Teny soa sakafo anio Zoma 27/11/2015 (Lk 21,29-33):

“Ho levona ny lanitra sy ny tany, fa ny teniko tsy mba ho levona.” Manoloana ny ady, ny korontana; ny fahantrana, ny fijaliana isan-karazany dia ny mampiavaka antsika mpino Kristianina dia ny Fanantenana sy ny Fahatokisana an’Andriamanitra. Hery manosika antsika hijoro ho vavolombelony izany. Tsy ho levona tokoa ny Teniny ary isika tsy ho levona […]

Jeunes confirmés

Rassemblement des jeunes confirmés

Samedi 21 novembre , les jeunes confirmés de l’année 2015 se sont rassemblés à la demande de l’Archevêque, Mgr André Vingtrois. Ils ont loué le Seigneur ensemble dans l’Eglise de St Germain l’Auxerrois : assemblée priante à genoux, pour se mettre à la disposition de Dieu, puis debout pour des chants de louange : « comment ne pas […]

Teny soa sakafo anio Alakamisy 26/11/2015 (Lk 21,20-28):

« …ho ankona foana ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay loza hanjo an’izao tontolo izao, fa hihozongozona ny herin’ny lanitra. Dia ho hita amin’izay ny Zanak’olona avy any ambonin’ny rahona amim-pahefana sy voninahitra lehibe. Raha vao miantomboka izany zavatra izany, dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo, fa efa akaiky ny fanavotana anareo. » Toa […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 25/11/2015 (Lk 21,12-19):

“Fa alohan’izany rehetra izany ianareo dia hosamborina, hoenjehina, hoentinaany amin’ny sinagoga sy an-tranomaizina, ary hatolotra amin’ny mpanjaka sy nympanapaka noho ny anarako…Ny faharetanareo no hamonjenareo ny tenanareo.” Tsy misy voninkazo raozy tsy misy tsilo tokoa. Mampianatra antsika i Jesoa mba hanana faharetana satria io faharetana io no manampy antsika hiaina ny fitiavana ka manana hery […]

Teny soa sakafo anio Talata 24/11/2015 (Lk 21,5-11):

Hisy farany ny zavatra rehetra  faran’izay goavana, matanjaka , tsara indrindra eto amin’ity tany fandalovana ity. Koa zava-poana ihany izay himatimatesantsika satria ho rava raha tsy mifikitra sy tsy miankina amin’i Kristy isika. Ampio izahay ry Jesoa mba hikatsaka ny harena maharitra mandrakizay ao Aminao

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 34B 23/11/2015 (Lioka 21,1-4):

“Ary nanopy ny masony Jesoa ka nahita ny mpanan-karena nanatitra vola tao amin’ny fandatsahan-drakitra. Dia nahita mpitondratena mahantra anankiray nanatitra farantsa kely varahina roa tao koa izy, ka nanao hoe: Lazaiko marina aminareo fa io mpitondratena mahantra io no nandatsaka bebe kokoa noho izy rehetra; satria ireo rehetra ireo dia nanatitra ny ambim-bavany ho an’Andriamanitra, […]

Teny soa sakafo: Kristy Mpanjaka 22/11/2015 (Jn 18,33-37):

MANKALAZA AN’I KRISTY MPANJAKA isika anio Ny maha Mpanjaka an’i Kristy dia hafa kely fa tsy toy ny fiheverantsika ny olona iray manana hafefana amin’ny sehatra iray, na firenena iray na toerana iray. Ny fomba fitantanan’i Jesoa ny Fanjakany izay tsy iza fa izao tontolo izao mihitsy dia hafa kely. Izy tokoa no Mpanjaka ny […]

Teny soa sakafo anio Sabotsy 21/11/2015 (Lk 20,27-40):

Manam-bady ve ny olona rehefa any an-danitra? “Ny zanak’izao fiainana izao no mampaka-bady sy avoaka hampakarina; fa izay efa hita ho mendrika hahazo ny fiainana ho avy sy ny fitsanganana amin’ny maty kosa, dia tsy mba mampaka-bady, na avoaka hampakarina, ary tsy mety maty intsony izy, fa tahaka ny anjely sady zanak’Andriamanitra, satria zanaky ny […]

Teny soa sakafo anio Zoma 20/11/2015 (Lk 19, 45-48):

“45Nony niditra tao an-tempoly izy, dia nandroaka ny mpivarotra sy ny mpividy tao, 46ka nanao taminy hoe: Efa voasoratra, fa ny tranoko dia trano fivavahana, nefa ianareo kosa nanao azy ho zohin’ny mpangalatra. 47Dia nampianatra isan’andro tao an-tempoly izy; fa ny lehiben’ny mpisorona sy mpanora-dalàna ary ny loholona kosa nitady hahafaty azy; 48nefa tsy hitan’izy […]

Teny soa sakafo anio Alakamisy 19/11/2015 (Lk 19, 41-44):

“Ary nony mby akaiky izy ka nahita an’i Jerosalema dia nitomany azy nanao hoe: Raha izay kosa mantsy ianao no mba nahalala izay hampiadana anao, na dia amin’ity andro nomena anao ity ihany aza! Fa takona ny masonao izany ankehitriny…” Mipetraka mandrakariva eo amintsika i Jesoa. Tomany izy noho isika jamban’ny rendrarendra ka tsy mahita […]