image

Alakamisy 3 B Paka (Jn 6,44-51) 19/04/2018

Hoy Jesoa:”Tsy misy olona mahay manatona Ahy akory raha tsy taomin’ny Ray izay naniraka Ahy, ary izaho hanangana azy amin’ny farandro. Voasoratra ao amin’ny mpaminany hoe: Hampianarin’Andriamanitra izy rehetra. Koa izay rehetra nahare tamin’ny Ray ka nianatra taminy no manatona Ahy. Tsy dia hoe nisy nahita ny Ray akory: fa ilay avy amin’Andriamanitra no hany […]

image

Alarobia 3B Paka (Jn 6,35-40) 18/04/2018

“Dia hoy Jesoa taminy: Izaho no mofon’aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana intsony, ary izay mino Ahy tsy hangetaheta mandrakizay. Fa efa voalazako taminareo, fa nahita Ahy ianareo, nefa tsy mino. Izay rehetra omen’ny Ray Ahy no hanatona Ahy, ary izay manatona Ahy dia tsy horoahiko any ivelany, satria Izaho no nidina avy […]

image

Talata Paka 3B ( Jn 6,30-35) 17/04/2018

“Dia hoy Jesoa taminy: Lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Moizy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra, fa ny Raiko no manome anareo ny mofo avy any an-danitra izay tena izy tokoa; satria izay mofo midina avy any an-danitra sy manome ny fiainana an’izao tontolo izao no mofon’Andriamanitra.Ary hoy izy ireo taminy: […]

image

Alahady 3B Paka (Lk 24,38-45) 15/04/2018

Fanambarana ny maha OLONTSAMBATRA an’i Ramose Lucien BOTOVASOA any Vohipeno Madagasikara. INONA NO MBA RESAHANAO AMIN’NY HAFA ? Nisy tanora nanontany ahy hoe inona no hataony mba hahafahany mampiova olona iray mba ho tonga kristianina ? Hoy aho namaly azy hoe tena misaotra anao fa mahatsapa tokoa ianao fa manana adidy hitory an’i Kristy amin’ny […]

image

Sabotsy Paka 2B (Jn 6,16-21) 14/04/2018

“Rahefa nivoy tokony ho dimy amby roa-polo na telo-polo stady izy ireo, dia nahita an’i Jesoa nandeha teny ambony ranomasina sy nanatona ny sambo kely, ka natahotra.Fa hoy Izy taminy: Izaho ihany, fa aza matahotra.Dia naniry handray azy ho eo an-tsambo kely izy ireo, ka niaraka tamin’izay dia tafatody tamin’ny tany nokasainy haleha ny sambo.” […]

image

Zoma Paka 2B (Jn 6,1-15) 13/04/2018

“Efa akaiky ny Paka andro lehibe tamin’ny Jody. Nony nanopy ny masony Jesoa, ka nahita ireto vahoaka be nanatona azy, dia hoy izy tamin’i Filipo: Aiza no hividianantsika mofo hohanin’ireo?Fantany rahateo ny hataony, fa ny hitsapany azy no nilazany an’izany.Dia hoy Filipo taminy: Na dia mofo-na denie roan-jato aza, tsy ampy hahazoan’izy ireo sombiny kely […]

image

Alakamisy 2B Paka (Jn 3,31-36) 12/04/2018

“Izay nandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra.Satria izay nirahin’Andriamanitra dia milaza ny tenin’Andriamanitra fa tsy misy fetrany no fanomen’Andriamanitra ny Fanahy.Ny Ray tia ny Zanaka, ka napetrany eo am-pelatanany ny zavatra rehetra.Izay mino ny Zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita ny fiainana, fa […]

image

Alarobia Paka 2B (Jn 3,16-21) 11/04/2018

“Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay.Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka tamin’izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao.Izay mino Azy dia tsy tsaraina: fa izay tsy mino kosa dia […]

image

Alahady 2 B Paka (Jn 20,19-31) 08/04/2018

INONA NO FOMBA HATAOKO MBA HAHAVELONA NY FINOAKO? Tsy hoe isan’andro tokoa isika Kristianina no makany am-piangonana miara mivavaka fa isaky ny Alahady fankalazana an’i Kristy nitsangana ho Velona. Tsy hadinontsika ihany koa fa ny andro Alahady tokoa no voalaza tamin’ny Vaovao Mahafaly androany fa nisehoan’i Kristy Velona tamin’ireo Mpianany Izy. Isaky ny mankalaza ny […]

image

Sabotsy manaraka ny Paka B (Jn 21,1-14) 07/04/2018

“Fa hoy Simona Piera tamin’izy ireo: Handeha hanarato aho. Fa hoy ireo taminy: Handeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambo kely, nefa tsy nahazo na inona na inona izy tamin’iny alina iny.Nony maraina ny andro, dia tonga teo amoron-drano Jesoa; kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesoa izy.Ka hoy […]