IMG_2167

ALAHADY PAKA 6 (Jn 14,15-21) 21/05/2017

IZAY MANANA NY DIDIKO KA MITANDRINA AZY NO TIA AHY Tianao ve ny ray aman-dreninao ? Inona ny fomba hataonao hanehoanao izany fitiavanao azy ireo izany ? Moa ve tsy asehontsika tokoa amin’ny alalan’ny fiteny, fihetsika, fiainantsika ny fitiavana azy ireo ? Matoa isika toy izao dia noho ireo ray aman-dreny ireo. Isan’ny hanehoantsika ny […]

image

Sabotsy (Jn 15,18-21) 20/05/2017

Hoy Jesoa: “Raha halan’izao tontolo izao ianareo, dia fantaro fa Izaho no halany talohanareo. Raha olon’izao tontolo izao ianareo, dia ho tian’izao tontolo izao izay azy; fa noho ianareo tsy olon’izao tontolo izao, dia halan’izao tontolo izao ianareo.” Mampahatsiahy ny fampianaran’ilay Pretra iray izay ity Tenin’i Jesoa ity. Ny kristianina hoy izy dia manao ny […]

image

Alakamisy (Jn 15,9-11) 18/05/2017

“Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo koa, ka mitomoera amin’ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo no hitoetra amin’ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didin’ny Raiko sy itoerako amin’ny fitiavany. Izaho no milaza izany aminareo, dia mba ho ao aminareo ny fifaliako, ary mba ho lavorary ny fifalianareo.”

IMG_2203

Alarobia (Jn 15,1-8) 17/05/2017

“Izaho no foto-boaloboka, ary ianareo no sampany. Izay mitoetra ao Amiko sy itoerako no mamoa be, satria raha tsy Izaho dia tsy mahefa na inona na inona ianareo.” Mazava be ny Tenin’i Jesoa fa Aina iray ihany no mikoriana ao Aminy sy ato amintsika. Raha miala sy misitaka Aminy isika dia maina, tsy mamokatra, maty […]

paix

Talata (Jn 14, 27-31) 16/05/2017

Hoy Jesoa tamin’ireo Apostoly: “Fiadanana no avelako aminareo, fiadanako no omeko anareo, tsy mba tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no omeko anareo. Aoka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo. ” Hafa kely tokoa i Jesoa satria tsy mitsahatra ny mankahery sy manome izay tena ilaina eo amin’ny fiainana. Fiadanana no homeny antsika saingy tsy mitovy […]

DSC_2267

Alahady faha 5 Paka (Jn 14, 1-12) 14/05/2017

ZAY MINO AHY DIA HANAO NY ASA ATAOKO Nisy ray aman-dreny iray niady mafy tamin’ny aretina homa-moadana ka efa kely sisa dia handao ny tany izy. Nanana ny maha izy azy teo amin’ny tany ama-monina izy satria tia manampy ny sahirana sy hampivoatra ny mpiara-belona. Nanafatrafatra ireo zanany izy mba hanao izany asa nataony izany. […]

image

Sabotsy (Jn 14,7-14) 13/05/2017

Mankalaza ny Fetin’ny MASINA MARIA NISEHO TANY FATIMA isika androany. Any antoerana moa ny Papa Ray Masina Fransoa amin’izao fotoana izao. Isan’ny hafatr’i Masina Maria ny hivavahantsika ho an’ny Fiadanana sy ny Fandriam-pahalemana. Fandraisantsika anjara mavitrika mba hisian’izany Fiadanana sy Fandriam-pahalemana izany. Koa angataho amin’ny Fo Masin’i Jesoa amin’ny alalan’ny Fo Madion’i Maria mba ho […]

IMG_2097

Zoma (Jn 14,1-6) 12/05/2017

Hoy Jesoa:”Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako.” Tsy hoe miandry antsika any andanitra any fotsiny ny Ray fa ankehitriny dia tiany ny hirahantsika mitoetra ao Aminy. Ny fiainana ny maha kristianina dia ety antany no tena misy dikany sy hanomezantsika dikany azy. Koa ny tena […]

IMG_2164

Alakamisy (Jn 13,16-20) 11/05/2017

“Lazaiko marina dia marina aminareo: Izay mandray izay hirahiko, dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy, dia mandray izay naniraka Ahy.” Ireo Apostoly sy ny dimbiny toy ny Papa, Eveka, Pretra dia nirahin’i Jesoa manokana hanamasina, hitantana, hampianatra ny andian’ondry nankinina taminy. Mamporisika antsika i Jesoa mba handray azy ireny, hivavaka ho azy ireny, hanampy […]

IMG_2125

Alarobia 10/05/2017 (Jn 12,44-50)

“Ary raha misy mandre ny Teniko ka tsy mitandrina azy, dia tsy mitsara azy Aho; satria tsy hitsara izao tontolo izao no nahatongavako fa hamonjy azy.Izay manamavo Ahy ka tsy mandray ny Teniko, misy izay hitsara azy: dia ny teny voalazako no hitsara azy amin’ny farandro, satria tsy niteny ho Ahy Aho, fa ny Ray […]