fifampizarana-vaomieranny-kolontsaina_page_1

Sabotsy 25/02/2017 (Mk 10,13-16)

“Ary nisy nitondra zazakely maromaro mba hametrahan’i Jesoa tanana, nefa notenenin’ny mpianatra mafy ireo nitondra; ka tezitra Jesoa nony nahita izany sady nanao taminy hoe: Avelao hanatona Ahy ny zaza, fa aza raranareo, satria ny toa azy no hanana ny fanjakan’Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza tsy handray ny fanjakan’Andriamanitra tahaka ny […]

st_marys_church_kyoto

Zoma 24/02/2017 (Mk 10,1-12)

“Dia nanatona Azy ny Farisiana mba haka fanahy Azy ka nanontany hoe: Mahazo misao-bady va ny lehilahy? Ary izao no navaliny azy ireo: Ahoana no nandidian’i Moizy anareo? Dia hoy izy: Nomen’i Moizy lalàna hanao taratasy fisaoram-bady sy hisao-bady ny lehilahy. Fa hoy kosa Jesoa: Ny hamafin’ny fonareo no nanoratany izany didy izany ho anareo. […]

vous-etes-le-sel-de-la-terre

Alakamisy 23/02/2017 (Mk 9,41-50)

“Tsara ny fanasina: fa rahefa lefy izy, inona no hampodianareo ny tsirony? Tano tsara ny sira aminareo, ka mihavàna ianareo.” Raha ny fanasina no tonga matsatso dia tsy misy tokoa ny hilaza azy. Fa eto koa i Jesoa manamafy fa raha lefy ny tsiron’ny sira dia sarotra ny mampody izany tsiro izany. Koa mamporisika antsika […]

image

Alarobia 22/02/2017 (Mt 16,13-19)

Mankalaza ny Fiketrahan’i MD PIERRE isika anio “Dia hoy Jesoa tamin’ny Mpianany: Fa ianareo kosa, ataonareo ho iza Aho? Namaly Simona Piera ka nanao hoe: Ianao no Kristy zanak’Andriamanitra velona. Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Sambatra ianao, ry Simona zanak’i Joany, fa tsy ny nofo aman-dra no nanambara izany taminao, fa ny Raiko […]

284237500-cireur-de-chaussures-s'agenouiller-la-nouvelle-orleans-trottoir

Talata 21/02/2017 (Mk 9,30-37)

“Dia nipetraka i Jesoa ary niantso ny roa ambin’ny folo lahy ka nanao taminy hoe: Izay te-ho voalohany no ho farany indrindra sy ho mpanompon’ny olona rehetra. “ Ho antsika izay manana anjara toerana voalohany, na tompon’andraikitra voalohany, na manana fahefana amin’ny sehatra iray dia miteny amintsika i Jesoa mba tsy hoe lehibe mpifehy na […]

IMG_1885

Sabotsy 18/02/2017 (Mk 9,2-13)

“Nony nidina avy tany an-tendrombohitra izy ireo, dia norarany tsy hilazalaza amin’olona ny zavatra vao hitany, mandrapitsangan’ny Zanak’olona amin’ny maty.” Noraran’i Jesoa tsy hilaza ny fiovany tarehy tany antendrombohitra ireto Mpianany telo mirahalahy. Inona no antony? Tian’i Jesoa ny olona tsirairay avy mba hanokatra ny fony hihaino sy hino izay nambarany ary indrindra hiaiky fa […]

DSC_1590

Zoma 17/02/2017 (Mk 8,34-9,1)

” Dia nantsoin’i Jesoa ny vahoaka mbamin’ny mpianany ka nilazany hoe: Raha misy ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka Ahy. Fa izay te-hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay hahafoy azy noho ny fitiavany ahy sy ny Evanjely no hamonjy azy. Inona no soa azon’ny olona […]

image_preview

Alakamisy 16/02/2017 (Mk 8,27-33)

“Ary teny an-dalana dia nanontany ny mpianany i Jesoa nanao hoe: Ataon’ny olona ho iza moa Aho? Ary namaly azy ireo, nanao hoe: Joany Batista, hoy ny sasany; Elia, hoy ny sasany; ary anankiray amin’ny mpaminany, hoy kosa ny sasany. Fa ianareo kosa, manao Ahy ho iza? hoy Izy tamin’izy ireo. Dia namaly Piera ka […]

image

Alarobia 15/02/2017 (Mk 8,22-26)

“Dia noraisin’i Jesoa ny tanan’ilay jamba, ka nentiny nivoaka ny tanàna izy; nasiany rora ny masony, nametrahany tanana izy, ary nanontaniany raha mahita zavatra.” Miteny amintsika Jesoa androany fa Tia antsika Izy. Raisiny ny tanantsika ary tantanany isika mba hahiratra ny fontsika izay jamban’ny fitiavan-tena, ny hevitra manohitra ny Finoana hita etsy sy eroa, ny […]

16736603_1431655173520004_1961643337_n

Talata 14/02/2017 (Lk 10,1-9)

Mahatsiaro Md Cyrille sy Md Méthode isika anio. “Nony afaka izany dia nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa ny Tompo ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy, any amin’ny tanana sy ny tany rehetra izay efa halehany. Ary hoy Izy tamin’izy ireo: Be ny vokatra, fa ny mpijinja no vitsy; koa mangataha amin’ny tompom-bokatra mba […]