Teny soa sakafo anio Alatsinainy 30/11/2015 (Mt 4,18-22):

Mankalaza ny Fetin’i MD ANDRE, Apostoly isika anio “Dia hoy Jesoa taminy: Avia hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo.” Miantso antsika isan’andro  i Jesoa mba hilatsa-tena ho mpanompo toa Azy eo amin’ny fiainantsika andravan’andro. Manoloana ny andraikitra sahanintsika ao amin’ny fianakaviana, any amin’ny toeram-piasana, ao amin’ny Fiangonana dia miteny amintsika koa Izy hoe: “hataoko […]

Teny soa sakafo anio Alahady Voalohan’ny Fiaviana D 29/11/2015

Ry kristianina havana, tonga indray ity ny vanim-potoana Fiaviana mialoha ny Noely. Tsy hoe mahazatra fotsiny ny mankalaza izany isan-taona fa tena araraotina eo amin’ny fiainana satria tokana aman-tany izany fiombonam-piainana amin’Andriamanitra izany. Mamangy antsika ny Ray aman-drenitsika Mgr Rambaud amin’izao Alahady Voalohan’ny Fiaviana Taona D sy izao Taona Masina ho an’ny Famindram-po izao. Mankahery […]

Teny soa sakafo anio Sabotsy 28/11/2015 (Lk 21,34-36):

« Tandremo ary fandrao vesaran’ny fihinanan-doatra sy ny fimamoana ary ny fiahiana izao fiainana izao ny fonareo, ka tratrany tonga tampoka aminareo anie izany andro izany e! Fa ho sahala amin’ny fandrika hahavoa ny olona rehetra mitoetra eto ambonin’ny tany izany. Koa miambena ary, ary mivavaha mandrakariva mba ho mendrika ho afaka amin’izany loza rehetra tsy […]

Teny soa sakafo anio Zoma 27/11/2015 (Lk 21,29-33):

“Ho levona ny lanitra sy ny tany, fa ny teniko tsy mba ho levona.” Manoloana ny ady, ny korontana; ny fahantrana, ny fijaliana isan-karazany dia ny mampiavaka antsika mpino Kristianina dia ny Fanantenana sy ny Fahatokisana an’Andriamanitra. Hery manosika antsika hijoro ho vavolombelony izany. Tsy ho levona tokoa ny Teniny ary isika tsy ho levona […]

Jeunes confirmés

Rassemblement des jeunes confirmés

Samedi 21 novembre , les jeunes confirmés de l’année 2015 se sont rassemblés à la demande de l’Archevêque, Mgr André Vingtrois. Ils ont loué le Seigneur ensemble dans l’Eglise de St Germain l’Auxerrois : assemblée priante à genoux, pour se mettre à la disposition de Dieu, puis debout pour des chants de louange : « comment ne pas […]

Teny soa sakafo anio Alakamisy 26/11/2015 (Lk 21,20-28):

« …ho ankona foana ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay loza hanjo an’izao tontolo izao, fa hihozongozona ny herin’ny lanitra. Dia ho hita amin’izay ny Zanak’olona avy any ambonin’ny rahona amim-pahefana sy voninahitra lehibe. Raha vao miantomboka izany zavatra izany, dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo, fa efa akaiky ny fanavotana anareo. » Toa […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 25/11/2015 (Lk 21,12-19):

“Fa alohan’izany rehetra izany ianareo dia hosamborina, hoenjehina, hoentinaany amin’ny sinagoga sy an-tranomaizina, ary hatolotra amin’ny mpanjaka sy nympanapaka noho ny anarako…Ny faharetanareo no hamonjenareo ny tenanareo.” Tsy misy voninkazo raozy tsy misy tsilo tokoa. Mampianatra antsika i Jesoa mba hanana faharetana satria io faharetana io no manampy antsika hiaina ny fitiavana ka manana hery […]

Teny soa sakafo anio Talata 24/11/2015 (Lk 21,5-11):

Hisy farany ny zavatra rehetra  faran’izay goavana, matanjaka , tsara indrindra eto amin’ity tany fandalovana ity. Koa zava-poana ihany izay himatimatesantsika satria ho rava raha tsy mifikitra sy tsy miankina amin’i Kristy isika. Ampio izahay ry Jesoa mba hikatsaka ny harena maharitra mandrakizay ao Aminao

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 34B 23/11/2015 (Lioka 21,1-4):

“Ary nanopy ny masony Jesoa ka nahita ny mpanan-karena nanatitra vola tao amin’ny fandatsahan-drakitra. Dia nahita mpitondratena mahantra anankiray nanatitra farantsa kely varahina roa tao koa izy, ka nanao hoe: Lazaiko marina aminareo fa io mpitondratena mahantra io no nandatsaka bebe kokoa noho izy rehetra; satria ireo rehetra ireo dia nanatitra ny ambim-bavany ho an’Andriamanitra, […]

Teny soa sakafo: Kristy Mpanjaka 22/11/2015 (Jn 18,33-37):

MANKALAZA AN’I KRISTY MPANJAKA isika anio Ny maha Mpanjaka an’i Kristy dia hafa kely fa tsy toy ny fiheverantsika ny olona iray manana hafefana amin’ny sehatra iray, na firenena iray na toerana iray. Ny fomba fitantanan’i Jesoa ny Fanjakany izay tsy iza fa izao tontolo izao mihitsy dia hafa kely. Izy tokoa no Mpanjaka ny […]