image

Alakamisy 27/10/2016 (Jn 14,1-6)

Aoka tsy hitebiteby ny fonareo. Mino an’Andriamanitra hianareo, ka minoa ahy koa. Misy fitoerana maro ao an-tranon’ny Raiko; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo aho; fa handeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo ary rahefa lasa aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo, dia ho avy indray aho haka anareo ho any amiko, dia izay […]

dsc09850_prof-de-foi-college-immaculee-conception-pau-custom

Talata 25/10/2016 (Lk 13,18-21)

“Dia hoy koa Jesoa: Ny inona no tahaka ny fanjakan’Andriamanitra, ary ny inona no hanoharako azy? Tahaka ny voan-tsinapy izy, izay nalain’ny olona ka namboleny tamin’ny tanimboliny, dia nitombo ka tonga hazo, ary nitoeran’ny voro-manidina ny rantsany. Dia hoy indray izy: Inona no hanoharako ny fanjakan’Andriamanitra? Tahaka ny lalivay izay nalain’ny vehivavy anankiray izy, ka […]

image

Alahady faha 30 D 23/10/2016 (Lk 18,9-14)

HOHENOIM-BAVAKA NY MANETRY TENA Tamin’ny Alahady lasa teo isika dia nolazain’i Jesoa fa « Kristianina satria mivavaka » fa tsy hoe « kristianina aho ka andeha hivavaka ». Mazava ho azy izany fa ny fahazotoana mivavaka, faharetana mivavaka no maha kristianina antsika. Mbola izay maha zava-dehibe ny vavaka izay ihany no hodinihantsika amin’ity alahady faha […]

xvm3094d308-0c5c-11e6-90ed-23c75dbadbfa

Sabotsy 22/10/2016 (Lk 13,1-9)

Mankalaza ny Fetin’i MD JOANY PAOLY II isika anio. “Tsia, hoy Izaho aminareo; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho very tahaka azy avokoa ianareo rehetra. Dia nanao ity fanoharana ity koa izy: Nisy lehilahy anankiray nanana aviavy nambolena tamin’ny tanim-boalobony, ka nankeo aminy mba hitady voa fa tsy nahita. Dia hoy izy tamin’ny mpiasa […]

18-770x425

Zoma 21/10/2016 (Lk 12,54-59)

“Fa raha miara-mandeha amin’izay manana ady aminao ianao hanatrika ny mpitsara, dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dalana hianareo, fandrao tongany any amin’ny mpitsara ianao ka atolotry ny mpitsara amin’ny mpamatotra, ary alatsaky ny mpamatotra an-tranomaizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao hianao ambara-pahaloanao ny variraiventy farany indrindra.”

p1000487-3c7c4

Alakamisy 20/10/2016 (Lk 12, 49-53)

“Tonga hanipy afo ety ambonin’ny tany Aho, ka akory ity faniriako mba hirehetan’izany sahady! Ary manana batemy hanaovana batemy ahy koa Aho, ka ory manao ahoana aho ambara-pahatanterak’izany! Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany aho? Tsia, hoy Izaho aminareo, fa fampisarahana.” Fanirian’i Jesoa ary notanterahany hatramin’ny farany sy namoizany ny ainy mihitsy ny […]

istock_000015908498small_6558

Alarobia 19/10/2016 (Lk 12,39-48)

“Ary fantaro tsara fa raha fantatry ny tompon-trano ny ora hihavian’ny mpangalatra, dia hiambina izy, fa tsy hamela ny tranony hotamina. Koa mivonona koa ianareo, fa ho avy amin’izay ora tsy hampoizinareo ny Zanak’olona.” Mampahatsiahy antsika i Jesoa anio fa tsy tokony hatoritory na ho revon’ny fiainana eto an-tany fa ho vonona mandrakariva hiaina ny […]

il-vous-faut-etre-nes-den-haut

Alatsinainy 17/10/2016 (Lk 12,13-21)

Fetin’i MD IGNACE avy any ANTIOCHE anio. “Ary holazaiko amin’ny fanahiko hoe: Ry fanahiko, manam-pananana be ampy ho amin’ny taona maro hianao ka mialà sasatra, mihinàna, misotroa, manaova fihinanam-be. Fa hoy kosa Andriamanitra taminy: Ry adala, anio alina ihany dia halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza ary izay novorinao? Toy izany ny olona izay […]

compte-rendu-4

Aalahady faha 29 D 16/10/2016 (Lk 18,1-8)

Dia indreo tokoa isika FKMP fa tonga mivavaka isaky ny Alahady. Tsy vitan’izany fa na any an-trano, na any anaty fiara, na any anaty fitaovam-pitanteram-bahoaka, na any ampiasana, na any ampianarana, na aiza na aiza misy antsika dia mahatsiaro an’Andriamanitra sy mivavaka Aminy. Manginy fotsiny moa ny vavaka hataontsika rehefa maraina ny andro, rehefa hatory, […]

th-_d_avila-photospip6620dc30ab5d0b493c681d78be800985-b1972

Sabotsy 15/10/2016 (Lk 12, 8-12)

“Ary lazaiko aminareo koa fa na iza na iza haneky Ahy eo anatrehan’ny olona dia hoeken’ny Zanak’olona koa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra; fa izay handà Ahy eo anatrehan’ny olona kosa dia holavina koa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra. Na iza na iza hanao teny manohitra ny Zanak’olona dia hahazo famelan-keloka ihany; fa izay hiteny ratsy ny […]