image

Alahady 25A (Mt 20,1-16) 24/09/2017

TSY MISY VERY ASA IZANY AO AMIN’ANDRIAMANITRA Any Madagasikara any dia tsy mikarama 50 centimes isan’andro akory ny olona iray mpiasa tany. Fa mbola tantara koa aza hoe mety hahita asa ve sa tsia. Tadidiko fahiny tao Ambohibary Sambaina rehefa maraina ny andro dia maro ireo olona mitondra angady mijoro ao an-tsena miandry ireo olona […]

image

Sabotsy (Lk 8,4-15) 23/09/2017

Fetin’i MD PADRE PIO Jesoa Zoky Malala ô, homeo ahy ny fahasoavanao hahafahan’ny foko mandray ny Anao , ny Teninao ka mba hamokatra sy hanova ny fiainako manontolo ho tia manompo fa tsy ho tompoina. Amen

image

Alakamisy (Mt 9,9-13) 21/09/17

Mankalaza ny Fetin’i MD MATIO APOSTOLY EVANJELISTA isika anio. ” Tsy ny salama no mila dokotera hoy Jesoa fa ny marary.” Niantso an’i Matio ilay mpamory hetra sy noheverin’ny olona fa mpanota ianao Jesoa satria Ianao dia tsy mba manavakavaka fa tia sy te hamonjy ny olona rehetra. Jesoa Zoky Malala o, Ianao irery ihany […]

image

Teny soa sakafo anio Alarobia 20/09/2017 (Lk 7,31-35)

Hoy Jesoa hoe :” Mifady hanina i Joany Baptista lazainareo fa adala, mihinana sy misotro ny Zanak’Olona lazainareo fa lian-kanina sy mpisotro ary sakaizan’ny mpanota.” Raha mandinika tokoa isika dia lasa mitsaratsara olona sy mimenomenona ary mahita lazaina foana ary mety mankahala olona mihitsy aza isika. Manasa antsika i Jesoa mba hiala amin’izany toetra ratsy […]

image

Teny soa sakafo anio Talata (Lk 7,11-17) 19/09/2017

Nangoraka ity vehivavy namoy ny zanany lahy i Jesoa ka nanome azy indray ny aina hivelomana. Velona indray ilay tovolahy efa maty. Misy endrika fahafatesana roa: – maty ny vatana noho ny aretina – maty ny fanahy noho ny fahotana I Jesoa irery ihany no mahavelona antsika koa aza miala Aminy ary araho ny torolalana […]

image

Alahady 24A (Mt 18,21-35) 17/09/2017

INONA NO DIKAN’NY HOE: MAMELA NY HELOKAO AHO? Ny famindram-po sy ny famelan-keloka indray no hodinihana amin’ity Alahady ity. Tohin’izay efa novakiana tamin’ny Alahady lasa teo moa izy ity. Toy ny fanitsiana sy ny fifanitsiana dia sarotra tanterahina ihany koa ny famindram-po sy ny fifamelan-keloka. Raha amin’ny maha olombelona fotsiny ihany dia toa tsy ho […]

IMG_2600

Alakamisy (Jn 3,13-17) 14/09/2017

Teny soa sakafo anio Alakamisy (Jn 3,13-17) 14/09/2017 Fetin’ny Hazofijaliana Masina androany “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka tamin’izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao […]

IMG_2181

Talata (Lk 6,12-18) 12/09/2017

“Ary tamin’izany andro izany, dia lasa tany an-tendrombohitra izy mba hivavaka, ka nivavaka tamin’Andriamanitra nandritra ny alina. Nony maraina ny andro dia niantso ny mpianany izy ka nifidy roa ambin’ny folo lahy tamin’izy ireo, izay nomeny anarana hoe Apostoly:” Jesoa mivavaka, nanokana fotoana hiresahany amin’Andriamanitra. Ary izaho? Niantso ny Apostoly tamin’ny anarany avy ka naniraka […]

image

Alahady 23A 10/09/2017 (Mt 18,15-20)

SAMBATRA IZAY MANDRAY NY HAFA HO RAHALAHINY FA TSY HO MPIFANINANA AMINY Tany amin’ny vakansy dia nisy vazaha iray izay, efa nandalo tany Madagasika izy io, nanontany ahy hoe hafa kely ianareo Malagasy satria na dia tsy mifankafantatra sy tsy mifankalala aza rehefa mandeha ireny fitaovana fitanteram-bahoaka ireny dia mora aminareo ny mifampiresaka. Fa diniho […]

IMG_2937

Sabotsy (Lk 6,1-5) 09/09/2017

“Ary Jesoa namaly azy hoe: Tsy novakianareo va izay nataon’i Davida raha noana izy mbamin’izay nanaraka azy,fa niditra tao an-tranon’Andriamanitra izy ka naka ny mofo alahatra, dia nihinana izany sy nanome izay nanaraka azy koa, nefa tsy misy mahazo mihinana azy afa-tsy ny mpisorona ihany? Sady nampiany hoe: Ny Zanak’olona no tompon’ny sabata.” Ampio Aho […]