istock_000004447447small_5728

Alarobia 07/12/2016 (Mt 11,28-30)

“Mankanesa aty Amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo Aho. Ento ny jiogako, ary mianara Amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho, dia hahita fiadanana ho an’ny fanahinareo ianareo; fa mora entina ny jiogako, ary maivana ny entako.” Amin’izao Fiavian’ny Tompo izao dia miantso sy manasa antsika […]

image

Talata 06/12/2016 (Mt 18,12-14)

“Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato, ka nania ny anankiray, moa tsy havelany eny an-tendrombohitra va ny sivy amby sivifolo, ka handeha hitady ilay nania izy? Ary raha sendra hitany izy, dia lazaiko marina aminareo fa iny anankiray iny aza no mahafaly azy noho ny sivy amby sivifolo tsy nania. Toy izany […]

7

Alatsinainy 05/12/2016 (Lk 5,17-24)

“Nony nahita ny finoan’izy ireo Jesoa, dia nanao hoe: Ralehilahy, voavela ny helokao.” Ny Finoana dia fifandraisana sy fifankatiavan’ny Olona roa (Andriamanitra sy ny olona). Tsy soratra na teny no hifandraisana fa Andriamanitra tonga olombelona dia i Jesoa izany. Fifankatiavan’ny olona roa izany. Rehefa tsapantsika izany dia miezaka isika manatanteraka izay lazain’ilay Olona tiana. Matokia […]

imgp7237

Alahady faha 2 Fiavin’ny Tompo 04/12/2016 (Mt 3,1-12)

Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra. Tsy hoe ny fibebahana no fepetra tsy maintsy hiavian’izany. Efa tonga Izy ary efa ho avy fa mila mibebaka isika mba ho mendrika handray ny Famonjena. Ny hahasambatra antsika no nofinofin’Andriamanitra koa raha te hahazo an’izany isika dia tsy maintsy mizotra amin’ny lalan’ny fibebahana mitondra sy mitarika antsika […]

image

Sabotsy 03/12/2016 (Mt 9,35-38)

Fetin’i MD FRANCOIS XAVIER anio “Ary Jesoa nitety ny tanana sy ny vohitra rehetra, nampianatra teo amin’ny sinagogany sy nitory ny Evanjelin’ny fanjakan’Andriamanitra, ary nahasitrana ny aretina mbamin’ny rofy rehetra. Onena Izy nahita ireto vahoaka be nijaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy Izy tamin’ny mpianany: ny vary hojinjaina be, fa […]

160

Zoma 02/12/2016 (Mt 9,27-31)

“Ary nony niala teo Jesoa, dia nisy jamba roalahy nanaraka Azy, sady niantso mafy nanao hoe: Ry Zanak’i Davida ô! mamindra fo aminay. Nony tonga tany an-trano izy, dia nanatona azy ireto jamba, ary hoy Jesoa taminy: Moa mino ianareo fa mahay manao izany aho? Eny, Tompoko, hoy ireo taminy. Dia notendreny ny masony, ka […]

15319368_339737983048540_129334072_n

Alakamisy 01/12/2016 (Mt 7, 21.24-27)

“Tsy izay rehetra manao Amiko hoe: Tompo, Tompo, no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra; fa izay manao ny sitra-pon’ny Raiko izay any an-danitra, izy ihany no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra.” Izay rehetra nataonareo tamin’ireny madinika ireny dia Izaho koa no nanaovanareo izany. Midika izany fa izay manantanteraka amin’ny asany , ny fiainany ny FITIAVANA no hiditra […]

35040788-2

Alarobia 30/11/2016 (Mt 4,18-22)

Mankalaza ny Fetin’i MD ANDRE Apostoly ny Eglizy androany. “Ary raha nitsangatsangana teny amoron-dranomasin’i Galilea Jesoa, nahita olona mirahalahy, dia Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahiny, nanarato teo amin’ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. Dia hoy izy taminy: Avia hanaraka ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo.” Nandao ny aratony sy ny fananany ary […]

p1030772-smile

Talata 29/11/2016 (Lk 10,21-24)

“Tamin’izay nientan-kafaliana tamin’ny Fanahy Masina i Jesoa ka nanao hoe: Misaotra anao aho, ry Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, noho hianao nanafina izany tamin’ny mahay sy ny hendry, fa nanambara azy tamin’ny zaza madinika kosa. Eny, Raiko, fa izany no sitra-ponao. Efa nomen’ny Raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny Zanaka […]

image_preview

Alatsinainy 28/11/2016 (Mt 8,5-11)

“Fa na dia olom-pehezina aza aho, mba mifehy miaramila ihany koa, ka raha lazaiko amin’ny iray hoe: Andeha ianao, dia mandeha izy; ary amin’ny anankiray: Ataovy izao, dia manao izy. Gaga Jesoa nony nandre izany, ka hoy Izy tamin’izay nanaraka Azy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany Aho tamin’Israely.” […]