284237500-cireur-de-chaussures-s'agenouiller-la-nouvelle-orleans-trottoir

Talata 21/02/2017 (Mk 9,30-37)

“Dia nipetraka i Jesoa ary niantso ny roa ambin’ny folo lahy ka nanao taminy hoe: Izay te-ho voalohany no ho farany indrindra sy ho mpanompon’ny olona rehetra. “ Ho antsika izay manana anjara toerana voalohany, na tompon’andraikitra voalohany, na manana fahefana amin’ny sehatra iray dia miteny amintsika i Jesoa mba tsy hoe lehibe mpifehy na […]

IMG_1885

Sabotsy 18/02/2017 (Mk 9,2-13)

“Nony nidina avy tany an-tendrombohitra izy ireo, dia norarany tsy hilazalaza amin’olona ny zavatra vao hitany, mandrapitsangan’ny Zanak’olona amin’ny maty.” Noraran’i Jesoa tsy hilaza ny fiovany tarehy tany antendrombohitra ireto Mpianany telo mirahalahy. Inona no antony? Tian’i Jesoa ny olona tsirairay avy mba hanokatra ny fony hihaino sy hino izay nambarany ary indrindra hiaiky fa […]

DSC_1590

Zoma 17/02/2017 (Mk 8,34-9,1)

” Dia nantsoin’i Jesoa ny vahoaka mbamin’ny mpianany ka nilazany hoe: Raha misy ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka Ahy. Fa izay te-hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay hahafoy azy noho ny fitiavany ahy sy ny Evanjely no hamonjy azy. Inona no soa azon’ny olona […]

image_preview

Alakamisy 16/02/2017 (Mk 8,27-33)

“Ary teny an-dalana dia nanontany ny mpianany i Jesoa nanao hoe: Ataon’ny olona ho iza moa Aho? Ary namaly azy ireo, nanao hoe: Joany Batista, hoy ny sasany; Elia, hoy ny sasany; ary anankiray amin’ny mpaminany, hoy kosa ny sasany. Fa ianareo kosa, manao Ahy ho iza? hoy Izy tamin’izy ireo. Dia namaly Piera ka […]

image

Alarobia 15/02/2017 (Mk 8,22-26)

“Dia noraisin’i Jesoa ny tanan’ilay jamba, ka nentiny nivoaka ny tanàna izy; nasiany rora ny masony, nametrahany tanana izy, ary nanontaniany raha mahita zavatra.” Miteny amintsika Jesoa androany fa Tia antsika Izy. Raisiny ny tanantsika ary tantanany isika mba hahiratra ny fontsika izay jamban’ny fitiavan-tena, ny hevitra manohitra ny Finoana hita etsy sy eroa, ny […]

16736603_1431655173520004_1961643337_n

Talata 14/02/2017 (Lk 10,1-9)

Mahatsiaro Md Cyrille sy Md Méthode isika anio. “Nony afaka izany dia nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa ny Tompo ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy, any amin’ny tanana sy ny tany rehetra izay efa halehany. Ary hoy Izy tamin’izy ireo: Be ny vokatra, fa ny mpijinja no vitsy; koa mangataha amin’ny tompom-bokatra mba […]

IMG_0590

MATOANDAHATSORATRA ANIO ALAHADY 12/02/2017 (Éditorial du dimanche).

“Omeo fahalalàna aho hitandremako ny Lalànao sy hanarahako azy amin’ny foko tontolo!” (Sal. 118, 34) Raha heverina ho voasoratra tamin’ny taona 200 talohan’i Kristy ny Bokin’ny Siraka heno tamin’ny Vakiteny voalohany, dia efa 2200 taona izany izay no nitenenany sy nahatakarany ny maha saro-bidy ny fahafahana nomen’Andriamanitra ny olona tsirairay hifidy izay sitraky ny fony […]

IMG_0581

Teny soa sakafo anio Sabotsy 11/02/2017 (Jn 2, 1-11)

Mahatsiaro ny nisehoan’i Masina Maria tany Lourdes ( Febroary hatramin’ny jolay 1858 cf https://fr.lourdes-france.org/approfondir/bernadette-soubirous/temps-des-apparitions) isika eto lafrantsa androany. “Ataovy daholo izay rehetra lazainy anareo!” Mikasika ny fahagagana voalohany nataon’i Jesoa ny Evanjely androany. Lany divay ny mpanambady. Nasesiky ny fitiavana sy ny fo mangoraka i Maria virijiny ka nangataka tamin-janany. Somary nanaitra ny valin-tenin’i Jesoa: […]

IMG_0576

Teny soa sakafo anio Zoma 10/02/2017 (Mk 7,31-37).

“EFETA, izany hoe: Misokafa” Hoy ny hiran’i Mahaleo: “… ny jamba hisy hitantana, ny moana hisy handre, ny tsy salama vatana hisy hampianatra handeha…” Hoy kosa ny salamo 102, 3: “Andriamanitra dia manasitrana ny aretina rehetra!” Tsy misy tsy hain’Andriamanitra tsy hatao: “ny moana mahay miteny, ny marenina tonga malady, ny malemy mitsangana”. Androany dia […]

IMG_0569

Teny soa sakafo anio Alakamisy 09/02/2017 ( Mk. 7, 24-30).

Atao ahoana ny mangataka amin’Andriamanitra? Toy ity renim-pianakaviana voalaza eto amin’ny Evanjely androany ity (nitalaho tamin’i Jesoa izy mba handroaka ny demony tao amin’ny zanany vavy) dia aoka hahay hangataka isika. Misy fihetsika sy fiteny ary fomba fangataka nasehony ka azo asongadina eto: mino sy matoky, miankohoka (izany hoe manetry tena), maharitra (tsy nionona tamin’ny […]