image

Alarobia 11B (Mt 6,1-6,16-18) 20/05/2018

“Tandremo sao hataonareo eo imason’ny olona ny asa soa hataonareo mba hahitany azy; fa raha izany dia tsy hahita valisoa amin’ny Rainareo izay any an-danitra hianareo. Koa amin’izany raha manao fiantrana hianao, dia aza mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon’ny mpihatsaravelatsihy ao amin’ny sinagoga sy eny an-dalambe, mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina […]

image

Talata 11B (Mt 5,43-48) 19/06/2018

Hoy Jesoa: “Fa Izaho kosa milaza aminareo: Tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin’izay mankahala anareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika sy manendrikendrika anareo;mba ho zanaky ny Rainareo izay any an-danitra ianareo, dia Ilay mampiposaka ny masoandrony amin’ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina. Fa raha […]

image

Alahady 11B (Mk 4,24-36) 17/06/2018

ANDRIAMANITRA IRERY NO TOMPON’NY AINA « Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin’ny tany, ka izy matory sy mahatsiaro isan’alina sy isan’andro, ary ny voa mitsimoka sy mitombo, nefa tsy fantany izay faniriny. » Mety haintsika tokoa ny fivoaran’ny zava-manan’aina fa tsy isika no namorona izany fivoarana izany. Hain’ny olombelona ny […]

image

Zoma 10B (Mt 5,27-32) 15/06/2018

Samy manana maso na tanana isika koa hasain’i Jesoa mba tena hampiasa izany araka ny tokony ho izy fa tsy sanatria hampiasa izany hanoherana ilay nokendren’ny Mpahary antsika. Tsy sanatria natao hahavery antsika ireny fa nataony hahavonjy antsika aza. Koa enga anie isika mba hahatsapa fa natao ho voavonjy no naharian’Andriamanitra antsika amin’ny alalan’ny Fiainana […]

image

Alakamisy 10B (Mt 5,20-26) 14/06/2018

“Koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin’ny otely ianao, ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao,dia avelao eo amin’ny otely aloha ny fanatitrao, ka mandehana mihavana amin’ny rahalahinao vao miverina hanolotra ny fanatitrao indray.Mihavàna faingana amin’izay manana ady aminao, dieny samy mbola eo an-dalana ianareo, fandrao atolotr’izay manana ady aminao amin’ny mpitsara […]

image

Alarobia 10B (Mt 5,17-19) 13/06/2018

Fetin’i MD ANTOINE DE PADOUE “Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny Lalàna na ny Mpaminany; tsy tonga handrava Aho, fa hanatanteraka” hoy Jesoa. Ny Fanatanterahana ny Tenin’Andriamanitra no tena zava-dehibe fa tsy am-bava fotsiny na an-tsaina fotsiny.

image

Alahady 10B (Mk 3,20-35) 10/06/2018

FIANAKAVIAN’ANDRIAMANITRA Zovy amintsika no tsy mahatsapa fa tena zava-dehibe izany hoe fianakaviana izany. Tsy misy olona tsy nipoitra avy ao anatin’ny fianakaviana iray. Andriamanitra aloha voalohany indrindra no miaina ao anatin’ny Fianakaviana tsy inona izany fa ny Trinite Masina. Fifandraisan’ny Ray sy ny zanaka ary ny Fanahy Masina. Tsy vitan’izany fa rehefa tonga tety an-tany […]

image

Sabotsy 9B (Lk 2,31-41) 09/06/2018

Fankalazana ny Fo Madion’i Masina MARIA I Masina Maria dia nahay nandinika, nandray ireo zava-nisy sy nahay nijery izany tamin’ny masom-pinoana. Tao anatin’ny fahanginana no nahafantarany ny zava-mahagaga ataon’Andriamanitra eo amin’ny fiainana. Aoka isika mba hahay handinika sy hitahiry ny Tenin’Andriamanitra ao ampontsika ka ho tonga nofo ao amintsika Izy.

image

Zoma 9B (Jn 19,31-37) 08/06/2018

Fankalazana ny FO MASIN’I JESOA Jesoa hataovy manahaka ny Fonao ny fonay. Homeo Fo vaovao sy saina vaovao izahay mba hiainanay tokoa ny Fitiavanao.