Teny soa sakafo anio Talata 26/07/2016 (Mt 13, 36-43)

“Aoka hihaino izay manan-tsofina hihainoana” Ny Evanjely androany dia milaza mikasika ny fanoharana nataon’i Jesoa mikasika ny voa tsara sy ny voan’ahidratsy”. Tsy sasatra i Jesoa, Zanakolona, no Mpamafy ny voa izany hoe ny tenin’Andriamanitra. Etsy ankilany, i satana mamafy ny voan’ahidratsy. Inona ary no tokony hataontsika mba hamoa tsara rehefa tonga ny taom-pijinjana? Tsotra […]

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 25/07/2016 (Mt. 20, 20-28)

“Aoka ireto zanako roalahy ireto mba hipetraka eo an-kavananao ny anankiray ary eo an-kavianao ny anankiray, ao amin’ny fanjakanao… izay te-ho lehibe aminareo kosa, no aoka ho mpanomponareo izy,… tahaka ny Zanak’olona izany; fa izy tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro.” He, impiry moa izahay ry […]

image

Sabotsy 23/07/2016 (Mt 13,24-30)

“Nony naniry ny vary ka niteraka, dia nitranga koa ny ahi-dratsy. Dia avy ny mpanompon-dralehilahy nanao hoe: Tompoko, moa tsy voa tsara va no nafafinao tao amin’ny taninao, ka nahoana no tonga misy ahi-dratsy koa? Ny fahavaloko no nanao izany, hoy ny navaliny. Tianao va ny handehananay hiava azy? hoy ireo mpanompony taminy. Tsia, hoy […]

image

Zoma 22/07/2016 (Jn 20,11-18)

Fetin’i MB MARIE MADELEINE anio. Tsy zovina amintsika tokoa ny Fiainan’i Mb Maria Madeleine. Ny fony sy ny fiainany dia nandray ny Famindram-pon’Andriamanitra ary lasa nanova ny fiainany manontolo izany. Izy no ilay vehivavy nahita voalohany ny Tompo nitsangana ho velona. Tsy mba Mpianatr’i Kristy noho ny teny nambarany izy na ny fihetseham-pony, na ny […]

image

Alakamisy 21/07/2016 (Mt 13,10-17)

“Fa ianareo kosa, sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre.” Mahafaly izany Tenin’i Jesoa izany satria manentana antsika Izy mba hahatsapa ny maha sarobidy sy maha zava-dehibe ny Finoantsika Azy. Tsy lavitra antsika tokoa Izy fa mifandray sy mifankahazo am-po Aminy isika. Noho izany na ny taloha na ny ankehitriny dia samy […]

image

Alarobia 20/07/2016 (Mt 13,1-9)

“Ary nilaza zavatra maro tamin’ireo tamin’ny fanoharana Jesoa nanao hoe: Indro nivoaka hamafy ny mpamafy…” Tsy misafidy olona na tany hamafazana ny Teniny Andriamanitra. Tsy mijery tavan’olona Izy fa mamafy ampitiavana, mampiposaka ny masoandro amin’ny olona rehetra. Fa mba ahoana izaho manoloana izany?

Servant autel 2

Talata 19/07/2016 (Mt 12,46-50)

“Fa na zovy na zovy hanao ny sitra-pon’ny Raiko izay any an-danitra, dia rahalahiko sy anabaviko ary reniko” hoy Jesoa. Tsara sy mahafaly ary mahavelom-panantenana izany hoe lasa rahalahy, anabavy, renin’i Jesoa izany.

JMJ_CRACOVIA_2016

Alatsinainy 18/07/2016 (Mt 12,38-42)

“Fa namaly i Jesoa ka nanao hoe: Mangata-pamantarana ity taranaka ratsy sy mpijangajanga ity, fa tsy homena famantarana hafa afa-tsy ny an’i Jonasa mpaminany izy.” Sodokan’ny hita maso sy ny ety ivelany isika ka mitady porofo sy famantarana mandrakariva. Inona no porofo fa misy Andriamanitra Trinite Masina? Inona no famantarana hitako fa tena tia ahy […]

image

Alahady faha 16 17/07/2016 (Lk 10,38-42)

MIANDRY TOLORANA SA MAHAY MANOLOTRA ? Ambaran’ny mpanoratra ny Boky Jenezy fa zava-dehibe tokoa ny fihetsika sy ny teny nataon’i Abrahama, manambara fanajana, fandraisana, fahaizana mandray vahiny sy manompo. Na dia tsy fantatr’i Abrahama tsara aza ireo olona telo ireo dia noraisiny sy nokarakarainy tsara. Malala-tanana izy. Ohatra lehibe ho antsika izy. Asa moa raha […]

image

Sabotsy 16/07/2017 (Mt 12,14-21)

“Maro ny vahoaka nanaraka an’ i Jesoa, ka nositraniny izay rehetra narary tamin’ireny.” Izay manaraka sy tsy misaraka amin’i Jesoa dia mahazo hery sy tanjaka , mahazo fahasoavana manokana, mahazo fanafody, mahazo fahasitranana manoloana ireo aretina mikiky isan-karazany manimba ny olombelona. Toy ny zaza baben’ny reniny isika ka tsy afaka misaraka amin’ilay Andriamanitra rehefa manaiky […]