assomption

Alarobia19B (Lk 1, 39-56) 15/08/2018

Fankalazana ny Nampakarana an’i Maria any an-danitra “Niainga Maria tamin’izany andro izany, ka nandeha haingana ho any amin’ny tany be tendrombohitra, ho any an-tanàna anankiray any Jodà, ary niditra tao an-tranon’i Zakaria ka niarahaba an’i Elizabeta.Nony vao ren’i Elizabeta ny fiarahaban’i Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny Fanahy Masina Elizabeta, […]

ankizy

Talata 19B (Mt 18,1-5.10.12-14) 14/08/2018

“Tamin’izay, nanatona an’i Jesoa ny mpianany ary nanao taminy hoe: Iza moa no ambony indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra? Dia niantso zazalahy kely anankiray Jesoa ka napetrany teo afovoany, ary hoy izy: Lazaiko marina aminareo fa raha tsy miova hianareo ka tsy tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra akory. Koa amin’izany na iza […]

hazofijaliana

Alatsinainy 19B (Mt 17, 22-27) 13/08/2018

“Tamin’izany andro izany, raha nitety an’i Galilea i Jesoa sy ny mpianany, dia hoy Jeso tamin’izy ireo: Efa hatolotra eo an-tanan’ny olona ny Zanak’olona, ary hovonoina izy, nefa hitsangana amin’ny andro fahatelo. Dia nalahelo mafy izy ireo. Nony tonga tany Kafarnaoma izy ireo, dia nanatona an’i Piera ny mpamory ny hetra dragma roa, ka nanao hoe: […]

eokaristia_2

Alahady 19B (Jn 6, 41-51) 12/08/2018

“Dia nimonomonona taminy ny Jody satria izy nanao hoe: Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Moa tsy Jesoa zanak’i Josefa va ity, hoy izy ireo, izay fantatsika ny rainy aman-dreniny? Ka ahoana ary no anaovany hoe: Nidina avy any an-danitra aho? Fa namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Aza mimonomonona hianareo. Tsy […]

voantsinapy

Asabotsy 18B (Mt 17, 14-20) 11/08/2018

“Ary rahefa tonga teo amin’ny vahoaka izy, dia nisy lehilahy anankiray nanatona azy, ka nandohalika teo anatrehany nanao hoe: Tompo, mamindrà fo amin’ny zanako lahy; mararin’ny androbe izy ka mijaly mafy loatra, fa matetika mianjera any anaty afo, ary matetika koa any anaty rano. Nentiko tamin’ny mpianatrao izy, fa tsy nahasitrana azy izy ireo. Ary […]

mahafoy

Zoma 18B (Jn 12, 24-26) 10/08/2018

Fetin’i Masindahy Laurent, martiry “Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voam-bary nafafy tamin’ny tany, dia mitoetra foana izy: fa raha maty kosa izy, dia mahavokatra be. Izay tia ny ainy no hahavery azy; fa izay mankahala ny ainy amin’izao fiainana izao no hitahiry azy ho amin’ny fiainana mandrakizay. Raha misy manompo […]

fanalahidy

Alakamisy 18B (Mt 16, 13-23) 09/08/2018

“Ary nony tonga tany amin’ny faritany atao hoe: Sezarean’i Filipo Jesoa, dia nanontany ny mpianany hoe: Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona? Ary hoy ireo: Ny sasany manao hoe: Joany Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia, na ny anankiray amin’ny mpaminany. Dia hoy Jesoa taminy: Fa hianareo kosa, ataonareo ho iza aho? […]

finoana

Alarobia 18B (Mt 15, 21-28) 08/08/2018

“Niala teo Jesoa, dia nankany amin’ny faritanin’i Tira sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananeana anankiray nivoaka avy tamin’izany tany izany niantsoantso mafy nanao hoe: Mamindrà fo amiko, ry Tompo, Zanak’i Davida, fa ampijalian’ny demony mafy loatra ny zanako vavy; fa tsy namaly azy Jesoa na dia indraim-bava aza. Dia nanatona niangavy taminy ny mpianany […]

rivotra

Talata 18B (Mt 14, 22-36) 07/08/2018

“Dia nodidian’i Jesoa hiakatra an-tsambo kely niaraka tamin’izay ny mpianany, sy hita hialoha azy ambara-pandravany ny vahoaka; ary rahefa nampirava ny vahoaka Izy, dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka manokana; ka nony alina ny andro, dia Izy irery no teo. Tamin’izay ny sambo kely dia nahilangilan’ny onjan-drano teny afovoan’ny ranomasina, fa nanoha rivotra. Ary tamin’ny […]

transfiguration

Alatsinainy 18B (Mk 9, 2-10) 06/08/2018

Fetin’ny Niovan’ny Tompo tarehy “Tonga nanjelanjelatra sady fotsy hoatra ny oram-panala ny fitafiany, ka tsy misy mpamotsy lamba mahafotsy toy izany etý an-tany. Ary niseho tamin’izy ireo Elia sy Moizy, sady niresaka tamin’i Jesoa. Dia niteny Piera ka nanao tamin’i Jesoa hoe: Raby ô, mahafinaritra ny mitoetra atý; aoka hanao lay telo izahay, ny iray […]