jesus robe blanche

Alatsinainy 23/01/2017 (Mk 3,22-30)

“Fa izay hiteny ratsy ny Fanahy Masina no tsy hahazo famelan-keloka na oviana na oviana, fa manam-pahotana mandrakizay.” Amin’ity Vaovao Mahafaly nosoratan’i Marka ity dia milaza fa i Jesoa dia nifanandrina sy naharesy an’i Satana. Matetika anefa isika mieritreritra fa mahery ny ratsy, toa tsinotsinona ny herintsika manoloana azy. Fa anio Jesoa dia maneho amintsika […]

Servant autel 13

Aalahady faha 3 A 22/01/2017 (Mt 4, 12-23)

“Avia hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo.” Niantso ny Mpianatra roa ambiny folo i Jesoa satria zava-dehibe izany amin’ny asam-pamonjena tanterahiny. Tsy nametraka ny Teniny fotsiny Jesoa fa indrindra niantso ireo Mpianany hiara hitoetra sy hiara-miaina Aminy. Teo ampanaraha dia an’i jesoa nandritra ny telo taona izy ireo dia nanana fomba fiainana vaovao: fiovana […]

jesus-la-foule

Sabotsy 21/01/2017 (Mk 3,20-21)

“Niverina nankany an-trano Izy, dia nivory indray ny vahoaka, ka tsy afa-nihinana akory Izy ireo. Nony nandre izany ny havany dia nivoaka hihazona Azy, fa hoy izy ireo: Efa very saina Izy.” Endriky ny Eglizy ireto vahoaka nivory nanaraka an’i Jesoa. Ary Izy dia nahafoy tanteraka ny zavatra rehetra mba hahasoa sy hahavonjy ny olona. […]

hqdefault (1)

Alakamisy 19/01/2017 (Mk 3,7-12)

“Fa niala teo Jesoa sy ny mpianany ka nankany amin’ny ranomasina, ary maro ny olona avy tany Galilea no nanaraka azy. Ary maro koa no tany Jodea sy Jerosalema, sy tany Idomea, sy tany an-dafin’i Jordany, ary tamin’ny tany manodidina an’i Tira sy Sidona no nankeo Aminy nony nandre ny nataony.” Nanomboka omaly 18/01/2017 ny […]

sainte-messe

Alarobia 18/01/2017 (Mk 3,1-6)

“Ary hoy koa i Jesoa tamin’ny olona: Inona no mety hatao amin’ny sabata, ny soa sa ny ratsy ny mamonjy aina sa ny mamono? Fa tsy niteny tsy nivolana izy ireo.”

prière 28 nov 2014

Talata 17/01/2017 ( Mk 2,23-28)

“Indray sabata raha nandeha namaky ny tanimbary Jesoa, dia nioty salohim-bary teny am-pandehanana ny mpianany,ka hoy ny Farisiana taminy: Jereo ange e, nahoana izy ireo no manao ny tsy fanao amin’ny sabata?… Fa hoy Izy taminy: Ny sabata no natao ho an’ny olona, fa tsy ny olona no ho an’ny sabata. Koa ny Zanak’olona dia […]

hqdefault

Alahady faha 2 15/01/2017 (Jn 1,29-34)

“Nony ampitso, nahita an’i Jesoa nanatona azy Joany ka hoy izy: Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra; indro ilay manala ny fahotan’ny olona (fahotan’izao tontolo izao).” Ny tena hevitra ambaran’ity manala ny fahotana ity dia hoe i Jesoa izay nampanjaka ny Fitiavana sy mpamindra fo no afaka manala ny faharatsiana sy ny fahotana ary ny fahorian’izao tontolo izao. […]

0811128x1

Sabotsy 14/01/2017 (Mk 2,13-17)

“Nony nahita Azy niara-nihinana tamin’ny poblikana sy ny mpanota ny mpanora-dalana mbamin’ny Farisiana dia nilaza tamin’ny mpianany hoe: Nahoana ny Mpampianatrareo no miara-mihinana sy misotro amin’ny poblikana sy ny mpanota? Raha nahare izany Jesoa dia nanao taminy hoe: Tsy ny finaritra no mila dokotera, fa ny marary; tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny […]

slide_13

Zoma 13/01/2017 (Mk 2,1-12)

Anio i Jesoa dia nahita sy nigaga ny finoana nananan’ireto olona nitondra ilay marary. Ny Finoana mitondra Fanantenana sy Fahatokisana. Mahita ny fahotana ataon’ny olona fa mamindrafo koa Izy. Mahita ny ao ampon’ny olona tsirairay. Tsy mijery ny ety ivelany fa mahita ny ao ampo sy ny ao amin’ny eritreritra miafina ao. Ampio izahay Jesoa […]

250amour

Alakamisy 12/01/2017 (Mk 1,40-45)

“Vantany vao niteny i Jesoa, dia niala tamin-dralehilahy ny habokany ka nadio izy. Dia nampandeha azy niaraka tamin’izay Jesoa sady namepetra azy mafy nanao hoe: Tandremo, aza milaza izany na amin’iza na amin’iza ianao, fa mandehana misehoa amin’ny mpisorona, ary noho ny nanadiovana anao dia manatera ny fanatitra nodidian’i Moizy, mba ho vavolombelona amin’ny vahoaka.” […]