mauvais-riche-et-re-lazare-4c1980

Alahady faha 26 D 25/09/2016 ( Lk 16,19-31)

“Nisy mpanan-karena anankiray niakanjo jaky sy rongonim-bazaha madinika, sady nanao fihinanam-be isan’andro. Ary nisy kosa mahantra ferena anankiray atao hoe Lazara nivalandotra teo am-bavahadiny. Naniry hihinana ny sombin-kanina latsaka tamin’ny latabatr’ilay mpanan-karena izy, fa ny alika avy no tonga ka nilelaka ny feriny.” Vao tsy ela akory no nisy ny Eklipsa tany amin’ny Tanindrazantsika tany […]

maxresdefault

Sabotsy 24/09/2016 (Lk 9,43-45)

“fa norahonan’i Jesoa ny fanahy maloto, dia nositraniny ilay zazalahy ka nomeny an-drainy. Dia talanjona izy rehetra noho ny halehiben’Andriamanitra. Ilay mbola gaga tamin’izay rehetra nataon’i Jesoa iny izy rehetra, dia hoy Izy tamin’ny mpianany: Alatsaho tsara ao amin’ny sofinareo izao rehetra izao, satria tsy maintsy hatolotra ao am-pelatanan’ny olona ny Zanak’olona. Fa tsy azon’izy […]

gdes-tapes-vie-chrtienne-adoration-saint-sacrement-journe-du-pardon-car%c2%acme-2013-4

Alakamisy 22/09/2016 (LK 9,7-9)

“Ary Heroda tetrarka nandre izay rehetra nataon’i Jesoa ka tsy hitany be ihany izay hevitra, fa ny sasany nanao hoe: Joany no nitsangana tamin’ny maty; ny sasany nilaza hoe: Elia no niseho; ary ny sasany nanao hoe: Ny anankiray tamin’ny mpaminany taloha no efa nitsangana tamin’ny maty.Dia hoy kosa Heroda: Raha ny amin’i Joany, dia […]

lampe_140418

Alarobia 21/09/2016 (Mt 9,9-13)

Mankalaza ny fetin’i MD MATIO isika anio. toy izao ny tantara niantsoan’i Jesoa an’i Matio ka tsy naharay ny lambany i Matio fa babon’i Jesoa ny fony ary tonga Mpianatra nahafoy ny ainy ho an’i Jesoa mihitsy aza. “Ary nony niala teo Jesoa dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Matio, nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy […]

IMG_1330

Talata 20/09/2016 (Lk 8,19-21)

“Ary tonga hankao amin’i Jesoa ny reniny sy ny rahalahiny, fa tsy afa-nihaona Taminy noho ny habetsahan’ny vahoaka, ka nisy nilaza Taminy hoe: Ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao te-hihaona Aminao. Dia novaliany hoe: Ny reniko sy ny rahalahiko, dia izay mihaino sy mankato ny Tenin’Andriamanitra.” Tena zava-dehibe tokoa ny Tenin’Andriamanitra ka tsy hoe […]

aubegranby1juin2004

Alatsinainy 19/09/2016 (Lk 8,16-18)

“Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na mametraka azy ao ambany farafara; fa ao ambony fanaovan-jiro no apetrany, mba hahitan’izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra sy haharihary. Koa tandremo ary ny fihainonareo, fa izay manana no homena, ary izay tsy manana no […]

ob_6dc8b20a44136ed9f9670764db185658_a6d

Alahady faha 25 D 18/09/2016 (Lk 16,1-13)

“Izay mahatoky amin’ny kely, dia mahatoky koa amin’ny lehibe, ary izay tsy marina amin’ny kely, dia tsy marina koa amin’ny lehibe. Koa raha tsy mahatoky amin’ny harena tsy marina ianareo, iza no hametraka aminareo ny harena marina? Ary raha tsy mahatoky amin’izay anareo hianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo […]

994607711-recolte-des-haricots-separer-le-bon-grain-balle-ble-repandre

Sabotsy 17/09/2016 (Lk 8,4-13)

“Ka izao ary no hevitr’izany fanoharana izany: Ny voa dia ny tenin’Andriamanitra. Ireo teny an-dalambe no izay nandre, fa avy ny demony ka manesotra ny teny ao am-pony, sao mino izy ka ho voavonjy. Ireo latsaka tamin’ny vato no izay nandre sady nandray ny teny an-kafaliana, nefa tsy latsa-paka izy ka tsy maharitra amin’ny finoana, […]

img_3687

Mahafoy Izay TIA : M I T I A

“Ndeha hiova làlana!” « Sambatra ny tia fihavanana, fa hantsoina hoe zanak’Andriamanitra izy » (Mt 5, 9) Ny asa fikatrohana ho an’ny fanitarana ny fanjakan’Andriamanitra dia mitaky fandinihan-tena lalandàva. Natomboka tamin’ny matsompanahy ho an’ireo mpandrindra sy mpanabe ary tompon’andraikitra rehetra ny taom-pikatrohana eto amin’ny fiangonantsika ny alahdy 11 septambra 2016 lasa teo.             […]

2015_09_17

Zoma 16/09/2016 (Lk 8,1-3)

Mankalaza ny fetin’i MD CORNEILLE PAPE sy MD CYPRIEN EVEKA isika anio. “Taorian’izany, dia lasa nitety ny tanàna sy ny vohitra i Jesoa nampianatra sy nitory ny Evanjelin’ny fanjakan’Andriamanitra. Nanaraka Azy ny roa ambin’ny folo lahy.” Mbola mitohy foana ankehitriny ny fanehoan’i Jesoa izany Fanjakan’Andriamanitra izany. Isaky ny mivavaka isika, mankalaza ny Sakramenta, mandray ny […]