image

Teny soa sakafo anio Alakamisy 26/05/2016 (Mk 10,46-52)

“Mandehana fa ny Finoanao no mahavonjy anao” Finoana mandresy tahotra , Finoana mahafindra tendrombohitra, Finoana manentana ny fiainako hanantena fiainana anjakan’ny Fitiavana, Fiadanana, Fahamarinana. Finoana mampifandray ahy amin’ilay Mpahary tia ahy mandrakariva.

X3B6S2-yhYcTmtygufwQiioCxiQ

Teny soa sakafo anio Alarobia 25/05/2016 (Mk 10, 32-45)

“Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany; fa izay te-ho lehibe indrindra no aoka ho mpanomponareo, ary izay te-ho ambony indrindra eo aminareo no aoka ho andevonareo rehetra. Fa ny Zanak’olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro.” Izay te hanaraka Ahy hoy Jesoa dia aoka hitondra […]

Mpiservy lamesa 2016

FANOLORANA LAKROA NY MPISERIVY LAMESA

Ny Alahady 22 Mey 2016 dia Fankalazana ny Fetin’ny Trinite Masina. Mampiavaka ny finoana kristianina izany Fety izany. Finoana an’Andriamanitra TOKANA OLONA TELO. Fa mbola niavaka ihany koa ny Alahady 22 Mey teto amin’ny FKMP, satria nisy lanonana tsotra fanolorana Lakroa ara-pomba litorizika ireo Mpiserivy Lamesa. Tsotra fa nampihetsi-po ireo mpiara-mivavaka. Mahita izato fanoloran-tenan’ireto ankizy […]

sans_titre_2-18

Teny soa sakafo anio Talata 24/05/2016 (Mk 10, 28-31)

“Ary hoy Piera taminy: Indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao. Dia hoy ny navalin’i Jesoa azy: Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona mahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany noho ny fitiavany Ahy sy ny Evanjely, ka tsy hahazo zato heny ankehitriny amin’ity […]

image

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 23/05/2016 (Mk 10,17-27)

“Ry Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko hahazahoako ny Fanjakan’ny Lanitra? Hoy ity lehilahy mpanakarena. Hoy ny navalin’i Jesoa azy: Mandehana hamidio ny fanananao ka homeo ny mahantra dia avia manaraka Ahy.” Tian’i Jesoa mba ho tena ampitiavana tanteraka no hanarahantsika Azy ka io Fitiavana io no manosika antsika hanome tsy misy tambiny, io no […]

adorabletrinite

Teny soa sakafo anio Alahady fetin’ny Trinite Masina 22/05/2016 (Jn 3,16-18)

Izay an’ny Ray dia an’ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, izay an’ny Fanahy Masina dia an’ny Ray sy ny Zanaka, ary izay an’ny Zanaka dia an’ny Ray sy ny Fanahy Masina. Fiombonana, fifankatiavana, firindrana, firaisana ao amin’ny fahasamihafana, izany ny fiainan’ny Trinité Masina, izany ihany koa no ezahantsika hiainana, sy tanjon’ny fiainantsika.

image

Teny soa sakafo anio Sabotsy 21/05/2016 (Mk 10,13-16)

“Lazaiko marina aminareo hoy Jesoa fa na iza na iza tsy handray ny fanjakan’Andriamanitra tahaka ny zazakely dia tsy hiditra any. Dia nofihininy izy ireo, sy nametrahany tanana, ary notsofiny rano.” Jesoa Zoky o, indro Ianao fa nanatona ahy, namihina ahy, nametra-tanana ahy, nitsodrano ahy mba hanasitrana ny rofiko. Tonga ato amiko mba hitondra Fiadanana, […]

Kirchliche Trauung

Teny soa sakafo anio Zoma 20/05/2016 (Mk 10,1-12)

Hoy Jesoa anio ao amin’ny Vaovao Mahafaly: “Fa tamin’ny niandohan’izao tontolo izao, dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataon’Andriamanitra; noho izany dia handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy, ka hikambana amin’ny vadiny, ary ho nofo iray izy roroa; koa tsy roa intsony izy, fa nofo iray ihany. Koa aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona.” […]

image

Teny soa sakafo anio Alakamisy 19/05/2016 (Mk 9,41-50)

Hoy Jesoa anio:”Tsara ny fanasina: fa rahefa lefy izy, inona no hampodianareo ny tsirony? Tano tsara ny sira aminareo, ka mihavana ianareo.” Isika mpanara-dia an’i Jesoa dia mahatsapa fa miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra, mampisy dikany sy tsirony ny fiainantsika tokoa Izy ka anjarantsika no misafidy na hitana izany na hanary izany. Mamporisika antsika ary Jesoa […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 18/05/2016 (Mk 9,38-40)

Fa hoy Jesoa: Aza raranareo izy; fa tsy misy olona hanao fahagagana amin’ny Anarako ka hanaratsy Ahy vetivety foana. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Misaotra Jesoa mampianatra anay hanana izany fomba fijery tsy manavakavaka izany, izany fomba fijery tsy mitsaratsara izany, fomba fijery mahatsapa fa samy hafa tokoa ny tsirairay ka tsy […]