Ondry

Alahady 16B (Mk 6, 30-34) 22/07/2018

« ANDIAN’ONDRY EO AN-TANAN’ANDRIAMANITRA ISIKA » Izay indray ny foto-kevitra amen’ny Fiangonana antsika amin’ity Alahady faha 16 mandavantaona (B) ity. Ny maha andian’ondry eo an-tananan’Andriamanitra antsika dia tsy noho Izy te hanjakazaka amintsika akory sanatria fa noho Izy nanangona antsika avy any amin’ny tany rehetra araka ny filazan’i Jeremia Mpaminany azy ao amin’ny Vakiteny voalohany […]

fanantenana

Asabotsy 15B (Mt  12,14-21) 21/07/2018

“Ary lasa nivoaka ny Farisiana ka niara-nioko ny amin’izay hahafaty azy. Fa nahalala izany Jesoa ka dia niala teo. Maro ny vahoaka nanaraka azy, ka nositraniny izay rehetra narary tamin’ireny; nefa norarany izy ireo tsy hanao izay hahafantarana azy, mba ho tanteraka ny teny nolazain’Izaia mpaminany hoe: Indro ny Mpanompoko izay nofidiko, dia ilay malalako […]

image

Zoma 15 B (Mt 12,1-8) 20/07/2018

“Tamin’izany andro izany Jesoa namaky ny tanimbary tamin’ny andro sabata, ary noana ny mpianany ka nioty salohim-bary, dia nihinana;fa nony nahita izany ny Farisiana, dia nilaza taminy hoe: Indro ny mpianatrao manao izay tsy fanao amin’ny sabata.Ary hoy izy taminy: Moa tsy novakinareo va izay nataon’i Davida raha noana izy sy izay nanaraka azy,fa niditra […]

Alarobia 15B (Mt 11,25-27) 18/07/2018

“Tamin’izany andro izany, dia hoy indray Jesoa: Misaotra Anao Aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany tamin’ny hendry sy be saina Ianao, ary nanambara azy tamin’ny tso-po kosa.Eny, misaotra aho, Raiko, fa izany no sitra-ponao. Efa nomen’ny Raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny […]

image

Talata 15B (Mt 11,20-24) 17/07/2018

“Ary tamin’izay, dia nanomboka niteny mafy ireo tanana nanaovany fahagagana maro i Jesoa, satria tsy nibebaka ireo,ka nataony hoe: Loza ho anao, ry Korozaina, loza ho anao, ry Betsaida! fa raha izay no tany Tira sy Sidona no natao ny fahagagana natao taminareo, dia efa ho nibebaka ela tamin’ny akanjo malailay sy tamin’ny lavenona izy. […]

image

Alahady 15B (Mk 6,7-13) 15/07/2018

TSY MIASA IRERY ANDRIAMANITRA FA MILA ANTSIKA Manentana antsika kristianina katolika maneran-tany ny Papa François amin’ity volana Jolay 2018 ity mba hivavaka manokana ho an’ny Pretra sy hahatsapa ny mety faharerahana mianjady amin’izy ireo amin’ny fanantanterahana ny iraka nanirahan’Andriamanitra azy. Ny Pretra tokoa no Mpampianatra, Mpitantana ary Mpanamasina ny vahoakan’Andriamanitra. Nanolo-tena manokana tokoa izy ireo […]

image

Sabotsy 14B (Mt 10,24-33) 14/07/2018

“Moa tsy varifitoventy monja va no vidin’ny fody roa. Kanefa na ireny aza tsy hisy latsaka amin’ny tany iray akory raha tsy avelan’ny Rainareo.Na ny volon-dohanareo aza dia efa voaisa avokoa.Koa aza matahotra, fa mihoa-bidy lavitra noho ny fody maro ianareo.Ary amin’izany izay rehetra hanaiky Ahy eo anatrehan’ny olona dia ho ekeko izy eo anatrehan’ny […]

image

Zoma 14B (Mt 10,16-23) 13/07/2018

“Indro izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo afovoan’ny amboadia, ka mba malina tahaka ny bibilava ianareo, ary mba tsotra toy ny voromailala.Mitandrema, fa hotorin’ny olona amin’ny fitsarany ianareo, sy hokapohiny ao amin’ny sinagogany;ary hoentiny eo anatrehan’ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny Amiko, mba ho vavolombeloko eo aminy sy amin’ny jentily.Fa raha hatolony […]

image

Alakamisy 14B (Mt 10,7-15) 12/07/2018

“Ary raha mandeha ianareo, mitoria hoe: Efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra.Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roahy ny demony: nahazo maimaim-poana ianareo, koa manomeza maimaim-poana.” Ny Fanjakan’ny Lanitra dia tsy iza fa i Jesoa , olona tonga hamonjy sy hizara Fiadanana. Nahazo Fanomezana maro saro-bidy avy Aminy isika koa aoka hahay hizara […]