image

Talata (Mk 9,31-37) 22/05/2018

“Dia nipetraka i Jesoa ary niantso ny roa ambin’ny folo lahy ka nanao taminy hoe: Izay te-ho voalohany no ho farany indrindra sy ho mpanompon’ny olona rehetra. Ary nandray zaza anankiray Izy, napetrany teo afovoany, sy nofihininy, ary hoy Izy tamin’ny mpianany hoe: Na iza na iza handray anankiray amin’ny zazakely toy itony amin’ny Anarako, […]

image

Alahady Pantekoty B (Jn 15,26-27) 20/05/2018

Handraisan’ireo Zanantsika 15 ato amin’ny Fkmp ny Komonio Voalohany sy ny S. Fankaherezana. MAI, MOIS DE MARIE, MOIS MISSIONNAIRE. ​Pendant le mois de mai, nous prions avec plus de ferveur, plus d’intensité, la Vierge Marie, notre Dame, notre Mère. Cette année, l’agencement du calendrier fait aussi de ce mois celui de la fête de l’Ascension […]

image

Zoma 7B Paka (Jn 21,15-19) 18/05/2018

“Nony avy nisakafo izy ireo, dia hoy Jesoa tamin’i Simona Piera: Ry Simona zanak’i Joany, moa tia Ahy mihoatra noho ireto va ianao? Ka hoy ny navaliny azy: Eny, Tompoko, fantatrao fa tiako Ianao. Dia hoy Izy taminy: Fahano ny zanak’ondriko. Ary hoy indray izy taminy fanindroany: Ry Simona zanak’i Joany, moa tianao va Aho? […]

image

Alakamisy 7B (Jn 17,20-26) 17/05/2018

“Ray marina ô, tsy nahalala Anao izao tontolo izao, fa Izaho no nahalala Anao, ary ireto koa no nahalala fa Ianao no naniraka Ahy.Efa nampahafantariko ny Anaranao izy, sady mbola hampahafantariko koa, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao Ahy, ary mba ho ao aminy koa Aho.” Jesoa Zoky Malala ô, enga anio hitoetra […]

image

Alarobia 7B Paka (Jn 17,11-19) 16/05/2018

“Tsy ny hanesoranao azy amin’izao tontolo izao no angatahiko, fa ny hiarovanao azy amin’ny ratsy. Tahaka ny tsy maha-olon’izao tontolo izao Ahy no tsy maha-olon’izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana.Tahaka ny nanirahanao Ahy ho ao amin’izao tontolo izao no nanirahako azy ho ao amin’izao tontolo izao […]

image

Talata 7B Paka (Jn 17,1-11) 15/05/2018

“Rahefa voalazan’i Jesoa izany, dia niandrandra ny lanitra Izy, ka nanao hoe: Raiko ô, tonga ny fotoana: omeo voninahitra ny Zanakao, mba hanomezan’ny Zanaka voninahitra Anao, fa efa nomenao fahefana amin’ny nofo rehetra Izy, mba hanomezany ny fiainana mandrakizay an’izay rehetra nomenao Azy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahalala Anao hany Andriamanitra marina […]

image

Fiakaran’ny Tompo any an-danitra (Mk 16,15-20) 10/05/2018

“Ary hoy Izy taminy: Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely amin’ny voary rehetra. Izay hino ka hatao batemy dia ho voavonjy; fa izay tsy hino dia hohelohina. Ary izao no famantarana homba izay mino: Handroaka demony amin’ny anarako izy, hiteny amin’ny fiteny tsy mbola hainy izy,handray menarana izy, ary na misotro zava-mahafaty aza […]

image

Alarobia 6B Paka (Jn 16,12-15) 09/05/2018

“Mbola manan-javatra betsaka holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny; fa rahefa tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitaridalana anareo amin’ny marina rehetra, satria tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay rehetra ho reny no holazainy, ary ny zavatra ho avy no hambarany aminareo.Hanome voninahitra Ahy Izy, satria handray ny avy Amiko ka hanambara […]

image

Talata 6B Paka (Jn 16,5-11) 08/05/2018

“Tsy mbola nolazaiko taminareo izany tamin’ny voalohany, satria mbola teto aminareo Aho; fa ankehitriny handeha ho any amin’ilay naniraka Ahy Aho, ka tsy misy aminareo manontany hoe: Ho aiza Ianao? Fa noho Izaho nilaza izany taminareo, dia feno alahelo ny fonareo. Milaza ny marina aminareo anefa Aho fa mahasoa anareo ny handehanako; satria raha tsy […]

image

Alahady 6B Paka (Jn 15,9-17) 06/05/2018

ANTSOINY HOE « SAKAIZA AHO. » Hambaran’i Jesoa amintsika amin’ny Vaovao Mahafaly anio fa Tia antsika Izy toy ny hitiavan’ny Ray Azy. « Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo koa, ka mitomoera amin’ny fitiavako ianareo. » (Jn 15,9) Tsy hoe notenitenenin’i Jesoa fotsiny io fa tena marina ary notanterahany tokoa. Fa moa tsapantsika […]