21 FÈvrier 2012 : Messe des cendres en l' Egl. Sainte Anne de la Butte aux Cailles, Paris (75), France.


February 21th, 2012 : Mass on Ash Wednesday. Sainte Anne de la Butte aux Cailles Ch., Paris (75), France.

Teny soa sakafo anio Alarobian’ny Lavenona 2016

Mibebaha ka minoa sy mitoria ny Evanjely. Hanamarihana izao fanombohan’ny Karemy izao dia miosotra lavenona isika kristianina. Ny lavenona izay manambara fa mpanota, tsinotsinona ary marefo isika.  Noho izany dia manainga antsika ary ny Fiangonana mba hanatanteraka ity fotoanan’ny Karemy HIBEBAHANA, HIFADIANA NY FAHOTANA SY NY FILANA , HIVAVAHANA  SY HANAO ASA FIHANTRANA. Mirary Karemim-pibebahana […]

img05

Teny soa sakafo anio Talata 09/02/2016 (Mk 7, 1-13)

« Ary hoy ny navalin’i Jesoa azy ireo: Marina tokoa ny naminanian’Izaia anareo mpihatsaravelatsihy, araka ny voasoratra hoe: Ity firenena ity manaja ahy amin’ny molony, fa manalavitra ahy ny fony. Koa foana ny ivavahan’ireo amiko satria didin’olombelona no ataony fampianarana. Ny didin’Andriamanitra foinareo, fa ny fanaon’ny olona kosa tananareo, toy ny manasa tavoara sy kapoaka, ary […]

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 08/02/2016 ( Mk 6, 53-56)

“Na taiza na taiza nalehan’ i Jesoa, na tamin’ny vohitra, na tany an-tanàna, na tany an-tsaha, dia napetraky ny olona teo an-kianja ny marary, sady niangavy taminy mba havelany hanendry na dia ny sahondran’akanjony ihany aza, ka izay rehetra nanendry azy dia sitrana.” Sitrano amin’ny aretina manimba anay izahay ry Jesoa. Mirary herinandro sambatra ho […]

pêche-miraculeuse

Teny soa sakafo anio Alahady faha 5, 07/02/2016 (Lk 5,1-11)

KARAZANA  JONO JONO  BOTRY , JONO «PRO » , JONO  AN-TANETY … Resaka  Jono  sy Mpanjono no atolotra  antsika  amin’izao  Alahady fahadimy  tsotra  mandavan-taona  izao ! Samy karazam-pitadiavana antom-pivelomana na Jono botry na Jono anton’asa maharitra  (professionnel), na  Jono  an-tanety . Ny Jono botry  dia miankina amin’ny kisendrasendra , vintana mitampify : mahazo kely dia tsara , tsy mahazo […]

Teny soa sakafo anio sabotsy 06/02/2016 (1 Mpanj 3, 4-13)

« Ary ankehitriny, Andriamanitra, efa nampanjaka ny mpanomponao handimby an’i Davida raiko ianao; izaho anefa dia mbola tovolahy tanora kely tsy mahay mitondra tena.          Ary ny mpanomponao dia eo afovoan’ny vahoakanao, izay nofidinao, vahoaka be dia be, tsy azo vinavinaina ny habetsahany, tsy tambo isaina, fa maro be loatra. Koa saina mahiratra no omeo ny mpanomponao, […]

les dix commandements
the ten commandements
1956
rŽal : Cecil B De Mille
Charlton Heston

Collection Christophel

Teny soa sakafo anio zoma 05/02/2016 (Mk 6,14-29)

Hoy ny Vaovao Mahafaly anio: ” Fa Heroda io ihany no naniraka hisambotra sy hamatotra an’i Joany tany an-tranomaizina, noho ny amin’i Herodiada vadin’i Filipo rahalahiny izay nalainy ho vady. Satria Joany nanao taminy hoe: Tsy mahazo manam-bady ny vadin-drahalahinao ianao.” Tsy nahafehy ny filany sy ny fanirian-dratsiny i Heroda dia nampamono an’i Joany Baptista. Ankehitriny […]

002-jesus-calls-disciples

Teny soa sakafo anio Alakamisy 04/02/2016 ( Mk 6,7-13)

Naniraka ny Mpianany 12 i Jesoa mba hitory ny Famonjena, ny Vaovao Mahafaly fa tia ny hahavonjy antsika Andriamanitra, Mpamindra fo sy mangoraka ary miara mifaly sy miara mijaly amintsika Izy. Tsarovy anefa fa isika rehetra dia voaantso toa ireo Mpianatra ireo koa. Koa tsy misy ny hoe : kristianina tsotra fotsiny araka ny fiteny […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 03/03/2016 (Mk 6, 1-6)

Hoy ny fitenintsika hoe mpaminany tsy masina antaniny. Nihatra tamin’i Jesoa izany teny izany satria nanidy ny fony tsy handray ny Teniny ireto olona tao amin’ny toerana nahabe Azy. Noho izany zava-nisy izany dia tsy nanao fahagagana Izy satria tsy nanana finoana ireo olona ireo. Ny Finoana tokoa no manampy antsika hahazo, hahalala sy handray […]

joyful4

Teny soa sakafo anio Talata 02/02/2016 (Lk 2, 22-40)

Mankalaza ny FANOLORANA NY TOMPO JESOA  tao an-tempoly isika anio. Manentana antsika ary noho izany mba hanaraka sy hanaja ny torolalana omen’ny Fiangonana isika fa tsy sanatria natao lalàna hangeja ary isika ray aman-dreny dia handray handraikitra hanabe sy hikolokolo ny zanaka fa tsy sanatria mitsoaka adidy na mialangalana tsy ho tompon’andraikitra. Mitarika sy mitantana […]

????????????????????????????????????

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 01/02/2016 (Mk 5, 1-20)

Voalazan’ny Evanjely androany fa rehefa avy nandroaka ny fanahy maloto tamin’ilay lehilahy i Jesoa dia niangavian’ny olona mba hiala ho any ivelan’ny tanàna. Ny Vaovao Mahafaly omaly alahady koa dia mbola milaza io fandroahan’ny olona an’i Jesoa io hiala amin’ny tanàna nahabe Azy satria ny Mpaminany tsy Masina antaniny hoy ny fitenenana. Mety manome tsiny […]