Teny soa sakafo – Alahady tsotra faha-25 mandavantaona B – 23/09/2018

“ Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka Mk. 9, 29-36 “Tamin’izany andro izany, i Jesoa sy ny mpianany, dia namaky an’i Galilea, ary tsy tian’i Jesoa ho fantatr’olona izany, fa nampianatra ny mpianany Izy ary nanao taminy hoe: “Hatolotra eo an-tanan’ny olombelona ny Zanak’olona, dia hovonoiny fa hitsangan-ko velona Izy raha afaka hateloana aorian’ny nahafatesany”. Tsy […]

mpamafy

Asabotsy 24B (Lk 8,4-15) 21/09/2018

“Ary nisy vahoaka betsaka tafavory tao avy tamin’ny tanàna maro hanatona azy, dia nanao fanoharana izy hoe: Nivoaka ny mpamafy hamafy ny voany; ary nony namafy izy, ny sasany latsaka tany amoron-dàlana ka sady voahitsakitsaka no notsindrohin’ny voro-manidina; ny sasany latsaka tamin’ny vato ka nalaky nitsimoka, nefa nalazo satria tsy nisy mando; ny sasany latsaka […]

zoma

Zoma 24B (Mt 9, 9 – 13) 21/09/2018

Fetin’i Masindahy Matio Apostoly sy Evanjelista “Tamin’izany andro izany, i Jesoa dia nahita lehilahy anankiray atao hoe i Matio, nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy Izy taminy: “Andeha hanaraka Ahy ianao.”Dia nitsangana izy ka nanaraka Azy. Ary raha nisakafo tao an-tranon’i Matio i Jesoa, dia nisy poblikanina sy mpanota betsaka tonga niara-nihinana tamin’Izy sy ny mpianany. […]

be fitiavana

Alakamisy 24B (Lc 7, 36-50) 20/09/2018

“Nisy Farisiana anankiray nanasa an’i Jesoa hiara-hihinana aminy, ka niditra tao an-tranon’ilay Farisiana izy, dia nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy anankiray ratsy fitondran-tena tao an-tanàna nahalala fa nihinana tao an-tranon’ilay Farisiana Jesoa, ka dia nivimbina tavoara alabastra feno diloilo manitra, dia nijanona teo ivohony tanilan’ny tongony sady nitomany ka kotsan’ny ranomasony ny tongony, fa […]

alarobia

Alarobia 24 B(Lioka 7, 31-35)19/09/2018

« Ary hoy ny Tompo: Hohariko amin’iza re ny olona amin’ity taranaka ity, ary tahaka an’iza izy? Tahaka ny ankizy mipetraka eny an-kianja izy, izay mifampilaza hoe: Nitsoka sodina izahay, fa tsy nandihy hianareo; nanao hira izahay mampalahelo izahay, nefa tsy nitomany hianareo. Fa tonga Joany Batista tsy nihinana mofo na nisotro divay, lazainareo hoe: […]

naima

Talata 24B (Lc 7, 11-17) 18/09/2018

“Taorian’izany, dia nankany amin’ny tanàna anankiray atao hoe Naima izy, ary mpianany maro sy vahoaka betsaka no niaraka taminy. Rahefa mby teo akaikin’ny vavahadin’ny tanàna izy, dia indro nisy fatin’ny zazalahy anankiray nentina halevina, zanak’olona lahy tokana sady mpitondratena indray reniny, ka vahoaka be avy ao an-tanàna no nanaraka azy. Nangoraka ny Tompo nony nahita an-dravehivavy, […]

kapiteny_2

Alatsinainy 24B (Lc 7, 1-10) 17/09/2018

“Rahefa tapitra nampandre ny vahoaka izany toriteniny rehetra izany Jesoa, dia niditra tao Kafarnaoma. Ary nisy kapiteny anankiray nanana ankizilahy tiany tokoa, narary efa ho faty. Nony nahare ny amin’i Jesoa ilay kapiteny, dia naniraka loholon’ny Jody ho any aminy mba hangataka azy ho avy hanasitrana ilay ankizilahiny. Ary rahefa tonga tany amin’i Jesoa izy […]

pere edmond andriambololona

NOHO NY HERIN’NY FANAHY MASINA » (Rm 15, 13)

Faly miarahaba antsika rehetra ! Io fifaranan’ny tenin’i Md Paoly ao amin’ny taratasiny ho an’ny Kristianina tany Roma,toko faha-15, andininy faha-13 io, andininy izay miendrika tso-drano no noraisiko ho teny fanevan’ny fiainako tamin’ny nanamasinana ahy ho Pretra ny 10 Aogositra 2002. Pre-tran’ny Diosezin’i Miarinarivo ny tenako ; nisahana andraikitra vitsivitsy tao amin’ny Diosezy ary avy […]

notre dame des douleurs

Asabotsy 23B (Jn 19, 25-27) 15/09/2018

Notre-Dame des Douleurs, mémoire Tsy avelan’i Jesoa irery isika. Toa an’i Joany, isika rehetra mpianany dia afaka mitodika any amin’ilay Reny be fitia sy mandray azy ho renintsika ao am-po. Masina Maria renin’Andriamanitra, mivavaha ho anay.  

hazofijaliana_2

Zoma 23B (Jn 3, 3-17) 14/09/2018

Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana “Ary tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny Zanak’olona izay any an-danitra. Tahaka ny nanandratan’i Moizy ny bibilava tany an’efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak’olona koa,mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa toy izao no […]