TENY SOA SAKAFO ANIO ALAROBIA 30/09/2015 (LIOKA 9,57-62)

Manentana antsika ny Vaovao Mahafaly anio handinika tsara ny hoe :”Ahoana marina izany manara-dia an’i Jesoa Kristy?” Hoy ity lehilahy iray ity tamin’i Jesoa hoe:”hanaraka Anao aho na aiza na aiza misy Anao.” Ampahatsorana tokoa no nilazany izany fa manova ny fomba fiainana manontolo ny vokany. Hoy Jesoa hoe:”Avia manaraka Ahy.” Izany Tenin’i Jesoa izany […]

TENY SOA SAKAFO ANIO TALATA 29/09/2015 (JOANY 1,47-51):

Mankalaza ny Fetin’ireo Arakanjely GABRIELY, MISELY,RAFAELY isika anio. Indraindray tokoa toa hadino fa misy ny Anjely ary i Jesoa mihitsy no nilaza izany amin’ny Vaovao Mahafaly anio. Ny Arakanjely Gabriely dia nilaza tamin’i Masina Maria fa hiteraka ny Zanak’Andriamnitra izy (Lioka 1). I Misely indray dia niady tamin’ireo dragona izay mpanohitra, milaza fa manampy antsika […]

Logo-mission-2015-2018

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE

Rencontre de l’archevêque André Ving-Trois avec les conseils pastoraux du diocèse de Paris  Samedi 19 septembre 2015 , de 9h à 13h à la cathédrale Notre Dame de Paris ANNONCER – PARTAGER- TRANSMETTRE : ETRE EN MISSION PERMANENTE 1- Rappel de ce que le diocèse a vécu depuis plusieurs années sous l’impulsion de l’archevêque (intervention […]

FLYER VAKO DRAZANA 10102015

Fampisehoana Kolontsaina

Ho fanohizana ny fankalazana ny taon-jaobily faha-60 taona dia manasa anao ny FKMP handray anjara amin’ny fampisehoana an-dampihazo karakarain’izy ireo. Vakodrazana – Hira -Kalon’ny Fahiny – Dihy… Izany dia hatao ny asabotsy 10 oktobra 2015 ho avy izao manomboka amin’ny 6 ora hariva ao amin’ny “Le Chantier”, 24 rue Antoine Julien  Henard, Paris 12ème. Voafetra […]

TENY SOA SAKAFO ANIO ALATSINAINY 26B 28/09/2015 (LIOKA 9,46-50):

“Izay te ho lehibe aminareo no aoka ho mpanomponareo”. Miantefa amintsika tsirairay izany tenin’i Jesoa izany ka aoka isika hiezaka tokoa mandritra ity herinandro ity mba hanana izany toetra izany, tsy hitady fahefana, na hanjakazaka, na hanao tsinotsinona ny hafa sy ny madinika. Hanompo ny hafa ary hahatsapa fa ny olona hafa tsy mitovy fomba […]

TENY SOA SAKAFO ANIO ALAHADY FAHA 26 B MANDAVAN-TAONA 27/09/2015 (MARKA 9,37-47):

Hevitra roa lehibe no mampandinika antsika amin’ny alalan’ireo Tenin’Andriamanitra anio: – Ny olona rehetra tsy ankanavaka no afaka mifandray, afaka manohy ny asan’i Kristy fa tsy hoe ireo izay mpanara-dia akaiky Azy fotsiny. Koa aoka isika hanana fisokafana amin’ny hafa satria mety ireny aza no mpanompo mahatokin’Andriamanitra. – Manentana sy mankahery antsika koa i Jesoa […]

TENY SOA SAKAFO ANIO SABOTSY 26/09/2015 (LIOKA 9,43-45):

Niteny tamin’ireo Mpianany Jesoa fa tsy maintsy hijaly sy ho faty ary hitsangana ho velona noho ny Fitiavany antsika. Toa tsy azon’ireo Mpianany anefa izany Teny izany. Ampio izahay ry Tompo mba hanokatra ny fo amam-panahinay ka hahazo sy hahatsapa ny Fitiavanao anay isan’andro ary mba hahafahanay koa mampita izany amin’ny manodidina anay! Amen

TENY SOA SAKAFO ANIO ZOMA 25/09/2015 (LIOKA 9,18-21):

Hoy i Jesoa: “Ataon’ny olona ho iza moa Aho?” Ny fanontaniany faharoa dia hoe:” Ary ho anareo iza moa Aho?” Manan-danja tokoa ireo fanontaniana roa ireo . Ny voalohany dia manambara amintsika fa  ity Finoantsika Kristianina ity dia manampy antsika mba hijery ny hafa, ireo manodidina antsika. Tsy afaka ny hiolonolona isika fa mila ihany […]

TENY SOA SAKAFO ANIO ALAKAMISY 24/09/2015 (LIOKA 9,7-9):

“Dia naniry hahita an’i Jesoa i Heroda.” Moa ve isika mba maniry hahita an’i Jesoa isan’andro amin’ny alalan’ny inona? Vavaka? Famakiana ny Teniny? Ny olona manodidina antsika? Sorona Masina? Sambatra izay mangetaheta Fahamarinana izay tsy iza fa i Jesoa izay sady  Lalana ary Fiainana ihany koa.

TENY SOA SAKAFO ANIO ALAROBIA 23/09/2015 (LIOKA 9,1-6):

Naniraka ny Mpianany roa ambin’ny folo lahy i Jesoa hitory ny Fanjakan’Andriamanitra sy hanasitrana ny marary, handroaka ny demony. Isika rehetra koa dia antsoin’i Jesoa ary hirahiny mba hitory sy hanambara ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny Teny sy ny Fihetsika ary ny Fiainantsika manontolo. Mba hanana fahafohizan-tena amin’izany anefa dia tsy tokony ho voafatopatotry ny fitiavam-bola diso […]