Teny soa sakafo anio Alakamisy 31/12/2015 ( Jn 1,1-18)

“ Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny, dia tao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ny Teny. Tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany Izy. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy Izy, tsy nisy ary ny zavatra ary rehetra. Tao Aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fahazavan’ny olona.” I Jesoa tokoa no ilay Teny tonga Nofo, […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 30/12/2015 (Lk 2,36-40):

“Tonga koa i Anne tamin’izany fotoana izany, ka nidera an’Andriamanitra, ary nilazalaza ny Zaza tamin’izay rehetra niandry ny fanavotana an’i Jerosalema.” Midera sy Mankalaza, Milaza sy Manambara, Mampita sy Mijoro ho vavolombelon’Andriamanitra toy ny nataon’ity Vehivavy mpitondra tena antsoina hoe Anne ity. Fa mianagavy antsika koa Jesoa Mpamonjy mba hanao toy izany koa. Midera sy […]

Fanadihadiana

Tompoko, Iangaviana isika mba handray anjara amin’ity fanadihadiana atolotra antsika ity. Nentanim-pitiavana manokana ireo mpianatra mpikaroka eny anivon’ny I.S.P.C.( Institut supérieur Pastoral Catéchètique) eto Paris ka te handalina ny fanabeazana eo anivon’ny fiangonana katolika eo amin’ny sehatra ara-moraly. > Tolorana fisaorana mialoha ianao amin’ny fandraisanao anjara amin’ity fanadihadiana ity. Hery sy ainga vao ho an’ny […]

Teny soa sakafo anio Talata 29/12/2015 (Lk 2,22-35):

Nentanin-kafaliana i Simeona raha nahita an’i Jesoa Zazakely niaraka tamin’i Masina Maria sy Masindahy Zozefa tao an-Tempoly. Toa azy koa dia aoka isika ho faly, hidera sy hisaotra an’Andriamanitra manoloana an’i Jesoa Zazakely ao antokantrano fa indrindra ao am-potsika satria tonga ny Famonjena, tonga ny Mpamonjy sy Mpanavotra antsika. Ianao tokoa ry Jesoa no Tompon’ny […]

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 28/12/2015 (Mt 2,13-18):

Fankalazana ireo Zaza tsy manantsiny martiry isika anio. Mivavaka manokana isika ho an’ireo zaza tsy manantsiny sy ireo olona maro be maty noho ny hetraketraky ny hafa. I Jesoa Zazakely anie hanamafy ny Finoantsika ka hahatonga antsika hamafy fitiavana sy fanantenana amin’ny hafa. Amen

Teny soa sakafo anio Alahady 27/12/2015 (LK 2, 48-50):

FETIN’NY FIANAKAVIANA MASINA  anio koa mivavaka manokana ho an’ny Fianakaviana tsirairay avy, ny Fianakaviana Fiangonana ary ny Fianakavim-ben’ny olombelona manontolo. I Masina Maria sy Masindahy Zozefa ary i Jesoa Zazakely no Fitaratra ho antsika amin’izany. azo fintinina amin’ny teny roa no hanentanan antsika handinin-tena amin’izany: – FIANAKAVIANA MIAINA  NY FITIAVANA – FIANAKAVIANA MIAINA NY FINOANA […]

DSC_9159

NOELY ANDROM-PIADANANA

Tontosa soa aman-tsara amim-pilaminana ny fetin’ny Noely teto amin’ny FKMP. Nahatratra 700 mahery isika ny alakamisy 24 desambra ary 300 teo ho eo ny 25 desambra. Isaorana ianareo fa tsy nitandro hasasarana, tsy nahalala andro ririnina fa dia tonga niara-nitsena sy nihoby an’i Jesoa. Isaorana ny mpikatroka rehetra tsy ary ho voatanisa etoana fa dia […]

KATSAHO ALOHA NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHAMARINANA DIA HOMENA ANAO NY ZAVATRA REHETRA

Ny hoe “katsaho aloha ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinana dia homena anao ny zavatra rehetra (Mt 6,33) dia: 1- Mametraka ho voalohany ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny momba an’Andriamanitra eo amin’ny fiainana, mba hahatonga ny zavatra imatimatesan’ny olona ho azo mora foana. Tadidio tsara fa isika dia nomen’Andriamanitra fotoana tsara mba hanompoantsika Azy. “Manompoa an’Andriamanitrao dia […]

Teny soa sakafo anio 26/12/2015 (Mt 10,17-22):

Mankalaza an’i Md Etienne Martiry isika anio. Mbola entanina hatrany iskia mandinika sy mamakafaka, miaina ny Noely  satria sarobidy, manana ny hasina isika eo imason’Andrimanitra. Koa tanteraho, hapetraho eo am-pelantanany ny fiainanao manontolo. Mifalia satria ilay Mpamonjy no tonga Nofo toa anao. Izany no FINOAN’i Md Etienne ka na inona na inona nitranga dia tsy […]

Teny soa sakafo anio Zoma 25/12/2015 :

FALY MIARAHABA ANAREO REHETRA TRATRY NY NOELY E! Ho tanterahantsika miaraka amin’i JESOA ireny firarian-tsoa hataontsika ireny. Amen Mankalaza ny Misterin’ny fahatongavan’ny Zanak’Andriamanitra ho Nofo isika, dia mibanjina ny voninahiny, “dia voninahitra tahaka izay zakain-janaka Lahy tokana avy amin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana Izy”. Zanaka Lahy tokan’ny Ray, tsy manam-paharoa tokoa i Jesoa. […]