IMG_0486

Alahady 33A (Mt 25,14-30) 19/11/2017

AZA MATAHOTRA HIOVA SY HANAIKY NY FIHAVAOZANA Nisy tovolahy kely iray nilaza tamin’ny Pretra iray fa iangavian’ny ray aman-dreniny foana izy isan’andro hanao raharaha ao antrano dia matetika mandà ny hanatanteraka izany. Nolazain’ilay Pretra anefa fa aza heverina ho fampijaliana na fanandevozana azy izany adidy sy andraikitra homena azy izany fa tena fitiavana ary fahatokisana […]

image

Zoma (Lk 17,26-37) 17/11/2017

“Ary toy ny niseho tamin’ny andron’i Noe no hiseho koa amin’ny andron’ny Zanak’olona: nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoa-jazavavy, mandra-pahatongan’ny andro nidiran’i Noe tao amin’ny sambo fiara, dia tonga ny safo-drano ka nandringana azy rehetra. Ary koa tahaka ny tamin’ny andron’i Lota: nihinana sy nisotro ny olona, nividy sy nivarotra, ary namboly […]

image

Alakamisy (Lk 17,20-25) 16/11/2017

“Ary nanontanian’ny Farisiana izay andro hihavian’ny fanjakan’Andriamanitra i Jesoa ka namaly hoe: Tsy mba manetriketrika fihavy ny fanjakan’Andriamanitra,ary tsy hataon’ny olona hoe: Indro aty na ary izy; fa indro ao anatinareo ny fanjakan’Andriamanitra.” Tsy misy mahafantatra ny andro sy ny ora hiavian’i Jesoa fanintelony intsony fa ny tokony ho fantarintsika hoy Izy dia efa ao […]

IMG_1873

Alarobia (Lk 17,11-19) 15/11/2017

Fetin’i MD ALBERT LE GRAND “Ary ny anankiray tamin’ireny, rahefa nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery. Niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesoa izy, dia nisaotra Azy; ary Samaritana izy io. Dia niteny Jesoa ka nanao hoe: Moa tsy folo lahy va no nadio? Ka nankaiza ary ny sivy? Ny vahiny indray […]

IMG_3465

Talata (Lk 17,7-10) 14/11/2017

“Ary moa misaotra izany mpanompo izany akory va izy, satria nanao izay nasainy nataony io?Ataoko fa tsy izany. Koa tahaka izany koa ianare: rahefa vitanareo izay nandidiana anareo, dia lazao hoe: Mpanompo tsy mahasoa izahay, fa izay tsy maintsy ho nataonay ihany no hany vitanay.” Amin’izao fanombohan’ny herinandro izao dia manentana sy miangavy antsika i […]

image

Alahady 32A (Mt 25,1-13) 12/11/2017

MPIVAHINY ISIKA KOA HOMANO ILAY FIAINANA MAHARITRA. Ny fanoharana ireo Virjiny adala tsy nahatsapa fa tsy hilaina ny solika fandrehetana ny jiro hitsenana ny mpampakatra dia toa midika fa tsy hilaina ny Fifankatiavana sy ny Fiombonana amin’ilay Andriamanitra, tsy hilaina Izy izay Fahazavana manilo ny fiainantsika. Hany ka mety milaza mihitsy aza hoe inona tokoa […]

image

Sabotsy (Lk 16,9-15) 11/11/2017

Fetin’i MD MARTIN EVEKA “Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa na hankahala ny iray izy ka ho tia ny anankiray; na homba ny anankiray kosa ka hanamavo ny iray indray. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny harena ianareo.Ny Farisiana izay fatra-pitia vola dia mba nihaino izany rehetra izany koa, ka dia naneso Azy. […]

image

Zoma (Lk 16,1-8) 10/11/2017

Fetin’i Md Pape Léon , Mpampianatry ny Eglizy “Dia nantsoiny izy ka nilazany hoe: Ahoana izany fandrenesako izany anao? Avoahy kely hoe ny fitandremanao, fa amin’ny sisa dia tsy hahazo miadidy ny fananako intsony ianao. Tamin’izay ilay mpitandrina dia nanao anakampo hoe: Inona re no hataoko, fa esorin’ny tompoko amin’ny fitandremana ny fananany aho ity? […]

Messe pontificale dans la basilique saint Jean de Latran

Alakamisy (Jn 12,33-22) 09/11/2017

Fahatsiarovana ny Bazilika ao Latran Manambara ny Eglizy manerantany ny Basilikn’ny Papa ao Latran . Eglizy avy amin’ny teny grika hoe ekklesia, ek et kaleo. Ny Eglizy dia misionera, manambara ny fisian’i Kristy eo amin’izao tontolo izao. Isika kristianina no mandrafitra ny Eglizy koa antsoina koa isika mba ho misionera, hisokatra amin’ny hafa indrindra ireo […]

image

Alarobia (Lk 14,25-33) 08/11/2017

“Raha misy manatona Ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny, ary ny vadiny sy ny zanany, mbamin’ny rahalahiny sy ny anabaviny ary na dia ny ainy aza, dia tsy mety ho mpianatro. Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany sy tsy manaraka ahy dia tsy mety ho mpianatro.” Tiavo ny ray aman-dreninao mba […]