Confirmation

Sabotsy 27/08/2016 (Mt 25, 14-30)

Mahatsiaro an’i MB MONIKA isika anio “Dia mba nanatona kosa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray ka nanao hoe: Tompoko, fantatro fa olona lozabe ianao, fa mijinja amin’izay tsy namafazanao, ary manangona amin’izay tsy nanahafanao,ka natahotra aho dia lasa naleviko tany anatin’ny tany ny talentanao: koa indro averiko aminao ny anao. Namaly ilay tompony ka […]

image

Zoma 26/08/2016 (Mt 1-13)

“Ary raha mbola nandeha nividy izy, dia tonga ny mpampakatra, ka izay efa niomana no niara-niditra taminy tao amin’ny fampakaram-bady, dia nohidiana ny varavarana.Nony afaka kelikely, dia tonga kosa ireto virjiny sasany ka nanao hoe: Tompoko, tompoko, vohay izahay. Fa hoy ny navaliny azy: Lazaiko marina aminareo fa tsy fantatro akory ianareo.Koa miambena ianareo, fa […]

Hary

Alakamisy 25/08/2016 (Mt 42-51)

Mahatsiaro an’i MD LOUIS isika anio. “Koa miambena ary, fa tsy fantatrareo izay tapak’andro hihavian’ny Tomponareo.Hevero tsara fa raha fantatry ny tompon-trano izay ora hihavian’ny mpangalatra, dia hiambina izy fa tsy havelany hotalina ny tranony.Koa aoka ary ho vonona koa hianareo, fa ho avy amin’ny ora tsy ampoizinareo ny Zanak’olona.Iza moa no mpanompo mahatoky sy […]

Christ misericordieux

Alarobia 24/08/2016 (Jn 1,45-51)

Fetin’i MD BARTHELEMY na NATANAELY anio. “Nony nahita an’i Natanaely tamy nanatona Azy Jesoa, dia nilaza azy hoe: Io no tena Israelita tokoa, izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy: Ahoana no nahalalanao ahy? Ary hoy ny navalin’i Jesoa azy: Talohan’ny niantsoan’i Filipo anao, dia hitako tao ambanin’ny aviavy ianao.Dia namaly azy Natanaely, ka […]

image

Talata 23/08/2016 (Mt 23,23-26)

“Ry mpitari-dalana jamba, ny moka tantavaninareo, nefa ny rameva atelinareo! Mila loza ianareo, ry mpanora-dalàna sy Farisiana mpihatsaravelatsihy, fa ny vohon’ny kapoaka sy ny lovia diovinareo, nefa ny ao anatiny feno halatra sy tsy fahononana.Ry Farisiana jamba, diovy aloha ny atin’ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny vohony.” Miantefa amintsika Pretra sy […]

IMG_1522

Alatsinainy 22/08/2016 (Mt 23,13-22)

“Loza ho anareo mpanora-dalàna sy Farisiana mpihatsaravelatsihy, fa hidianareo eo anoloan’ny olona ny fanjakan’ny lanitra; ka ny tenanareo tsy miditra, ny olona hiditra sakananareo. Loza ho anareo, mpanora-dalàna sy Farisiana mpihatsaravelatsihy, fa ny fivavahanareo lavareny no entinareo mihinana ny fananan’ny mpitondratena; izany no vao mainka hahamafimafy kokoa ny fanamelohana anareo.” Ny kristianina tsy mandà fanomezana […]

image

Fetin’ny Fiangonantsika (FKMP) 21/08/2016 (Lk 13,22-30)

Mankalaza ny Olontsambatra Victoire RASOAMANARIVO mpiaro ny FKMP (Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris) isika androany. Hoy Jesoa amin’ny Vaovao Mahafaly androany:”Mikeleza aina hiditra amin’ny varavarana ety; fa lazaiko aminareo fa maro no hitady hiditra nefa tsy ho afaka.” Nantsoin’Andriamanitra ho voavonjy daholo ny olona rehetra saingy manome fahafahana sy manaja ny safidintsika Izy. Na hisafidy […]

image

Sabotsy 20/08/2016 (Mt 23,1-12)

“Izay lehibe indrindra aminareo dia ho mpanomponareo;fa izay hanandra-tena dia haetry, ary izay hanetry tena dia hasandratra.” Manainga antsika hatrany i Jesoa mba hanana fanetren-tena eny fa na dia amin’Andriamanitra aza satria toa mihevitra isika olombelona fa isika no manana fahefana sy tompon’izao rehetra izao, tompon’ny fiainantsika. Aza hadino fa Andriamanitra no Tompo, nanao izao […]

Eucharistie

Alakamisy 18/08/2016 (Mt 22,1-14)

“Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny andriamanjaka anankiray izay nanao fanasana tamin’ny fampakaram-badin’ny zanany lahy.” Manasa antsika Andriamanitra, miantso antsika Izy, miangavy antsika mba hanatona Azy. Manaja ny safidintsika koa anefa Izy. Maro tokoa no very hevitra sy mametram-panontaniana hoe: Inona tokoa moa ny dikan’ny fiainako, ny tanjoko eo amin’ny fiainako? Nahoana aho no teraka? […]

Image10

NDAO MBA HIARAKA AMINAY

Ndao Mba hiaraka aminay Kolontsaina FKMP no mitarika anay Andro Asabotsy no 2 jolay Lalao finaritra ka tena milay Fotoana natomboka tamin’ny vavaka Mba hampiray antsika tsy ankanavaka Fiadanan’i Kristy no indro novetsoina Mopera Nirhy no mpitarika etoana  Ny kibo noana hono,  tsy maharaka ny namana Hanim-pito loha zany, ka sakafom-pihavanana Namango, nakafy fa tena […]