100_0513

Alahady faha 12 A (Mt 10,26-33) 25/06/2017

“Koa aza matahotra, fa mihoa-bidy lavitra noho ny fody maro ianareo. Ary amin’izany izay rehetra hanaiky Ahy eo anatrehan’ny olona dia ho ekeko izy eo anatrehan’ny Raiko izay any an-danitra.” Mankahery antsika izay mety kivy sy malahelo, mijaly sy sahirana noho ny antony maro i Jesoa androany. Miara amintsika mandrakariva Izy ary tsy mandao antsika. […]

image

Sabotsy (Lk 1,57-66) 24/06/2017

Mankalaza ny andro nahaterahan’i Md Joany Baptista isika androany. “Ary izay rehetra nahare dia nandatsaka izany tao am-pony ka nanao hoe: Ho inona re ity zaza ity? Fa nomba azy ny tanan’ny Tompo.” Hain’Andriamanitra foana ny manome antsika ny hafaliana, fiadanana, fahasoavana rehefa mifikitra sy miombona Aminy mandrakariva isika. Momba antsika mandrakariva Izy.

image

Alakamisy 22/06/2017 (Mt 6,7-15)

“Fa raha mamela ny hadisoan’ny olona ianareo, dia havelan’ny Rainareo any an-danitra koa; fa raha tsy mamela ny hadisoan’ny olona kosa ianareo, dia tsy havelan’ny Rainareo koa ny hadisoanareo.” Izay hambarantsika, hinoantsika dia tokony hampifanarahantsika amin’ny hataontsika rehetra: fiteny, fihetsika, fiainana.

image

Alarobia (Mt 6,1-6) 21/06/2017

“Tandremo sao hataonareo eo imason’ny olona ny asa soa hataonareo mba hahitany azy; fa raha izany dia tsy hahita valisoa amin’ny Rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin’izany raha manao fiantrana ianao, dia aza mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon’ny mpihatsaravelatsihy ao amin’ny sinagoga sy eny an-dalambe, mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina […]

img_8683

Talata (Mt 5,43-48) 20/06/2017

“Fa Izaho kosa milaza aminareo: Tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin’izay mankahala anareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika sy manendrikendrika anareo; mba ho zanaky ny Rainareo izay any an-danitra ianareo, dia Ilay mampiposaka ny masoandrony amin’ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina.” Misaotra Anao izahay […]

image

Alatsinainy 19/06/2017 (Mt 5,38-41)

“Efa renareo fa voalaza hoe: Maso efai-maso, nify efai-nify. Fa izaho kosa milaza aminareo tsy hamaly ratsy akory; fa raha misy mamely tehamaina ny takolakao an-kavanana, dia atolory azy koa ny ilany; ary raha misy te-hiady aminao mba hahazahoany ny akanjonao, dia afoizo ho azy koa ny lambanao;nary raha misy manery anao hiaraka aminy arivo […]

image

Alahady Fetin’ny Sakramenta Masina 18/06/2017

NY VATANA AMAN-DRA MASIN’I KRISTY ! ​Ny fankalazan’ ny Fiangonana ny Alakamisy Masina namoronan’i Jesoa ny Eokaristia, ny fankalazana ny Sorona Masina isan’andro, isan’alahady, dia tsy manamaivana ny fankalazana amin’ny fomba manetriketrika « NY VATANA AMAN-DRA MASIN’I KRISTY ». Azontsika tsapain-tanana ny anjara-toeran’ity sakramenta ity ao amin’ny Fiangonana. Sakafo mampiray antsika amin’Izy Kristy, mampiray antsika […]

image

Sabotsy (Mt 5,33-37) 17/06/2017

“Ary efa renareo koa fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mianiana tsy toa, fa efao amin’ny Tompo ny fianiananao. Fa Izaho kosa milaza aminareo tsy hianiana akory, na amin’ny lanitra, fa seza fiandrianan’Andriamanitra izy; na amin’ny tany, fa fandiavan’ny tongony izy; na amin’i Jerosalema, fa tananan’ny Mpanjaka lehibe izy;nna amin’ny lohanao, fa tsy mahay mahafotsy […]

image

Alarobia (Mt 5,17-19) 14/06/2017

Hoy Jesoa:”Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny Lalàna na ny Mpaminany; tsy tonga handrava Aho, fa hanatanteraka.” Manana ny lanjany tokoa ao amin’ny Soratra Masina Ny Lalàna sy ny Mpaminany ary manambara ny Sitram-pon’Andriamanitra izy ireo. Dia tonga tokoa ve i Jesoa handrava izany? Efa tamin’izany fotoana izany no nitranga ny olana amin’ny fametrahan’i […]