naima

Talata 24B (Lc 7, 11-17) 18/09/2018

“Taorian’izany, dia nankany amin’ny tanàna anankiray atao hoe Naima izy, ary mpianany maro sy vahoaka betsaka no niaraka taminy. Rahefa mby teo akaikin’ny vavahadin’ny tanàna izy, dia indro nisy fatin’ny zazalahy anankiray nentina halevina, zanak’olona lahy tokana sady mpitondratena indray reniny, ka vahoaka be avy ao an-tanàna no nanaraka azy. Nangoraka ny Tompo nony nahita an-dravehivavy, […]

kapiteny_2

Alatsinainy 24B (Lc 7, 1-10) 17/09/2018

“Rahefa tapitra nampandre ny vahoaka izany toriteniny rehetra izany Jesoa, dia niditra tao Kafarnaoma. Ary nisy kapiteny anankiray nanana ankizilahy tiany tokoa, narary efa ho faty. Nony nahare ny amin’i Jesoa ilay kapiteny, dia naniraka loholon’ny Jody ho any aminy mba hangataka azy ho avy hanasitrana ilay ankizilahiny. Ary rahefa tonga tany amin’i Jesoa izy […]

pere edmond andriambololona

NOHO NY HERIN’NY FANAHY MASINA » (Rm 15, 13)

Faly miarahaba antsika rehetra ! Io fifaranan’ny tenin’i Md Paoly ao amin’ny taratasiny ho an’ny Kristianina tany Roma,toko faha-15, andininy faha-13 io, andininy izay miendrika tso-drano no noraisiko ho teny fanevan’ny fiainako tamin’ny nanamasinana ahy ho Pretra ny 10 Aogositra 2002. Pre-tran’ny Diosezin’i Miarinarivo ny tenako ; nisahana andraikitra vitsivitsy tao amin’ny Diosezy ary avy […]

notre dame des douleurs

Asabotsy 23B (Jn 19, 25-27) 15/09/2018

Notre-Dame des Douleurs, mémoire Tsy avelan’i Jesoa irery isika. Toa an’i Joany, isika rehetra mpianany dia afaka mitodika any amin’ilay Reny be fitia sy mandray azy ho renintsika ao am-po. Masina Maria renin’Andriamanitra, mivavaha ho anay.  

hazofijaliana_2

Zoma 23B (Jn 3, 3-17) 14/09/2018

Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana “Ary tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny Zanak’olona izay any an-danitra. Tahaka ny nanandratan’i Moizy ny bibilava tany an’efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak’olona koa,mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa toy izao no […]

fahavalo

Alakamisy 23B (Lk 6, 27-38) 13/09/2018

“Fa izao no lazaiko aminareo izay mihaino ahy: Tiavo ny fahavalonareo, manaova soa an’izay mankahala anareo, misaora an’izay manozona anareo ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny ilany; ary raha misy maka ny lambanao, aza sakanana na halainy mbamin’ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra […]

sambatra

Alarobia 23B (Lk 6, 20-26) 12/09/2018

“Tamin’izay, dia niatrana nijery an’ireo mpianany izy, ka nanao hoe: Sambatra hianareo mahantra, fa anareo ny fanjakan’ny lanitra. Sambatra hianareo noana ankehitriny, fa ho voky hianareo. Sambatra hianareo mitomany ankehitriny, fa hifaly hianareo. Ho sambatra hianareo raha hankahalain’ny olona, horoahiny amin’ny fikambanany, hotevatevainy aryholaviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin’ny Zanak’olona. Mifalia hianareo […]

vavaka

Talata 23B (Lk 6, 12-19) 11/09/2018

“Ary tamin’izany andro izany, dia lasa tany an-tendrombohitra izy mba hivavaka, ka nivavaka tamin’Andriamanitra nandritra ny alina. Nony maraina ny andro dia niantso ny mpianany izy ka nifidy roa ambin’ny folo lahy tamin’izy ireo, izay nomeny anarana hoe Apostoly: dia Simona izay nataony hoe Piera, sy Andre rahalahiny, Jakoba sy Joany, Filipo sy Bartelemy, Matio sy […]

tanana_2

Alatsinainy 23B (Lk 6, 6-11) 10/09/2018

“Indray sabata hafa koa dia niditra tao amin’ny sinagoga izy ka nampianatra, ary nisy lehilahy anankiray maty tànana an-kavanana teo. Tamin’izay dia nitsikilo azy ny mpanora-dalàna sy ny Farisiana na hanasitrana amin’ny andro sabata izy na tsia, mba hahitany antony hiampangana azy. Fa fantatr’i Jesoa kosa ny hevitr’izy ireo, ka hoy izy tamin‘ilay maty tànana: […]

rambaud

UN NOUVEL AUMÔNIER, UN NOUVEAU PASTEUR !

Régulièrement, dans la vie de nos communautés chrétiennes, le temps de la rentrée est l’occasion d’un grand remue-ménage : le Père part, un autre Père arrive. Les yeux brouillés par le départ du premier retrouvent un peu de vivacité pour scruter les signes accompagnant l’arrivée du nouveau et enfin pour l’observer, avec une grande bienveillance […]