Eokaristia

Alakamisy (Mk 3,7-12) 18/01/2018

“Fa niala teo Jesoa sy ny mpianany ka nankany amin’ny ranomasina, ary maro ny olona avy tany Galilea no nanaraka Azy. Ary maro koa no tany Jodea sy Jerosalema, sy tany Idomea, sy tany an-dafin’i Jordany, ary tamin’ny tany manodidina an’i Tira sy Sidòna no nankeo Aminy nony nandre ny nataony. Ary nilaza tamin’ny mpianany […]

tanana

Alarobia (Mk 3, 1-6) 17/01/2018

“Indray mandeha koa dia niditra tao amin’ny sinagoga Jesoa, ary nisy lehilahy anankiray maty tànana an’ila tao. Ary nizaha taratra Azy ny sasany na hanasitrana an’io amin’ny sabata Izy na tsia, mba hiampangany Azy. Dia hoy Izy tamin’ilay lehilahy maty tànana: Mitsangàna etsy afovoany. Ary hoy koa Izy tamin’ny olona: Inona no mety hatao amin’ny […]

salohimbary

Talata (Mk 2, 23-28) 16/01/2018

Teny soa sakafo anio Talata (Mk 2, 23-28) 16/01/2018 “Indray sabata raha nandeha namaky ny tanimbary Jesoa, dia nioty salohim-bary teny am-pandehanana ny mpianany, ka hoy ny Farisiana taminy: Jereo ange e, nahoana izy ireo no manao ny tsy fanao amin’ny sabata? Fa hoy Izy taminy: Moa tsy novakinareo va izay nataon’i Davida raha terin’ny […]

joie

Alatsinainy (Mk 2, 18-22) 15/01/2018

“Ary fanaon’ny mpianatr’i Joany sy ny Farisiana ny mifady hanina, ka nisy nanatona nanao taminy hoe: Nahoana ny mpianatr’i Joany sy ny an’ny Farisiana no mifady hanina, nefa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesoa taminy: Moa mahazo mifady ny naman’ny mpampakatra raha mbola ao aminy ny mpampakatra? Raha mbola ao aminy koa […]

IMG_3806

Alahady 2B (Jn 1,35-42) 14/01/2018

AVIA MANARAKA AHY DIA HO HITANAREO Avy nankalaza ny Noely, Taona vaovao, Epifania, Batemin’i Jesoa isika fa moa ve nivalina any toy ny lamban’ny mpiasa ireny sa nisy akony teo amin’ny fiainam-pinoantsika? Na dia vita aza ny fankalazana dia mbola mitohy ve ny fiainantsika ireny ankehitriny? Manomboka ny vaninandro tsotra mandavan-taona indray manko isika izao. […]

image

Sabotsy (Mk 2,13-17) 13/01/2018

“Raha nandalo i Jesoa, dia nahita an’i Levi zanak’i Alfe nipetraka tao amin’ny fandraisana hetra, ka nanao taminy hoe: Andeha hanaraka Ahy. Dia nitsangana izy ka nanaraka Azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-tranon-dralehilahy io Jesoa, dia nisy poblikana sy mpanota maro niara-nihinana tamin’izy ireo sy ny mpianany; fa maro ireo, ary nanaraka azy. Nony […]

image

Zoma (Lk 2,1-12) 12/01/2018

“Tamin’izay dia nisy nanatona an’i Jesoa nitondra lehilahy malemy anankiray, izay nolanjain’olona efa-dahy. Tsy afa-nanatona Azy anefa izy ireo noho ny habetsahan’ny vahoaka, ka dia ny tafon-trano nitoerany no nanesorany; nony voasokatra, dia nampidininy teo ny fandriana nandrian’ilay malemy. Ary Jesoa nony nahita ny finoan’ireo, dia nanao tamin’ilay malemy hoe: Anaka, voavela ny helokao.” Zava-dehibe […]

image

Alakamisy (Mk 1,40-45) 11/01/2018

“Ary nisy boka anankiray nanatona Azy nandohalika teo anatrehany ka nitaraina taminy nanao hoe: Raha mety Ianao dia mahay manadio ahy. Nangoraka azy Jesoa ka naninjitra ny tanany, dia nanendry azy sy nanao taminy hoe: Mety Aho, madiova ianao.” Nanatona an’i Jesoa ity olona boka ary niangavy sy nanaja an’i Jesoa raha mety Izy hanasitrana […]

image

Alarobia (Mk 1,29-39) 10/01/2018

“Nony hariva efa maty masoandro, dia nentina teo Aminy ny marary rehetra sy ny azon’ny demony,ary ny tao an-tanàna rehetra nitangorona teo am-baravarana avokoa. Dia nanasitrana olona maro nararin’ny aretina samihafa Izy, sady nandroaka demony maro, fa tsy navelany hiteny ny demony, satria nahafantatra Azy.Nony ampitso nifoha maraina alina koa Izy, dia nivoaka nankany amin’ny […]

image

Talata herinandro 1 mandavan-taona (Mk 1,21-28) 09/01/2018

“Ary nankany Kafarnaoma izy ireo, ka ny sabata voalohany ihany dia niditra tao amin’ny sinagoga Izy sy nampianatra ny olona. Dia gaga izy ireo tamin’ny fampianarany, satria nampianatra azy toy ny manana fahefana Izy, fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalana… Gaga ny olona rehetra ka nifampilaza hoe: Inona ity? Fampianarana vaovao inona re ity? Fa […]