azy. Ary satria moa kristianina sy mompera mandranto fianarana ary relijiozy no mihaona, dia manararaotra manao fotoam-pivavahana. Nitarina koa moa izany amin’ny fanaovana fivahiniana masina. Raha nitady […]

9671954

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 25/01/2016 (Mk 16,15-18)

Mankalaza ny nibebahan’i MD PAOLY isika anio. I Saoly izay nanenjika ny kristianina taloha no lasa Paoly vaovao mpitory sy mpanara-dia akaiky an’i Kristy. Indraindray tokoa isika mety ho mpanenjika ny kristianina toa antsika ihany fa aoka mba ho tonga toa an’i Md Paoly ho mpanompo mafana fo sy hiaro ary hijoro ho vavolombelon’i Jesoa […]

Teny soa sakafo anio Alahady 24/01/2016 (Lk 1,14-21)

Maro tokoa no mametraka fanontaniana isika hoe tena marina ve io Baiboly io e? Anio Jesoa dia manolotra antsika fomba hafa hametrahan fanontaniana momba ny Bainoly na ny Tenin’Andriamanitra: Moa ve io Tenin’Andriamanitra io tena zava-misy dy mitranga ary manampy antsika amin’ny fiainantsika andavanandro? Moa ve Fahazavana manilo ny fiainantsika Izy? Mankahery antsika ary Jesoa […]

Teny soa sakafo anio Sabotsy 23/01/2016 ( Mk 3,20-21)

Mankalaza ny herinandro ho an’ny fiombonan’ny Mpino rehetra isika amin’ity herinandro  ity ka mivavaka mba ho fianakaviam-ben’Andriamanitra isika. Nantsoin’i Jesoa mba hiara miasa Aminy sy hijoro ho vavolombelon’ny Fitiavana. Jesoa Zokinay o, te mba ho toa Anao aho, te hikatsaka sy hanao mandrakariva ny sitrapon’ny Ray. Saingy manoloana ireo olana sy ny fanenjehana dia toa […]

Teny soa sakafo anio Zoma 22/01/2016 ( Mk 3,13-19)

Manambara ny nifidianan’i Jesoa ireo Apostoly roa ambiny folo ny Vaovao Mahafaly anio. Noho izany dia voafidin’Andriamanitra manokana ireo Apostoly ary voaantso hiaina sy hiara hitoetra manokana amin’i Jesoa ary manana adidy sy andraikitra, iraka voafaritra mazava. Voairaka manokana toa an’i Jesoa hitory ny Vaovao Mahafaly, Mpisorona , Mpanjaka, Mpaminany, Mpanamasina, Mpampianatra ary Mpitantana ny […]