zaza

Asabotsy 19B (Mt 19, 13-15) 18/08/2018

“Tamin’izay dia nisy zazakely maromaro nentina teo aminy, mba hametrahany tànana sy hivavahany ho azy; fa noraran’ny mpianany mafy ireo. Ka hoy Jesoa taminy: Avelao ny zaza, ary aza rarana tsy hanatona ahy; fa an’ny tahaka azy ny fanjakan’ny lanitra. Ary rahefa nametra-tànana tamin’izy ireo izy, dia nizo-dàlana indray.” Manampy ireo ankizy manodidina antsika hanatona […]

eny

Zoma 19B (Mt 19, 3-12) 17/08/2018

“Ary nisy Farisiana nanatona azy mba haka fanahy azy, ka nanao hoe: Mahazo misao-bady va ny lehilahy, na inona na inona antony? Dia hoy izy namaly azy ireo: Tsy novakinareo va fa izay nahary ny olona tamin’ny voalohany dia nanao azy ho lahy sy vavy ary nilaza hoe: Noho izany, dia hilaozan-dralehilahy ny rainy aman-dreniny, […]

mamela

Alakamisy 19B (Mt 18,21-35.19,1) 16/08/2018

“Ary tamin’izay, nanatona azy Piera nanao hoe: Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny rahalahiko no tokony hamela azy aho? Hatramin’ny impito va? Dia hoy Jesoa taminy: Izaho tsy milaza aminao hoe hatramin’ny impito, fa hatramin’ny impito-polo fito. Koa amin’izany, ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te-hamotopototra ny toe-pananany amin’ny mpanompony: ary […]

assomption

Alarobia19B (Lk 1, 39-56) 15/08/2018

Fankalazana ny Nampakarana an’i Maria any an-danitra “Niainga Maria tamin’izany andro izany, ka nandeha haingana ho any amin’ny tany be tendrombohitra, ho any an-tanàna anankiray any Jodà, ary niditra tao an-tranon’i Zakaria ka niarahaba an’i Elizabeta.Nony vao ren’i Elizabeta ny fiarahaban’i Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny Fanahy Masina Elizabeta, […]

ankizy

Talata 19B (Mt 18,1-5.10.12-14) 14/08/2018

“Tamin’izay, nanatona an’i Jesoa ny mpianany ary nanao taminy hoe: Iza moa no ambony indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra? Dia niantso zazalahy kely anankiray Jesoa ka napetrany teo afovoany, ary hoy izy: Lazaiko marina aminareo fa raha tsy miova hianareo ka tsy tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra akory. Koa amin’izany na iza […]

hazofijaliana

Alatsinainy 19B (Mt 17, 22-27) 13/08/2018

“Tamin’izany andro izany, raha nitety an’i Galilea i Jesoa sy ny mpianany, dia hoy Jeso tamin’izy ireo: Efa hatolotra eo an-tanan’ny olona ny Zanak’olona, ary hovonoina izy, nefa hitsangana amin’ny andro fahatelo. Dia nalahelo mafy izy ireo. Nony tonga tany Kafarnaoma izy ireo, dia nanatona an’i Piera ny mpamory ny hetra dragma roa, ka nanao hoe: […]

eokaristia_2

Alahady 19B (Jn 6, 41-51) 12/08/2018

“Dia nimonomonona taminy ny Jody satria izy nanao hoe: Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Moa tsy Jesoa zanak’i Josefa va ity, hoy izy ireo, izay fantatsika ny rainy aman-dreniny? Ka ahoana ary no anaovany hoe: Nidina avy any an-danitra aho? Fa namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Aza mimonomonona hianareo. Tsy […]

voantsinapy

Asabotsy 18B (Mt 17, 14-20) 11/08/2018

“Ary rahefa tonga teo amin’ny vahoaka izy, dia nisy lehilahy anankiray nanatona azy, ka nandohalika teo anatrehany nanao hoe: Tompo, mamindrà fo amin’ny zanako lahy; mararin’ny androbe izy ka mijaly mafy loatra, fa matetika mianjera any anaty afo, ary matetika koa any anaty rano. Nentiko tamin’ny mpianatrao izy, fa tsy nahasitrana azy izy ireo. Ary […]

mahafoy

Zoma 18B (Jn 12, 24-26) 10/08/2018

Fetin’i Masindahy Laurent, martiry “Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voam-bary nafafy tamin’ny tany, dia mitoetra foana izy: fa raha maty kosa izy, dia mahavokatra be. Izay tia ny ainy no hahavery azy; fa izay mankahala ny ainy amin’izao fiainana izao no hitahiry azy ho amin’ny fiainana mandrakizay. Raha misy manompo […]

fanalahidy

Alakamisy 18B (Mt 16, 13-23) 09/08/2018

“Ary nony tonga tany amin’ny faritany atao hoe: Sezarean’i Filipo Jesoa, dia nanontany ny mpianany hoe: Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona? Ary hoy ireo: Ny sasany manao hoe: Joany Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia, na ny anankiray amin’ny mpaminany. Dia hoy Jesoa taminy: Fa hianareo kosa, ataonareo ho iza aho? […]