image

Zoma ( Mt 12,1-8) 21/07/2017

“Raha fantatrareo mantsy ny hevitry ny teny hoe: Ny famindram-po no sitrako fa tsy ny sorona, dia tsy ho nanameloka ny tsy manan-tsiny ianareo; satria tompon’ny sabata aza ny Zanak’olona.” Ilaina ny Lalàna hanampy antsika hahalala ny tokony hatao fa raha arahina anjambany sy antery ary tsy misy Fitiavana dia vao maika aza manimba. Koa […]

image

Alakamisy (Mt 11,28-30) 20/07/2017

“Mankanesa aty Amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo Aho. Ento ny jiogako, ary mianara Amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho, dia hahita fiadanana ho an’ny fanahinareo ianareo;fa mora entina ny jiogako, ary maivana ny entako.” Misaotra Anao izahay Jesoa Zoky Malala ô, fa asehonao tokoa […]

IMG_2409

Alarobia (Mt 11,25-27) 19/07/2017

“Tamin’izany andro izany, dia hoy indray Jesoa: Misaotra anao Aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany tamin’ny hendry sy be saina Ianao, ary nanambara azy tamin’ny tso-po kosa. Eny, misaotra Aho, Raiko, fa izany no sitra-ponao.” Fa angaha moa tsy natao ho an’ny olona rehetra ny Hafatra avy amin’Andriamanitra? Fa […]

image

Talata (Mt 11, 20-25) 18/07/2017

“Ary tamin’izay, dia nanomboka niteny mafy ireo tanàna nanaovany fahagagana maro Izy, satria tsy nibebaka ireo, ka nataony hoe: Loza ho anao, ry Korozaina, loza ho anao, ry Betsaida! fa raha izay no tany Tira sy Sidona no natao ny fahagagana natao taminareo, dia efa ho nibebaka ela tamin’ny akanjo malailay sy tamin’ny lavenona izy.” […]

IMG_0940

Alahady 15A (Mt 13,1-23) 16/07/2017

TSY MBA KIVY ILAY MPAMAFY Somebiseby ny olona fa fotoam-pialan-tsasatra izao. Maro ny mandeha misitaka ny fiainana mahazatra. Ao ny mandeha mamangy fianakaviana. Ao ny manararaotra mandeha mitsidika toerana mbola tsy fahita sy mahafinaritra. Fa misy koa anefa ireo tsy afaka mandeha noho ny antony maro isan-karazany. Misy koa ny manokana fotoana hivavahana misimisy kokoa, […]

image

Zoma (Mt 10,16-23) 14/07/2017

“Indro izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo afovoan’ny amboadia, ka mba malina tahaka ny bibilava ianareo, ary mba tsotra toy ny voromailala.” Maniraka anay tokoa Ianao Jesoa no sady mankahery anay satria mila anay tokoa Ianao mba hahavonjy anay sy ny olona rehetra. Enga anie ny Fanahinao hankahery anay, hanazava ny saina, hanamasina anay […]

image

Alakamisy (Mt 10,7-15) 13/07/2017

“Ary amin’izay tanana na vohitra hidiranareo, dia anontanio izay mendrika hidiranareo ao, ka mitoera ao aminy ambara-pialanareo. Ary raha vao miditra ao amin’ny trano hianareo, dia miarahaba hoe: Ho amin’ity trano ity anie ny fiadanana; ka raha mendrika tokoa ny ao an-trano, dia ho tonga ao aminy ny fiadanana nantsoinareo; fa raha tsy mendrika kosa […]

image

Alarobia (Mt 10,1-7) 12/07/2017

“Ary niantso ny mpianany roa ambin’ny folo lahy izy ka nanome azy fahefana handroaka fanahy maloto, sy hahasitrana ny aretina mbamin’ny rofy rehetra.” Lehibe ny Fitiavan’i Jesoa ny olombelona rehetra. Hamonjy sy hanafaka ary hanome ny tena Fiainana ho antsika no tanjony. Mila ireo Apostoly, ny Papa sy ny Eveka ary ny Pretra, ny Relijiozy […]

IMG_2445

Talata (Mt 19,27-29) 11/07/2017

Fetin’i MD BENOÎT Mpiaro an’i Eoropa anio “Ary izay rehetra handao ny tranony, na ny rahalahiny, na ny anabaviny, na ny rainy, na ny reniny, na ny vadiny, na ny zanany, na ny taniny noho ny Anarako, dia sady hahazo zato heny no handova ny fiainana mandrakizay.” Homeo ny fahasoavanao hatrany izahay Jesoa mba hahafoy […]

IMG_2415

Alahady faha 14A 09/07/2017

MANKANESA ATY AMIKO IANAREO Samy mikaroka izay fomba hahazoany fiadanana sy fahasambarana tokoa isika olombelona. Amin’izao vanim-potoana iainantsika izao aza moa dia mikaroka ny fomba rehetra mba hanehoana ny hery sy ny tanjaka ary ny fahefana. Hatao izay fomba rehetra mba ho olona malaza, hahazoana ny laharana voalohany , mba tsy hisy haharesy, mba ho […]